Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/09/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:145-152
Thov Vajtswv Kawg Siab

Koj cia li thov kuv, kuv yuav teb koj; kuv yuav qhia tej txujci tseemceeb uas koj tsis tau paub rau koj (Yelemis 33:3).

Lus nug xav: Nyob hauv nqe Vajlugkub no, tus sau qhia licas txog Vajtswv? Nws thov Vajtswv licas? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm nws tej lus thov Vajtswv?

Tibneeg ntiajteb txhua tus yeej thov Vajtswv, tiamsis lawv taij thov tus tswv uas lawv tsis paub. Lawv “thov ntuj” tiamsis tsi paub txog tus Tswv Ntuj. Lawv pehawm tej mlom tiamsis tsis paub tseeb tias tej uas lawv pehawm ntawd puas pab tau lawv? Heev tshaj qhov ntawd, coob tug pehawm ntau tug, nyob hauv muaj tej tus uas lawv “tsis paub” los lawv kuj pehawm (Tes Haujlwm 17:23).

Peb cov ntseeg Vajtswv, peb paub tseeb txog tus Tswv uas peb Pehawm. Peb tus Vajtswv yog tus uas hu ua tus Tswv (nqe 145), Nws yog tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, thiab txhua yam uas muaj nyob hauv lub ntiajteb no, nyob hauv muaj peb tibneeg (nqe 149). Tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv yog tus uas muaj kev hlub puv npo, tsis paub kawg (nqe 149), Vajtswv Txojlus yog txoj tseeb thiab tseem yuav nyob mus ib txhis (nqe 152). Thaum peb paub tseeb txog tus Tswv ua peb Pehawm thiab taij thov lawm, peb yuav tso siab lug vim Vajtswv nrog peb nyob thiab Nws yuav teb peb tej lus taij thov. Thov kom peb nco ntsoov tias Vajtswv nyob ze thiab Nws yog peb tus Tswv cawm seej. Peb txojsia nyob hauv Nws txhais tes.

Thaum peb paub meej tus uas nws taij thov yog tus Tswv, tus sau Phau Nkauj no tau tas siab tas ntsws los mus taij thov Vajtswv kawg siab. Nws sau ntxiv tias: “Tus Tswv, kuv quaj thov koj kawg siab, kawg ntsws” (Nqe 145), “kuv quaj thov koj” (nqe 146,147), “thov koj mloog kuv tej lus thov” (nqe 149). Kev thov Vajtswv yuav tsum pib hauv lub siab tuaj tiag tiag thiab los ntawm lub siab ntseeg tiag tiag. Thaum lub hnub tsis tau tawm tuaj tus sau Phau Nkauj no twb tas siab tas ntsws los taij thov Vajtswv lawm. Nyob hauv lub Khe-xe-ma-nes, Tswv Yexus kuj taij thov Vajtswv kawg siab kawg ntsws nrog Leej Txi: “Yexus nyuaj siab kawg nkaus, Nws haj yam thov Vajtswv heev; Nws tawm hws zoo li ntshav nrog rau hauv av” (Luskas 22:44). Los ntawm peb kev taij thov Vajtswv kawg siab, peb yuav tsum thov Vajtswv mus raws li Vajtswv siab nyiam” (Mathais 6:10). Cia kom yuav paub Vajtswv siab nyiam, cov ntseeg yuav tsum kawm paub Vajtswv Txojlus thiab ua mus raws li Vajtswv tej lus qhia. Tus sau Phau Nkauj, nws xav txog Vajtswv Txojlus (nqe 148), ua mus raws li Vajtswv Txojlus (145). Los ntawm qhov uas niaj hnub kawm Vajtswv Txojlus, tus sau Phau Ntawv Nkauj paub zoo txog Vajtswv Txojlus yog qhov tseeb thiab yuav nyob mus ib txhis (151, 152).

Vajtswv cov menyuam yuav tsum thov Vajtswv siab, kawg ntsws. Thov mus raws li Vajtswv siab nyiam thaum ntawd peb yuav txais tau Vajtswv teb peb tej lus taij thov. Thaum paub meej tus uas peb taij thov yog leej twg lawm, peb yuav paub ua lub neej mus raws li Vajtswv tej lus qhia, paub taij thov Vajtswv kawg siab kawg ntsws mus raws li Nws siab nyia, thaum ntawd Vajtswv yuav teb peb tej lus taij thov. Cia li ntseeg!

Muab koj kev thov Vajtswv los piv rau tus sau Phau Ntawv Nkauj txojkev thov Vajtswv saib, yam uas koj yuav tsum hloov paub yog dabtsi?

Vajtswv, thov cia kuv ruaj siab rau kuv txoj kev ntseeg thiab lees tias Vajtswv koj yog kuv tus Tswv. Thov cia kuv muaj lub siab kub lug nyiam kawm Koj Txojlus, tas siab, tas ntsws los mus taij thov Vajtswv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top