Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/09/2019

Tes Haujlwm 4:13-22
Cov Uas Raug Tsim Txom

Lawv txawm hu nkawd rov qab los thiab lawv hais rau nkawd kom nkawd tsis txhob hais lossis qhia Yexus zaj ib zaug li lawm (nqe 18).

Lus nug xav: Cov neeg uas tsimtxom Petus thiab Yauhas hauv ntu Vajlugkub no yog leej twg (Saib nqe 1)? Lawv yog cov neeg zoo licas? Vim licas lawv yuav txwv kom nkawd tsis txhob hais lossis qhia Yexus zaj ib zaug li lawm? Ob tug thwjtim no hais licas rau cov neeg uas tsimtxom ntawd?

Cov neeg uas tsimtxom Petus thiab Yauhas yog cov thawjcoj ntawm sab ntsujplig, muaj meej mom rau hauv Tuamtsev thiab rau hauv tej pejxeem lub sijhawm ntawd, dhau cov Falixais tseem muaj cov Xibhwb qhia kevcai, muaj cov tubrog uas saib lub Tuamtsev, thiab cov Xadukais (nqe 1). Cov neeg no yeej paub zoo txog Tswv Yexus, tau hnov Tswv Yexus qhuab qhia ntau heev txog Ntuj Ceebtsheej tiamsis lawv tsis ntseeg, lawv tsuas ntseeg lawv txoj kev ntseeg xwb. Cov Falixais nyiam nug Tswv Yexus heev txog qhov uas coj raws li Vajtswv txojkev cai hauv Vajlugkub Qub, tshwjxeeb yog hnub Xanpataus. Cov Xadukais tsis ntseeg tias muaj kev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab lawv kuj tau nug Tswv Yexus ntau zaug heev txog qhov no, tau sau rau hauv Mathais 22, Malakaus 12, thiab Lukas 20. Nyob hauv nqe 13, lawv paub zoo tias Petus thiab Yauhas nkawd yog Yexus ob tug Thwjtim, uas tsis muaj kev kawm siab, tau Tswv Yexus cob qhia dhau los ua tau Nws tes haujlwm khov kho. Tswv Yexus cov Thwjtim lub moo nrov ncha mus thoob plaws hauv lub nroog Yeluxalees. Tej timkhawv txog cov neeg uas puv npho hwjchim, kho tau cov neeg muaj mob, tuag tes tuag taw zoo ua rau lawv tsis muaj lus teb tau cov thwjtim (nqe 14). Txawm li ntawd los lawv tseem txwv tu nrho tsis pub cov thwjtim qhia txog zaj uas Tswv Yexus twb sawv rov los lawm. Ntawm no yog lub ntsiab lus tseeb hauv txojkev cawmdim uas Vajtswv muab pub los rau tibneeg, vim li ntawd cov thwjtim tsis kam mloog mus li lawv hais. Cov Fajlixais thiab cov Xadukais tsis nyiam Tswv Yexus vim Tswv Yexus pheej qhia txog qhov uas lawv yog neeg ntsej muag ncaj siab nkaus. Vim li ntawd, lawv thiaj siv lub meej mom uas lawv muaj los tsimtxom, thiab ntes cov neeg uas xav ua lub neej mus raws li Tswv Yexus tej lus qhia mus kaw rau hauv tsev lojcuj (nqe 17,18,21).

Khuv xim heev! Cov Povthawj hlob ntawm sab ntsujplig hauv cov Yudais tsis muaj lub siab ntshai Vajtswv tiag tiag. Lawv tuav Vajtswv lub npe los ua haujlwm, tiamsis ho txwv Vajtswv tes haujlwm kom huam mus deb mus dav. Qhov uas lawv yuav txiav txim rau Petus thiab Yauhas nkawd tsis yog mus raws li Vajtswv siab nyiam lossis mus raws li Vajluskub qhia, tiamsis lawv ua txhua yam mus raws li lawv lub siab nyiam vim lawv ntshai tej pejxeem (nqe 16). Lawv ntshai tej pejxeem ua rau lawv poob hwjchim heev dua li ntshai Vajtswv txojkev rau txim. Txawm li ntawd los Vajtswv yeej muaj hau kev los tiv thaiv Vajtswv cov tub qhe uas ncaj ncees rau Vajtswv thiab rau txim rau cov neeg uas muaj lub siab tawv mus raws li lub sijhawm uas Nws npaj tseg. Yog li ntawd, peb yuav tsum tuav kevntseeg kom ruaj khov, mloog Vajtswv lus hauv txhua lub sijhawm, muaj lub siab tawv los tshaj qhia txog tej yam uas yus tau pom thiab tau hnov (nqe 19,20).

Vajtswv nyob qhov twg hauv koj lub neej thiab koj kev pehawm niaj hnub nim no?

Vajtswv! Thov pab kom kuv dhau los muaj lub neej pehawm koj tiag tiag thiab zoo siab hlo los ua koj tes haujlwm tas siab tas ntsws. Thov pab kom kuv paub ceev faj txhob zoo li lub pob zeb los tiv thaiv tsis pub koj Txojmoo Zoo nrov mus pab cawm lwm tus. Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top