Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/09/2019

Yauhas 4:1-26
Xibhwb Ntawm Kev Ua Timkhawv

Nej cia li mus thoob plaws lub ntiajteb no thib qhia Txojmoo Zoo kom sawvdaws hnov (Malakaus 16:15).

Lus nug xav: Dhau los ntawm Tswv Yexus thiab tus pojniam kev sib tham ua ke, koj kawm tau dabtsi rau kev ua timkhawv? Yam uas koj pheej ua yuam kev yog dabtsi?

Tswv Yexus lub homphiaj uas Nws mus zaum ntawm Yakhauj lub qhov tshij thiab tsa suab los taij thov dej ntawm tus pojniam haus yog Nws xav ua timkhawv rau cov Xamalis dhau los ntawm tus pojniam xub thawj uas Tswv Yexus ntsib. Dhau los ntawm Tswv Yexus tej lus timkhawv no, peb kawm tau tej qauv zoo heev rau kev tshaj tawm Txojmoo Zoo los ntawm peb tus Xibhwb uas yog Tswv Yexus.

Thib ib, sib tham ua ke tsis yog qhuab qhia rau lwm tus mloog. Nyob hauv Tswv Yexus thiab tus pojniam Xamalis kev sib tham, peb pom tau tias Tswv Yexus hais rau lo lus thiab tus pojniam kuj hais rau lo lus. Tswv Yexus tsis kom tus pojniam no zaum mloog Tswv Yexus qhia tiamsis Nws nrog tus pojniam sib tham lus ua ke.

Thib os, pib los ntawm kev noj nyob ntawm sab nqaij tawv uas haum rau tus neeg ntawd. Zaum ntawm lub qhov tshij, Tswv Yexus thov dej haus. Qhov uas Tswv Yexus pib nrog tus pojniam no hais lus yog los ntawm kev sib raug zoo thiab ua rau tus pojniam ntawd muaj kev xav thiab yuav tsum tsa suab los teb Tswv Yexus, thaum ntawd yuav yooj yim rau ob tug kev sib hais lus ua ke. Thiab pib los ntawm dej haus, Tswv Yexus hla mus rau cov dej uas haus tas tsis nqhis ib zaug li lawm. Nyob txij ntawm tej tus neeg uas Tswv Yexus pib nws tej lus hais kom haum rau tus neeg ntawd. Thaum uas Tswv Yexus nrog tus Xibhwb Nikaudemaus sib tham, Tswv Yexus hais txog kev yug dua tshiab, thiab sis tham Nws nrog tus pojniam sib tham Nws pib los ntawm dej haus thiab cov dej uas cawm tau tibneeg txojsia mus ibtxhis.

Thib peb, tsis tham tiamsis Nws ua tib zoo hais kom tus mloog rov pom txog nws txojkev txhaum. Tswv Yexus tsis txiav txim rau tus pojniam uas ib txwm yog niam ntiav no tiamsis Nws tsuas nug kom tus pojniam teb thiab nws rov pom txog Nws txojkev txhaum.

Thib plaub, ua tib zoo piav qhia thiab mus raws li qhov tseeb. Lo lus ntev tshaj uas Tswv Yexus hais yog nyob hauv nqe 21-24, tiamsis ntawm no yog tej lus ua tib zoo piav qhia uas tsim nyog tus pojniam no xav paub vim li ntawd nws ua tib zoo mloog. Tswv Yexus pib mus rau hauv qhov tseeb, Nws tsis tham ub tham no yam tsis muaj nqis kom tus pojniam no coj tau nws tawm hauv qhov tseeb mus.

Thib tsib, yog ua timkhawv txog Tswv Yexus. Tsis yog hais txog Vajtswv thiab kev Pehawm Vajtswv xwb, tiamsis thaum kawg Tswv Yexus tau coj tus pojniam no los cuag Vajtswv thiab txais yuav Tswv Yexus.

Tswv Yexus tej lus samhwm tseg rau peb yog yuav tsum mus tshaj tawm Txojmoo Zoo rau txhua haiv neeg hauv qab ntuj no. Txawm li ntawd los, peb txhua tus yuav tsum taij thov kev txawj ntse ntawm Vaj Ntsujplig los mus nrog tus neeg uas peb ntsib tham kom haum rau tus neeg ntawd paub Vajtswv, ntseeg Vajtswv, tsis yog vim tus ntawd zam peb es thiaj los txais yuav Tswv Yexus xwb tiamsis tseeb tiag tus ntawd yeej tsis paub zoo txog Tswv Yexus. Cia li xyaum mus li peb tus Xibhwb hauv kev tshaj tawm Txojmoo Zoo uas yog Tswv Yexus thaum peb ua timkhawv. Thaum ntawd Vajtswv yuav pub kom peb ua tiav Nws tes haujlwm mus rau qhov zoo.

Feem ntau koj qhuab qhia lossis sib tham nrog tus uas koj tab tom ua timkhawv txog Vajtswv rau nws?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug vim koj tau ua qauv zoo rau kuv kev ua timkhawv. Thov pab kom kuv paub xyaum mus raws li Tswv Yexus koj tus qauv los ua timkhawv txog Tswv Yexus kom muaj nqis.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top