Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/09/2019

Yauhas 4:1-26
Nyob Sib Haum Xeeb

Cov kwvtij, kuv tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe ntuas nej sawvdaws, kom nej hais tej lus uas ua rau sawvdaws nyob sib haum thiaj tsis ua rau nej tawg ua pab ua pawg. Nej yuav tsum koom ua ib lub siab, xav ib yam thiab muaj ib lub homhiaj xwb (I Kauleethaus 1:10).

Lus nug xav: Vim licas Tswv Yexus thiaj tawm hauv lub xeev Yudas rov mus rau pem lub xeev Kalilais? Tswv Yexus mus dhau hauv lub xeev Xamalis thiab nrog tus pojniam Xamalis sib tham ua ke los ntawm lub homphiaj dabtsi? Qhov uas rau tibneeg tawg ua pab ua pawg txaus ntshai licas? Yuav ua licas kom tibneeg thiaj nyob tau sib haum xeeb?

Thaum uas Tswv Yexus hnov hais tias Nws muab tib neeg ua kevcai raus dej coob dua Yauhas Npatistus, Nws paub zoo tias cov Falixais txhob txwm nrhiav haukev los ua kom sawv daws tawg ua pab ua pawg, vim li ntawd Tswv Yexus thiab tawm hauv Yudais rov mus rau pem Kalilais kom tsis txhob muaj teeb meem (nqe 1,2). Mus ntawm qab teb Yudas rau qaum teb Kalilais yuav tsum dhau hauv lub xeev Xamalis uas yog nyob nruab nrab teb mus. Cov Yudais ntxub cov Xamalis heev thiab lawv yeej ib txwm tsis koom nrog cov Xamalis ib zaug li, vim lawv hais tias cov Xamalis yog neeg tsuam txoov (Lai tạp), ntawm cov Yudais thiab lwm haivneeg, vim ua ntej ntawd kaum xeem Yixalayees qaum teb raug kuav mus ua cev qhev tebchaws Xilias, thiab thaum lawv rov los rau Xamalis lawv coj coob neeg Xilias nrog lawv los nyob ua ke. Ntau tiam dhau mus cov Xamalis muaj coob leej ntau tug mus yuav cov Xilias los ua lawv pojniam, vim li ntawd lawv kev coj noj, coj ua thiab kev pehawm thiaj zoo thooj li cov Xilias zuj zus lawm. Cov Yudais yeej ib txwm tsis dhau hauv lub xeev Xamalis no thaum lawv mus qaum teb rau qab teb. Tiamsis Tswv Yexus tsis ua li ntawd, Tswv Yexus xaiv txojkev uas yog mus ntawm Xamalis mus thiab Nws coj Nws cov thwjtim nrog Nws mus thiab. Tsis tas li ntawd xwb, Nws tseem nrog tus pojniam tham lus ua ke ntawm Yakhauj lub qhov tshij thiab.

Tswv Yexus yog tus uas paub txhua yam, Nws kev txiav txim siab yeej muaj homphiaj zoo thiab meej heev li. Qhov uas Nws dhau hauv Xamalis mus rau Kalilais yog coj txojkev sib haum xeeb los rau cov Yudais thiab cov Xamalis uas ib txwm sib ntxub sib khib los tau ntau tiam tibneeg lawm. Tshwj xeeb, thaum Tswv txiav txim siab nrog tus pojniam Xamalis tham, tsis yog tswv Yexus coj txojkev sib haum xeeb los rau cov Yudais thiab cov Xamalis xwb, Nws tseem los ua kom qhov uas cov txiv neej Yudais saib cov pojniam tsis tseemceeb rov tseemceeb tuaj dua thiab, loj tshaj qhov ntawd yog Nws coj txojkev cawmdim los rau lwm haiv neeg.

Sib faib ua pab ua pawg, yeej ib txwm tawm tsam Vajtswv tej lus qhia, tiamsis txaus tu siab tshaj vim tej teeb meem no pheej tshwm los. Thaum uas nyias tsuas xav txog nyias tus kheej xwb, ua kom muaj nqis rau yus, muab yus los ua qhov thib ib…ces thaum ntawd yuav muaj kev sib faib ua pab ua pawg. Tsuas yog thaum twg txhua tus ntseeg tsa muag ntsia mus rau saum tus ntoo khaublig thiab mob siab rau cov ntsujplig uas tab tom puas tshuaj zuj zus ces thaum ntawd thiaj yuav muaj kev sim koom rau hauv Vajtswv los ua Vajtswv tes haujlwm.

Pawgntseeg uas koj nyob puas muaj kev sib faib ua pab ua pawg? Koj ua licas thiaj coj tau txojkev sib haum xeeb los rau sawv daws?

Ua Vajtswv tsaug vim koj tau cia Tswv Yexus los nyob rau hauv lub ntiajteb no, los xyawm peb tibneeg ntiajteb, coj txojkev sib haum xeeb los rau peb txhua tus. Thov cia kuv ua neej pub rau lwm tus, txhob ua neej pub rau kuv tus kheej, thiaj yuav tsis muaj kev sib faib ua pab ua pawg rau hauv Pawgntseeg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top