Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/09/2019

Yauhas 4:1-26
Nqi Zog Tau Tus Ntseeg

Ces tus pojniam ntawd txawm muab nws lub hub dej tso plhuav tseg; nws rov qab mus rau tom nroog, thiab nws hais rau cov neeg hauv nroog hais tias : Nej cia li mus saib tus txivneej uas nyob tod siab, nws qhia txhau yam uas kuv tau ua tas los lawm huv tibsi rau kuv mloog! Nws puas yog tus Mexiyas? (nqe 28, 29).

Lus nug xav : Nqi zog rau tus pojniam Xamalis thaum nws ntseeg Vajtswv yog dabtsi ? Nqi zog rau cov neeg hauv lub nroog Xamalis thaum lawv khiav tuaj cuag Tswv Yexus yog dabtsi ?

Lub homphiaj ntawm tus pojniam Xamalis thaum nws mus rau tom Yakhauj lub qhov tshij yog mus ris dej, tiamsis nqe 28, 29 qhia rau peb paub tias thaum tus pojniam no hnov Tswv Yexus ua tim khawv, nws txawm ntseeg tias Tswv Yexus yog tus Mexiyas, tus pojniam no txawm tso nws lub hub cia rau ntawm lub qhov tshij thiab khiav rov mus qhia rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xamalis tias, cia li tuaj mus saib tus txiv neej uas nyob tod saib, Nws qhia txhua yam uas kuv tau uas tas los, Nws puas yog tus Mexiyas ? Dhau los ntawm tej lus timkhawv uas tus pojniam ntawd hais, txhua tus tibneeg uas nyob hauv lub nroog Xamalis tau khiav mus cuag Tswv Yexus. Thaum no ua rau coob leej ntau tug neeg Xamalis ntseeg Tswv Yexus, tom qab ntawd lawv caw Tswv Yexus mus rau hauv lawv lub nroog, Tswv Yexus mus nyob hauv thiab qhia Vajtswv Txojlus rau lawv tau ob hnub, cov neeg uas los ntseeg coob heev ntxiv (nqe 39-41).

Tswv Yexus tau ua timkhawv txog Nws tseeb thiab meej heev, vim li ntawd tus pojniam Xamalis tau ntseeg Tswv Yexus tiag tiag. Txojkev ntseeg ntawd tau qhia tshwm los ntawm tes haujlwm ua, uas yog kub siab lug ua timkhawv txog Tswv Yexus rau cov neeg uas nyob hauv nroog mus txog qhov uas nws tsis nco qab nws tes haujlwm uas yog mus ris dej lawm, nws muab nws lub hub tso cia thiab kub siab lug khiav mus qhia rau nws haiv neeg kom lawv kuj tau ntsib Tswv Yexus ib yam li nws. Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xamalis los kuj ib yam, thaum hnov txog tus pojniam thiab Tswv Yexus qhia lawv tau ntseeg tias Tswv Yexus yog tus Tswv Cawmseej tiag, vim li ntawd lawv tau ntseeg (nqe 42). Thiab thaum uas cov neeg ntawd ntseeg Tswv Yexus lawm, lawv kuj kub siab lug caw Tswv Yexus mus rau hauv lawv lub nroog, mus qhia rau cov neeg uas nyob hauv kom lawv paub los ntseeg Vajtswv.

Niaj hnub nimno, Tswv Yexus muab tes haujlwm ua timkhawv txog Nws rau peb cov ntseeg txhua tus, cia kom yuav pab tau ib tug neeg los ntseeg Vajtswv tiag, peb yuav tsum qhia kom tseeb thiab meej txog Tswv Yexus rau tus ntawd tau hnov thiab zeem paub txog nws txojkev txhaum, thiab to taub tias tsuas yog Tswv Yexus ib leeg xwb thiaj yog tus Tswv zam tau nws txojkev txhaum thiab zam txim tau rau nws. Txij ntawd los, tus ntseeg Vajtswv tiag yuav qhia tshwm nws txojkev ntseeg los ntawm txojkev zoo siab rau nws txojkev cawmdim, mob siab rau cov neeg uas tseem tsau tsawv hauv txojkev txhaum qhev thiab kub siab lug coj Txojmoo Zoo mus qhia rau cov neeg ntawd. Hauv kev tshaj tawm Txojmoo Zoo, yog tias peb sib tw saib leej twg coj tau coob neeg los ntseeg dua, ces peb tsuas txais tau nqi zog los ntawm kev tshaj tawm hauv tej ntaub ntawv xwb ; tiamsis thaum peb muaj neeg los ntseeg tiag tiag lawm, peb yuav pom tej nqi zog ntawm txojkev ntseeg tseeb, ntawd yog kev tshaj tawm Txojmoo Zoo mus rau lwm tus kom lawv paub los ntseeg Vajtswv ntxiv.

Nqi zog ntawm koj txojkev ntseeg yav tas los zoo licas ? Koj pom cov neeg uas koj qhia lawv los ntseeg Vajtswv lawm ua tau haujlwm dabtsi ?

Vajtswv, thov qhuas thiab ua koj tsaug rau koj txojkev cawmdim uas koj tau muab los rau kuv, thov pab kom kuv muaj lub siab kub lug tshaj tawm Txojmoo Zoo mus rau lwm tus kom lawv paub los ntseeg Vajtswv koj tiag tiag thiab ua tau koj tes haujlwm zoo pub rau koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos : Yauhas 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top