Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/09/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:153-160
Thov Cawm Kuv Dim

Tiamsis tus Tswv, koj txojkev hlub loj kawg nkaus thov koj hlub thiab cawm kom kuv dim (nqe 156).

Lus nug xav: Lo lus taij thov uas tau hais mus hais los peb zaug hauv ntu Vajlugkub no yog dabtsi? Vim licas tus sau tshooj Vajlugkub no yuav taij thov li ntawd? Thaum ntsib tej teeb meem hauv kev ua neej, ntsib ntau tug tibneeg tawm tsam, tus sau tshooj no muaj lub neej licas txog Vajtswv Txojlus? Mus raws li tus sau no tus qauv, koj yuav thov Vajtswv pab rau yam dabtsi hauv lub thiv tshiab no?

Lo lus taij thov “thov cawm kuv dim raws li koj tej lus cog tseg” los sis “thov koj hlub thiab cawm kuv dim” thiab “Thov cawm kuv lauj” tau hais mus hais los peb zaug hauv ntu Vajlugkub no (nqe 154, 156, 159). Qhov uas nws tsa suab los taij thov li ntawd los twb vim yog nws ntsib tej tibneeg txojkev tawm tsam, ua phem rau nws lawm ntau zaug heev (nqe 153,157,158). Thaum uas ntsib tej kev ntxeev siab loj heev li ntawd, kuj ua rau nws poob txojkev kaj siab hauv kev ua neej. Txawm li ntawd los, nws tsis ua pauj rov, tsis tawm tsam cov neeg uas ntxeev siab rau nws tiamsis nws tsa muag mus saib rau ntawm Vajtswv thiab taij thov Vajtswv txojkev pab cawm nws (nqe 153). Nws tus kheej, nws tas siab tas ntsws los mus kawm paub Vajtswv Txojlus thiab ua lub neej mus raws li Vajtswv Txojlus qhia, vim Vajtswv txojkev txiav txim uas ncaj ncees tseem yuav nyob mus ib txhis (nqe 160).

Peb pom tau tias peb zaug tus sau ntu Vajlugkub no taij thov Vajtswv pab cawm nws dim los tas nrho peb zaug nws thov mus raws li Vajtswv tej lus cog tseg thiab raws li Vajtswv txojkev cai. Nws paub zoo tias cov neeg uas tawm tsam thiab ntxeev siab rau nws coob heev thiab txaus ntshai heev, los nws ntseeg siab thiab tso siab rau Vajtswv txojkev ncaj ncees, txoj kev hlub, vim yog tias “Vajtswv tuaj peb tog lawm, leej twg thiaj tseem yuav kov yeej peb” (Loos 8:31). Dhau los ntawm tus sau ntu Vajlugkub no lub neej, qhia rau peb paub tias thaum peb ncaj ncees thiab kub siab lug rau ntawm Vajtswv Txojlus thaum ntawd Vajtswv yuav tuaj peb tog thiab pab cawm peb lub neej kom dhau txhua lub nra hnyav, txhawj xeeb, thiab peb kev noj nyob; tiamsis thaum peb txav deb ntawm Vajtswv Txojlus lawm ces peb yuav tsis txais tau Vajtswv txojkev pab cawm lawm.

Niaj hnub nimno, peb yeej ntsib tej kev ntxeev siab, sim siab ib yam li tus sau ntu Vajlugkub no. Tig mus saib ib thiv tas los, peb yeej ntsib ntau lub nra hnyav, txhawj xeeb, ntau leej tsis to taub rau peb, peb raug yws, raug thuam los ntawm cov neeg uas tsis nyiam peb; lossis loj tshaj qhov ntawd peb tseem raug txiav txim tsis ncaj ncees… txawm li ntawd los, hauv txhua yam uas peb ntsib ntawd, thov Vajtswv pab kom peb muaj lub siab tawv, tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv Txojlus, los taij thov Vajtswv txojkev pab cawm peb kom peb kov yeej txhua yam kev sim siab ntawd thiab pab kom peb muaj kev kaj siab, zoo siab hlo hauv Vajtswv Txojlus. Tom qab ntawd, Vajtswv mam ua Nws feem, Nws mam pub peb, pab peb muaj yeej dhau los ntawm Nws tej lus uas cia sia.

Thaum ntsib teeb meem, feem ntau koj taij thov Vajtswv licas?

Vajtswv ntuj, koj txoj kev hlub loj heev li! Thaum uas kuv ntsib teeb meem, kev sim siab, ntxeev siab, thov koj pab kom kuv ua lub neej ncaj ncees rau Koj Txojlus, thov koj pab cawm kuv mus raws li koj txojkev ncaj ncees, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top