Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/09/2019

II Vajntxwv 15:8-31
Tsis Tso Kevtxhaum Tseg

Xakhaliyas ua txhaum rau tus Tswv ib yam li nws cov yawgkoob. Nws ua phem ua qias ib yam li Vajntxwv Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum (nqe 9).

Lus nug xav: Txij li nqe 8-31 sau qhia rau peb txog pis tsawg tiam neeg? Cov vajntxwv uas nyob rau cov tiam ntawd muaj tej yam sib thooj dabtsi? Yelaunpau-as txoj kev txhaum yog dabtsi? Yuav ua licas kom peb thiaj tsis ua txhaum li cov uas nyob ua ntej peb?

Txij li nqe 8-31 hauv tshooj 15, sau qhia rau peb paub txog tsib tiam vajntxwv Yixalayees. Ntawd yog Vajntxwv Xakhaliyas ua vajntxwv kav tau rau lub hli; Vajntxwv Salumes kav tau ib lub hlis; Vajntxwv Mahahees kav tau kaum xyoo; Vajntxwv Pekahiyas kav tau ob lub xyoos; thiab Vajntxwv Pekas los kav tau nees nkaum xyoos. Tasnrho cov vajntxwv no tau ua ib yam sib thooj ntawd yog ua txhaum rau Vajtswv, thiab tsis muab tej kev txhaum uas Yelaunpau-as uas yog Nenpas tub tub tau ua (nqe 9,18,24,28). Nyob hauv yuav luag 33 xyoos hauv tsib tiam vajntxwv no, tebchaws Yixalayees nyob tsis ruaj tsis khov, niaj hnub muaj kev sib tawm tsam, neeg phem ib hnub coob zuj zus, cov neeg uas tawm tsam muab vajntxwv tua thiab txeeb meej mom vajntxwv coob heev. Thaum zoo li ntawd lawm, tej pejxeem yog cov uas txomnyem tshaj plaws, tsis muaj kev kaj siab.

Vajntxwv Yelaunpau-as tau ua txhaum dabtsi? Ntawd yog pe ob tug mlom nyuj rau hauv lub nroog Npethees thiab lub nroog Das, tsis tas li ntawd xwb nws tseem kom tej pejxeem nrog nws muab khoom mus hlawv fij rau tej tsev teeb mlom uas nws tsa rau saum tej roob siab, nws tsa cov povthawj hlob uas tsis yog neeg Levis los mus ua cov kav tej tsev teev mlom ntawd, coj pejxeem mus pehawm yuam kev, ua txhaum Vajtswv tej kevcai (saib 1Vajntxwv 12:26-32). Nyob rau lub sijhawm 22 xyoos ua vajntxwv kav, Vajntxwv Yelaunpau-as tau ua siab tawv heev, tsis mloog thiab tsis lees yuav tej lus uas Vajtswv txib Vajtswv cov Cevlus tuaj qhia rau nws, ua rau yuam kev loj heev hauv kev pehawm Vajtswv ib tiam dhau mus rau ib tiam, vim li ntawd cov vajntxwv uas sawv los mus hloov Vajntxwv Yelaunpau-as chaw thiaj pheej tau sau qhia rau peb paub tias, cov vajntxwv ntawd tsis tso tej kev txhaum uas Vajntxwv Yelaunpau-as ua tseg, yog tej kev txhaum uas coj haiv neeg Yixalayees mus poob tasnrho rau txoj kev txhaum lawm.

Nyob hauv cov vajntxwv no tiam, Vajtswv tau siv ntau tus Cevlus ib yam li Yaxayas, Hauxeyas, Mikhas los mus qhia rau cov Yixalayees paub txog lawv txoj kev txhaum thiab nqua hu vajntxwv thiab pejxeem los lees lawv tej kev txhaum thiab tig rov los rau ntawm Vajtswv. Tiamsis txaus tu siab tshaj, lawv txhua tu niaj hnub ua txhaum loj ntxiv, tsis quav ntsej txog cov cevlus tej lus qhia vim li ntawd lawv lub tebchaws tab tom yuav raug poob thiab tej pejxeem tab tom yuav raug kuav mus ua cev qhev rau lwm haiv neeg. Tej kev txhaum no tibneeg ib txwm nyiam ua. Vajtswv yog tus ncaj ncees, siab dawb siab zoo, Nws tau siv ntau tug tibneeg, ntau txoj hau kev los mus qhia rau Nws cov menyuam tsis tseg. Thov Vajtswv pab kom peb muaj siab mos muag, tso peb tej kev txhaum tseg, tsis ua lub neej mus raws li tej neeg phem uas ib txwm ua dhau los, peb thiaj yuav tsis log mus tob rau ntawm txojkev txhaum ntxiv.

Puas muaj tej zaum Vajtswv qhia rau koj paub, koj pom txog koj txoj kev txhaum lawm tau? Koj ua licas thaum koj paub li ntawd?

Thov qhuas thiab ua Vajtswv tsaug txawm kuv ua ntau yam tsis yog los koj tseem hlub kuv, qhia kuv paub. Thov cia kuv paub mloog koj lub suab qhia, paub tso kuv tej kev txhaum tseg thiab tig rov los cuag Vajtswv koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top