Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/09/2019

Yauhas 4:1-26
Tswv Yexus Tej Lus Timkhawv

Tus pojniam ntawd hais rua “Kuv paub hais tias tus Mexiyas yuav los, thiab thaum nws los lawm, nws yuav qhia txhua yam rau peb. Yexus teb hais tias, “Kuv yog nws, kuv tabtom nrog koj tham no ntag (nqe 25, 26).

Lus nug xav: Ob qhov uas Tswv Yexus ua timkhawv txog Nws rau tus pojniam Xamalis yog dabtsi? Qhov ntawd qhia rau peb paub tias Tswv Yexus yog leej twg?

Zaj xwm uas hais txog Tswv Yexus ua timkhawv rau tus pojniam Xamalis muaj ntau zaj kawm heev rau peb lub neej niaj hnub nimno. Ua ntej no, peb yuav los kawm txog Tswv Yexus tej lus timkhawv uas Nws hais txog Nws.

Nyob hauv nqe 6 qhia tias “Tswv Yexus lim heev lawm” thaum no peb pom txog nws tus yam ntxwv noob neej, Nws yog neeg tiag tiag, vim Nws paub sab, Nws cheem tsum zaum so. Tswv Yexus mus txog rau ntawm Yakhauj lub qhov tshij uas nyob rau hauv Xikhas, Nws zaum so vim Nws sab heev lawm, vim lub sijhawm no twb yog 12 teev tav su lawm. Lub sijhawm ntawd muaj ib tug pojniam Xamalis tuaj ce dej ntawm lub qhov tshij ntawd, thaum Yexus pom li ntawd, Nws txawm pib nug tus pojniam ntawd. Nyob hauv Tswv Yexus thiab tus pojniam ntawd kev sib tham, muaj ob yam tseemceeb uas tsim nyog peb yuav tsum nco. Nyob hauv nqe 10 thiab 14, Tswv Yexus hais rau tus pojniam ntawd tias, Nws muaj cov dej uas cawm tau tibneeg txojsia, leej twg haus cov dej ntawd lawm tus ntawd yuav tsis nqhis ib zaug li. Cov dej uas kuv muab yuav txhawv hauv tus ntawd lub siab thiab cawm nws txojsia mus ibtxhis. Thiab nyob hauv nqe 25,26 thaum uas tus pojniam hais txog tus Mexiyas yuav los, thaum no Tswv Yexus hais tias: “Kuv yog Nws, kuv tab tom nrog koj tham no ntag”. Los ntawm zaj xwm uas hais txog thov dej haus, Tswv Yexus tau hlab mus rau zaj uas hais txog txojsia ib txhis, thiab dhau ntawd Tswv Yexus rov ua timkhawv txog Nws.

Yauhas pib sau nws phau Txojmoo Zoo los ntawm qhov uas qhia txog Txojlus thiab Txojlus tau los yug ua neeg, Txojlus ntawd yog Tswv Yexus, yog qhov kaj thiab yog txojsia. Lub sijhawm no Tswv Yexus ua timkhawv tias Nws yog cov dej uas cawm neeg txojsia thiab Nws yog tus Mexiyas uas Vajtswv tau cog lus tseg ua ntej ntawd lawm. Cov dej cawm neeg txojsia uas Tswv Yexus muab yog cov uas daws tau tibneeg txhaum txojkev nqhis ntawm sab ntsujplig thiab cov dej ntawd tseem yuav ntws mus rau lwm tus thiab, txhais tau tias cov dej ntawd tsis zoo li ntiajteb cov, vim tib neeg ntiajteb cov tsuas pab kom tibneeg zoo nqhis ib pliag xwb tom qab ntawd twb rov nqhis dua, tiamsis cov dej uas Tswv Yexus muab haus tas yuav tsis nqhis ib zaug li lawm. Lo lus Mexiyas yog lub Henplais thiab lo lus Khetos yog lus Kilis, ob lo lus no txhais tias raug ywg roj, vim li ntawd Tswv Yexus yog tus uas cov Yudais niaj hnub npaj tos los pab cawm lawv.

Tswv Yexus tej lus timkhawv ua rau tus pojniam Xamalis thaum ub, thiab peb txhua tus niaj hnub nimno paub tseeb tias, Tswv Yexus yog Vajtswv tau los yug ua neej. Muaj cev nqaij daim tawv zoo li tibneeg, Nws kuj paub nkees, paub qaug zog, paub tshaib, paub nqhig…tiamsis yuav tsis muaj ib yam dabtsi los ua rau peb tsis ntseeg vim Tswv Yexus Nws yog Vajtswv tus uas ib txwm muaj nyob los lawm. Koj ua neej licas nrog txojkev paub no?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug, vim koj, tus uas kuv Pehawm thiab teev tiam yog tus uas muaj sia zees nyob thiab nyob mus ib txhis. Thov cia kuv tuav txojkev ntseeg no ruaj khov rau hauv koj thiab qhia Koj mus rau lwm tus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top