Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/09/2019

II Vajntxwv 16:1-20
Koom Siab Rau Kev Txhaum

Uliyas ua raws li vajntxwv samhwm rau nws lawm (nqe 16).

Lus nug xav: Vajntxwv Ahas yog ib tug vajntxwv zoo licas? Nws tau samhwm rau tus Povthawj hlob Uliyas ua dabtsi? Uliyas ua licas thaum vajntxwv samhwm kom nws ua? Vim licas? Nuj nqis thaum koom siab rau txoj kev txhaum yog dabtsi?

Ahas los ua vajntxwv kav tebchaws Yudais thaum nws hnub nyoog muaj 20 xyoo thiab nws kav tau 16 lub xyoo. Vajntxwv Ahas yog ib tug vajntxwv uas nyiam pe mlom, tsis tas li ntawd xwb, nws tseem muab nws tus tub nqa dhau cov nplaim hluav taws uas mus raws li lwm haiv neeg tej kevcai. Cia kom nrhiav kev thaj yeeb los rau nws lub tebchaws, Vajntxwv Ahas tau mus cog phooj ywg rau tebchaws Axilias thiab tso kev vamkhom rau ntawm Vajtswv lub zog tseg. Ahas muab tej nyiaj kub hauv lub Tuamtsev coj mus pub rau Vajntxwv Axilias kom Vajntxwv Axialias pab nws los mus tawm tsam cov neeg Damaxes. Thiab Vajntxwv Ahas mus rau peb lub nroog Damaxes tos Vajntxwv Axilias, thaum Vajntxwv Ahas mus txog pev, nws pom ib lub thaj pe mlom uas yog lwm haiv neeg lub, vajntxwv txawm coj lub thaj ntawd los thiab samhwm kom tus Povthawj hlob Uliyas ua ib lub thaj kom zoo ib yam li ntawd, thaum Vajntxwv Ahas rov los txog rau hauv nws lub nroog, nws pom Uliyas twb ua tiav lub thaj zoo nkauj heev ntawd lawm, nws txawj tua tsiaj hlawv fij rau saum lub thaj ntawd. Vajntxwv samhwm kom Uliyas muab Vajtswv lub thaj uas yog muab tooj nchuav los tsaws cia rau ib cag thiab muab lub thaj tshiab ntawd txawb rau hauv nruab nrab, thiab samhwm kom tus Povthawj hlob Uliyas ua txhua yam kevcai saum lub thaj tshiab ntawd, tshuav Vajtswv lub thaj uas muab tooj los chuav ntawd tsuas tseg rau kev thov Vajtswv lawm xwb.

Txaus tu siab heev vim paub tias vajntxwv tej lus samhwm yuam kev lawm, los tus Povthawj hlob Uliyas txaus siab hlo ua txhua yam mus raws li vajntxwv samhwm (nqe 16). Yav tas los, thaum Vajntxwv Uxiyas yuav hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau hauv Vajtswv lub Tuamtsev ces tus Povthawj hlob Axaliyas thiab tas nrho 80 caum tus Povthawj hlob tau sawv los txwv tsis pub vajntxwv ua txhaum, txawm tias vajntxwv yuav chim rau lawv heev, los thaum kawg Vajtswv tuaj cov povthawj hlob no tog thiab rau txim rau Vajntxwv Uxiyas (2Xwmtxheej Vajntxwv 26:16-21). Tiamsis nyob hauv ntu Vajlugkub no, tus Povthawj hlob Uliyas ho koom siab rau Vajntxwv Ahas txoj kev txhaum, twb tsimnyog nws mloog thiab ua mus raws li Vajtswv txojkev cai los nws ho mus mloog thiab ntshai vajntxwv tes lus samhwm, nws ua lub neej nrhiav kev tau zoo los rau nws tus kheej, thiab ua txhua yam kev txhaum mus li vajntxwv hais. Twb yog vim muaj lub siab mos muag ib yam li tus Povthawj hlob Uliyas thiaj koom tes rau tej nomtswv los ua ntau tes haujlwm yuam kev mus raws lawv siab, ua rau qhov phem muaj sijhawm kov yeej. Xibhwb Povlauj tau samhwm rau cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Kauleethaus paub tias: “nej tsis paub tias, ib qhov keeb me me xwb los ua rau ib taw hmoov su loj heev tuaj los” (1Kauleethaus 5:6). Thaum uas peb koom siab rau tej kev txhaum cia tej yam uas yog ntiajteb li nkag tau los rau hauv Pawgntseeg ces thaum ntawd peb yuav tsum ceev faj vim tej kev txhaum ntawd yuav ua rau Pawgntseeg poob mus rau ntawm txojkev txhaum qhev. Tus neeg uas ua txhaum thiab koom siab rau txojkev txhaum, puav leej yuav raug txiav txim ib yam nkaus.

Puas muaj tej zaum vim nrhiav kev tau zoo rau koj tus kheej, koj cia li koom siab rau txojkev txhaum lawm tau? Koj yuav tsum ua licas thiaj tig tau rov los rau ntawm txojkev mloog Vajtswv lus?

Vajtswv, thov koj zam txim rau kuv txojkev qaug zog. Thov koj ntxiv zog rau kuv, kom kuv txaus siab los mus tiv tej kev sim siab, kom kuv paub ua lub neej mloog koj lus puv npo txhua hnub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top