Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/09/2019

2Vajntxwv 17:7-33
Teeb Meem Ua Rau Cov Yixalayees Swb

Thaum tus Tswv muab cov Yixalayees cais tawm ntawm cov Yudas mus lawm, cov Yixalayees txawm mus tsa Nenpas tus tub Yelaunpau-as ua vajntxwv kav lawv. Yelaunpau-as thiaj ua rau cov Yixalayees tso tus Tswv tseg thiab coj lawv mus ua kev txhaum loj kawg nkaus. Lawv txawm ua txhaum ib yam li Yelaunpau-as thiab lawv pheej ua tej kev txhaum uas nws ua ntawd (nqe 21, 22).

Lus nug xav: Tej lus uas tus Cevlus Ahiyas tau hais ua ntej txog cov Yixalayees tiav mus licas (1Vajntxwv 14:15,16)? Qhov teeb meem twg ua rau cov Yixalayees swb thiab raug kuav mus ua cev qhev? Zaj kawm hnub no qhia rau peb paub licas txog lub neej raws Tswv Yexus qab?

Tom qab Vajntxwv Xalumoos tas sim neej lawm, tebchaws Yixalayees raug faib ua ob lub, Vajtswv pub rau Yelaunpau-as los ua cov Yixalayees tus vajntxwv xub thawj, nws kav kaum xeem ntawm cov Yixalayees rau yav qaum teb, tabsis Yelaunpau-as kuj yog tus uas coj kaum xeem no mus poob rau txojkev txhaum uas loj tshaj plaws. 1Vajntxwv 14:15,16 sau qhia txog Vajtswv tus Cevlus Ahis tau hais ua ntej txog lub tebchaws Yixalayees yuav raug poob mus ua cev qhev rau lwm lub tebchaws. Thiab lub sijhawm no tej lus ntawd tau tiav mus lawm tiag. Vajtswv Txojlus hnub no yuav qhia rau peb paub meej txog qhov teeb meem uas ua rau cov Yixalayees swb thiab raug kuav mus ua cev qhev rau tebchaws Axilias. Ua ntej, peb pom cov Yixalayees ua txhaum uas yog pe mlom ua txhaum Vajtswv Txojkev cai (Nqe 7-12). Thaum pom li ntawd, Vajtswv tus uas muaj siab hlub, tau txib ntau tus cev lus los qhia rau lawv, los cov Yixalayees tseem muaj lub siab tawv li qub, tsis xav mloog, tsis tas li ntawd xwb lawv tseem txob thuam Vajtswv tej lus ntawd thiab, qhov kev txhaum uas loj tshaj plaws yog lawv muab lawv cov menyuam mus tuaj hlawv txi rau dab, lawv ntseeg tej yees siv, lawv ua ntau yam kev phem los tawm tsam Vajtswv (nqe 13-18). Kev txhaum pib los ntawm ib tug neeg xub thawj, ntawd yog vajntxwv Yelaunpau-as, los ntawm tej kev txhaum uas tus thawj coj ntawd tau ua, coj tas nrho kaum xeem Yixalayees mus ua kev txhaum, tsis paub txaj muag kiag li (nqe 21,22).

Txij li nqe 24 mus sau qhia txog tom qab tebchaws Yixalayees raug poob mus ua cev qhev, Vajntxwv Axialias coj ntau haivneeg tim tebchaws Npanpiloos tuaj nyob rau hauv lub tuam ceeb nroog Xamalis, cov neeg ntawd nyias pe nyias tus tswv, txawm ntau zaug Vajtswv yeej rau txim rau lawv thiab lawv twb paub ntshai Vajtswv tej zaum lawm los lawv tseem pheej rov qab mus ua tej kev txhaum li qub, ua rau hauv lub nroog Xamalis muaj ntau yam kev ntseeg nyob sib xyaws ua ke.

Cov Yixalayees tau mus ntawm qhov uas Pehawm Vajtswv mus txog qhov uas tso Vajtswv tseg, pehawm tej mlom, rhawv tsim muaj ib txojkev ntseeg tshiab mus raws li lawv siab xav, lawv ua neej mus raws li feem coob, tsis kam tib kev txomnyem los mus tiv thaiv lawv txojkev ntseeg, tsis tig rov los thaum tau Vajtswv nqua hu. Nuj nqis uas lawv txais tau yog, tebchaws poob, pejxeem raug kuav mus ua cev qhev. Mus ntawm Vajtswv mus yog mus ntawm txojkev me mus, yuav ntsib ntau yam kev khwv, kev txomnyem los ntawd xwb thiaj yog txojkev uas coj tau peb mus txais txojsia ibtxhis. Nrog Vajtswv mus txog tog ces kuj zoo ib yam li yus rov tsim rau yus ib txojkev ntseeg tshiab, zoo ib yam li mus txojkev dav, yooj yim mus tiamsis thaum kawg coj peb mus txog rau txojkev tuag uas nyob mus ibtxhis tsis kawg.

Cia li tas siab, tas ntsws tas dag tas zog nrog Tswv Yexus mus, txawm koj yuav ntsib teeb meem loj npaum licas. Koj puas tseem cia ib yam kev ntseeg twg nyob hauv koj uas tsis yog Vajtswv tas tas?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv muaj lub siab ruaj khov raws koj qab, txaus siab tiv kev tsimtxom los nyob ruaj nrees hauv koj mus txog hnub uas kuv los txais txojsia ib txhis rau hauv ntuj Ceebtsheej.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top