Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/09/2019

II Vajntxwv 17:1-6
Tus Vajntxwv Kawg Ntawm Cov Yixalayees

Muaj qee leej cia siab rau lawv tej tsheb nees thiab ibtxhia cia sia rau lawv tej nees, tiamsis peb cia siab rau tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv lub hwjchim (Phau Ntawv Nkauj 20:7).

Lus nug xav: Thaum Hauseyas sawv los ua vajntxwv kav tebchaws Yudas nws tswjhwm lub tebchaws mus licas? Thaum raug Vajntxwv Samanaxes uas kav lub tebchaws Axilias tuaj tua, Vajntxwv Hauseyas cia siab rau lub zog twg? Nuj nqis txais tau yog dabtsi? Vajntxwv Hauseyas lub neej qhia rau peb yuav tsum ceev faj yam dabtsi?

Tom qab Hauseyas sawv los ntxeev siab tua Vajntxwv Pekas pov tseg thiab nws sawv los ua vajntxwv kav (2Vajntxwv 15:30), Hauseyas sawv los ua vajntxwv kav cov Yixalayees tau cuaj lub xyoo. Ntawm no yog cov Yixalayees tus vajntxwv kawg ua ntej raug kuav mus ua cev qhev rau tebchaws Axilias. Hauseyas tau ua txhaum ntau heev los tawm tsam Vajtswv txojkev cai, tabsis luag ntseeg tias nws ua txhaum tsawg dua cov vajntxwv tas los lawm ntau. Vim cov Yixalayees swb cov Axilias, vim li ntawd lawv thiaj yuav tsum nyob qab tswjhwm ntawm Vajntxwv Samanaxes tus uas yog cov Axilias tus vajntxwv. Tom qab ntawd tsis ntev, Vajntxwv Hauseyas tau koom tes nrog tebchaws Iziv sawv los tawmtsam cov Axilias, tiamsis qhov uas nws muaj lub siab phem li ntawd raug cov Axilias ntes tau, lawv thiaj muab Vajntxwv Hauseyas coj mus kaw thiab txib tub rog tuaj mus ntsuam yeej lub nroog Xamalis tau peb xyoo, thaum kawg lub tebchaws Yixalayees thiaj poob mus rau cov Axilias tes lawm. Vajntxwv Axilias tuaj txeeb tau lub nroog Xamalis, ntes feem coob cov Yudais mus ua qhev rau Axilias, xaus keeb kwm ntawm 10 xeem uas yog cov Yixalayees rau lub sijhawm 200 xyoo.

Pib los ntawm Vajntxwv Yelaunpau-as coj kaum xeem tawm ntawm cov Yudais mus tsim tsa dua ib lub tebchaws tshiab rau cov Yixalayees nyob qaum teb thiab lawv muab lub nroog Xamalis los ua lawv lub tuam ceeb nroog, Vajntxwv Yelaunpau-as kuj xav muaj kev pehawm kom txhob thooj cov Yudais, vim li ntawd nws thiaj samhwm kom puab ob tug mlom nyuj coj los tso hauv ob lub nroog uas yog Npethees thiab Das, nws txhawb kom cov pejxeem pehawm ob tug mlom nyuj ntawd (1Vajntxwv 12:26-32). Txij thaum ntawd los, muaj ntau tiam tsis sib thooj, nyob hauv muaj txog li kaum cuaj tiam vajntxwv thiab muaj cuaj xeem neeg sawv los ua vajntxwv kav, tas nrho cov Yixalayees cov vajntxwv no puav leej tau sau rau hauv keeb kwm thiab hauv Vajlugkub los ntawm ib lo lus tias: “Nws ua txhaum rau tus Tswv, nws ua phem ua qias ib yam li vajntxwv Yelaunpau-as tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum”. Los txog Vajtswv lub sijhawm, Nws tau siv lwm haivneeg uas yog cov Axilias los mus rau txim rau cov Yixalayees, cov Yixalayees raug kuav mus ua cev qhev ib yam li Vajtswv cov Cevlus twb qhia ua ntej rau lawv ntau tiam los lawm.

Lub neej xaus ntawm tus vajntxwv kawg rau hauv neeg Yixalayees uas yog Vajntxwv Hauseyas los tsis paub vam khom rau Vajtswv lub zog, nws tsuas ntseeg nws txojkev txawj ntse thiab tej zog loj hauv lub ntiajteb no xwb. Thaum tau los ua vajntxwv kav lawm, lub siab khav theeb txawm pib muaj tuaj, pib ua kev txhaum rau tus Tswv. Thaum raug Vajntxwv Axilias ntes mus kaw ces ho vam khom rau cov Iziv lub zog, yog cov uas ib txwm yog lawv poj koob yawm koob li yeeb ncuab. Vajntxwv Hauseyas lub neej qhia rau peb paub tias txojkev yuav coj peb mus txog lub neej puas tshuaj yog txoj uas khiav tawm ntawm Vajtswv mus, ua neeg khav theeb thiab tsis nco Vajtswv txiaj ntsig.

Puas muaj tej zaum koj ntseeg rau tej hwjchim hauv ntiajteb no heev dua li ntseeg siab rau ntawm Vajtswv lub hwjchim lawm tau?

Vajtswv, ntau zaug uas kuv ntsib teeb meem, kuv tsuas vam khom nyiaj txiag, vam khom tibneeg lub zog xwb tsis vam khom Vajtswv koj. Thov koj zam kuv lub txim thiab pab kom kuv muaj kev tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv koj ib leeg nkaus xwb.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top