Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/09/2019

Yauhas 4:1-30
Pib Los Ntawm Ib Tug

Ces tus pojniam ntawd txawm muab nws lub hub dej tso plhuav tseg; nws rov qab mus rau tom nroog… (Yauhas 4:28).

Lus nug xav: Vim licas Tswv Yexus yuav tsum mus rau hauv lub xeev Xamalis? Tswv Yexus mus nrog lub meej mom twg mus ntsib tus pojniam Xamalis? Tswv Yexus hla dhau tus ciaj dabtsi lub sijhawm ntawd? Yam dabtsi koj yuav tsum hla dhau thiaj coj tau Txojmoo Zoo mus rau cov neeg uas nyob ntawm koj ib sab?

Tswv Yexus qhuab qhia rau tej pab tibneeg coob coob, tiamsis Nws kuj tseg sijhawm rau tej tus neeg tshwjxeeb. Nyob hauv Yauhas 3, Tswv Yexus nrog Nikaudemaus tham thiab qhia txog ntuj Ceebtsheej rau Nikaudemaus tus uas yog cov Yudais ib tug xibhwb lub sijhawm ntawd. Nyob hauv tshooj 4, Tswv Yexus nrog tus pojniam Xamalis tham, ib tug pojniam uas cov Yudais ntxub heev, txawm tias tus pojniam ntawd kuj yog cov Yudais caj ceg thiab.

Vajlugkub sau tias “Nws yuav tsum taug kev hla lub xeev Xamalis mus” (nqe 4). Thaum mus ntawm Yeluxalees rau Kalilais, cov Yudais yeej ib txwm tsis hla ntawm lub xeev Xamalis mus txawm txojkev no ze dua lawm ntau, vim cov Yudais thiab cov Xamalis yeej ib txwm sib ntxub heev li. Tabsis Tswv Yexus mus hauv lub xeev Xamalis mus vim Nws xav los rhuav txojkev ntxub uas ob pab neeg no twb sib ntxub ntev heev los lawm, Nws thiaj yuav coj tau Txojmoo Zoo mus rau ob pab neeg no. Tswv Yexus tsis qaij tej kevcai uas tibneeg ib txwm tsis kam ua. Txojmoo Zoo uas hais txog Tswv Yexus mus tau rau txhua qhov chaw hauv peb kev ua neej, hauv peb lub siab xav, hauv peb lub zej zos. Tej chaw ntawd yog tej uas khi tibneeg ruaj tshaj plaws rau hauv txojkev txhaum. Qhov uas ob pab neeg no muaj tus ciam los cais los ntshai tej zaum lawv tseem siv tej lus zoo los qhuas lawv; “Peb ib txwm ua li ntawd” “vim kev dawbhuv”… Tswv Yexus tau los thiab kho tus mob no kom zoo. Txawm li ntawd los, qhov uas Tswv Yexus los Nws los nrog kev txo hwjchim. Vajlugkub sau qhia tias, Nws sab vim Nws taug kev deb, Nws thiaj zaum so ntawm lub qhov dej.

Ua ntej, Tswv Yexus los ntawm txojkev lees paub. Nws paub hais tias peb tsis muaj zog (Henplais 4:15). Nws paub txog qhov cheemtsum dej haus ntawm ib tug tibneeg.

Thib ob, Tswv Yexus los ntawm lub siab tawv, Tswv Yexus yuav tsum hla dhau txoj cai lub sijhawm ntawd: (1) Nws nrog ib tug Xamali hais lus, thiab (2) thov dej haus ntawm ib tug pojniam Xamalis. Tswv Yexus yuav tsum hla dhau tej kevcai txwv uas twb tau tsim muaj ntau pua xyoo los rau haiv neeg Yudais lawm, “cov Yudais yeej ib txwm tsis koom tsum nrog cov Xamalis”. Nyob hauv Tswv Yexus tus uas muaj lub siab tawv no los Nws tsis los cuag tus pojniam ntawm txojkev khav theeb thiab qhuas Nws tus kheej zoo dua lwm tus. Tiamsis, Tswv Yexus mus cuag tus pojniam no ntawm kev txo hwjchim li ib tug neeg dhau kev uas nqhis dej heev.

Thib peb, Tswv Yexus los ntawm qhov tseeb los. Txawm Nws txo hwjchim li tibneeg los, Tswv Yexus yuav tsis ua txhaum li tibneeg. Muaj ntau zaug vim qhov uas peb xav kom lwm tus ntseeg Vajtswv, peb tau qaij tej hauv paus kev txhaum ntawm tibneeg tsis kam nug txog thiab tsis paub tias ntawd yog tej uas cheem tsum tau zam txim.

Thaum kawg, Tswv Yexus tau los cuag ib tug tibneeg, ib tug uas raug tebchaws ntxub thiab saib tsis taus. Thaum uas peb ntsia pom tej kev phem tshwmsim hauv peb lub zej zos, peb pom tias peb kawg zog lawm, yuav ua tsis tau dabtsi. Muaj coob heev cov uas cheem tsum los ntseeg Vajtswv, tiamsis cov neeg uas mus hlais cov nplej ntawd muaj tsawg heev. Cia li taij thov Vajtswv qhia kom peb paub ua licas vim tej zaum Vajtswv xav kom peb mus cuag ib tug xwb, tus ntawd tseem yog tus neeg poob qis, tsis muaj nqis tshaj plaws thiab, tiamsis dhau tus ntawd, tas nrho lub zej zos ntawd yuav paub los ntseeg Vajtswv ib yam li tus pojniam Xamalis (Yauhas 4:30).

Vajtswv, thov koj pab kom kuv muaj koj txoj kev hlub kuv thiaj yuav muaj lub siab tawv mus cuag tus neeg uas poob qis tshaj hauv lub zej zos uas kuv nyob. Thov cia kuv muaj koj Txojlus tseeb thiab npaj siab tos yuav los ua koj ib yam cuab yeej uas zoo pub rau lub tebchaws.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top