Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/09/2019

II Vajntxwv 17:34-41
Caj Ceg Uas Tsis Mloog Lus

Yog li ntawd, lawv thiaj pehawm tus Tswv thiab pe lawv tej mlom huv tibsi, niaj hnub no los lawv tej xeebntxwv tseem pheej ua ib yam li ntawd (nqe 41).

Lus nug xav: Vajtswv rov hais licas rau Yakhauj cov xeeb ntxwv dua ib zaug ntxiv? Cov Yixalayees tau ua lub neej licas? Dhau los ntawm lawv kev ua neej uas lawv tej xeebntxwv ua lub neej licas? Zaj xwm no qhia rau peb paub licas txog peb tes haujlwm cob qhia peb cov menyuam thiab peb cov xeebntxwv?

Nyob hauv nqe 34, lo lus “Niaj hnub no” yog lub sijhawm sau phau 2Vajntxwv no; lo lus “peb” yog hais txog tasnrho cov Yixalayees, yog “Yakhauj cov xeebntxwv uas tau Vajtswv tis npe hu ua Yixalayees”. Nqe no qhia rau peb paub tias, txawm twb raug Vajtswv txiav txim ua rau lawv poob tebchaws, raug kuav mus ua cev qhev feem coob lawm los, cov neeg uas tseem nyob hauv Xamalis tseem niaj hnub ua txhaum ib yam li lawv cov yawm koob tau ua tas los, tsis paub ntshai Vajtswv ntuj. Nqe 35-39 yog hais txog Vajtswv tej lus cog tseg rau cov Yixalayees, Vajtswv txojkev cai uas Vajtswv muab los rau cov Yixalayees tseeb thiab meej thiab txaus heev lawm, txawm li ntawd los txaus tu siab heev, vim tasnrho Yakhauj caj ceg tsis mloog Vajtswv lus. Nqe 40,41 hais txog caj ces ntawm ob lub tebchaws uas yog Yudas thiab Yixalayees, thiab kuj hais txog tas nrho lwm haiv neeg uas tau coj tuaj nyob rau hauv lub nroog Xamalis thiab, lawv txhua tus niaj hnub ua lub neej mus raws li lawv cov yawm koob, txawm lawv paub ntshai Vajtswv thiab pehawm Vajtswv los lawv kuj teev tiam lawv tej mlom uas lawv paub los thiab, txiv ua licas tub ua li ntawd, thiaj coj tau ib caj ceg uas tsis paub mloog Vajtswv lus.

Peb pom cov Yixalayees ntawm lawv kuj paub ntshai Vajtswv, los txojkev ntshai no qhia rau peb pom tias lawv tsuas ntshai raug Vajtswv rau txim xwb lawv thiaj tsis kam tso Vajtswv tseg, lossis lawv ua txuj ntshai Vajtswv kom txais tau txojkev kaj siab los rau lawv lub neej, tabsis tseeb tiag hauv lawv lub siab lawv tseem niaj hnub pe tej mlom uas yog lwm haiv neeg tug, lawv pehawm tej mlom uas tsis muaj sia thiab muab khoom hlawv fij rau hauv tej chav tsev siab, ua rau lawv tej me tub menyuam, xeeb ntxwv niaj hnub xyaum ua mus li lawv ua. Lub neej ntseeg Vajtswv ib nrab li ntawd peb yeej pom ntau heev hauv cov ntseeg niaj hnub nimno, muaj coob leej ntau tug mus pehawm hauv Tuamtsev, hais ntawm lub ncauj tias ntseeg Vajtswv, ntshai Vajtswv, los lawv lub neej tsis kam tso tej kevcai qub pov tseg; lawv hais tias Vajlugkub zoo heev tiamsis tsis ua lub neej mus tasnrho li Vajlugkub qhia; nquag ua haujlwm rau hauv Tuamtsev heev tiamsis tsis paub ntshai Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus tiag tiag. Tus ntseeg Vajtswv tiamsis tsis cia Vajtswv thiab Vajtswv Txojlus los ua qhov thib ib rau hauv nws lub neej, thiab tsis fij tasnrho lub neej rau Vajtswv ua tus kav ces yuav ua rau tus ntawd tej menyuam, xeeb ntxwv dhau los muaj lub neej zoo ib yam li nws thaum ntawd yuav txaus ntshai heev. Ntawd yog peb cov ua niam ua txiv, ua pog ua yawg tes haujlwm.

Dhau los ntawm zaj xwm no qhia rau peb paub tig rov los tshawb peb kev ua neej, kev mloog Vajtswv lus saib zoo licas, vim dhau los ntawm peb kev ua neej peb tej xeebntxwv lawv yuav ua neej ib yam li peb ua. Vajtswv puas yog qhov thib ib rau hauv koj lub neej? Koj qhia kev ntseeg rau koj tej menyuam, xeebntxwv licas?

Thov qhuas thiab uas Vajtswv koj tsaug vim koj tau pab cawm kuv. Thov cia kuv Pehawm Vajtswv koj ib leeg thiab mloog koj lus kom kawg siab, kom dhau ntawd kuv yuav cob qhia tau kuv tej menyuam, xeebntxwv paub mus txojkev tseeb hauv Vajtswv koj mus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top