Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/09/2019

Lukas 4:14-30
Txojmoo Zoo Rau Cov Neeg Txomnyem

Tus Tswv tus Ntsujplig nrog nraim kuv, rau qhov nws tsa kuv ua tus qhia txojmoo zoo rau cov nee txomnyem. Vajtswv txib nws mus qhia txojkev cawm dim rau cov neeg uas raug kaw, thiab kho cov neeg digmuag kom rov pom kev, thiab tso cov uas raug kev tsimtxom kom dim (Lukas 4:18).

Lus nug xav: “Neeg txomnyem” ntawm no yog leej twg? Qhov uas yuav tsum muaj thiaj tshaj tawm tau Txojmoo Zoo rau cov neeg txomnyem yog dabtsi? Niaj hnub nimno peb xyaum Tswv Yexus licas hauv tes haujlwm no?

Tswv Yexus tau txo hwjchim qis tshaj plaws los yug rau hauv lub ntiajteb no lub sijhawm ntawd. Nws los yug rau hauv ib lub dab zaub nyuj. Nws niam Nws txiv tsis yog tibneeg muaj txiag nplua nuj. Nws tau loj hlob hauv lub nroog Naxales, uas yog ib lub nroog tsis muaj koob npe. Nathana-ees tau hais tias, “Puas muaj ib yam dabtsi zoo uas tuaj hauv lub nroog Naxales tuaj?” (Yauhas 1:46). Lossis peb yuav hais kom yooj yim to taub tias, Tswv Yexus loj hlob hauv ib tsev neeg txomnyem.

Lo lus “txomnyem” hauv nqe 18 tseeb tiag nws yeej muaj ntau lub ntsiab lus heev. Nqe no tau muab hauv Yaxayas 61:11 los thiab lo lus “neeg txomnyem” tau txhais tias “tus neeg txo hwjchim” hauv lus nyab laj. Lo lus no kuj tau siv hauv Yaxayas 66:2 (tus neeg txomnyem, muaj lub siab quaj dhi txog nws txojkev txhaum), thiab Phau Nkauj 37:11. Nyob hauv lus Henplais txhais lo lus no hauv Mathais 5:3 (cov neeg uas paub tias lawv ua tsis tau lub neej raws Vajtswv siab nyiam), Mathais 5:5 (Cov uas txo hwjchim), thiab Lukas 6:20 (cov neeg uas txomnyem). Mus raws Joel Green qhia mas lo lus“tus neeg txomnyem” uas nyob rau lub sijhawm ntawd tsis yog tsuas tseg rau cov neeg uas tsis muaj noj haus xwb, tiamsis lo lus ntawd ntsig txog ntau yam tsis sib thooj ib yam li, kev cob qhia, kev ua neej, meej mom, hwjchim, dawbhuv hauv yus txojkev ntseeg, haujlwm ua…yog ib tug neeg uas poob ib feem twg hauv cov uas hais tas los no ces raug suav tias tus ntawd yog neeg “txomnyem”, thiab rau muab mus piv rau cov neeg uas poob qis hauv lub tebchaws.

Thaum uas Tswv Yexus hais tias, Nws tes haujlwm yog los qhia Txojmoo Zoo rau cov neeg txomnyem, Tswv Yexus xav hais txog cov neeg uas lawv pom tias lawv tu ncua thiab thaum lawv pom li ntawd lawm lawv paub tig rov los tso siab rau ntawm Vajtswv. Thaum uas peb hais txog ib tug neeg hauv lub ntiajteb no xwb, ces tus neeg txomnyem tej zaum yeej yog ib tug uas tu ncua kev noj haus tiag, tiamsis nws paub txog qhov uas txhua yam nws muaj yog Vajtswv pub, lossis ib tug uas muaj txhij txhua tsav yam tiamsis nws muaj lub siab los lees txim rau ntawm Vajtswv tiag tiag. Thaum uas peb hais txog tebchaws, txawm tias ib tug tibneeg uas tsis muaj nqis dabtsi nyob rau hauv lub tebchaws ntawd (piv txwv li tebchaws Ấn Độ, haiv neeg Dalit) yog ib haiv neeg uas tsis muaj nqis dabtsi rau lawv lub tebchaws, tiamsis haivneeg no lawv muaj kev tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv, los nrhiav paub txog qhov tseemceeb ntawm lawv kev ua neej.

Tswv Yexus qhia Txojmoo Zoo rau cov neeg txomnyem. Nws tsis saib leej twg ntsej muag, tsis saib saib tus ntawd yog haiv neeg twg, yog pojniam los sis txivneej, ua nomtswv lossis tsis ua, muaj lossis plhuag… rau lub sijhawm uas Nws nyob. Tseeb tiag, Txojmoo Zoo uas los ntawm Vajtswv los yog los rau txhua tus uas paub tias yus txomnyem ntawm sab ntsujplig. Vim li ntawd, peb yuav qhia tsis tau Txojmoo Zoo rau lwm tus yog tias peb tsis muaj Vaj Ntsujplig puv npo hauv peb lub neej. Vajlubkub sau qhia txog Tswv Yexus li no: Tom qab ntawd, Yexus rov qab mus rau pem Kalilais, thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv lub hwjchim nrog nraim nws. Nws lub moo nrov ncha mus thoob plaws cheebtsam ntawd” (nqe 14) thiab “Tus Tswv tus Ntsujplig nrog nraim kuv, rau qhov nws tsa kuv ua tus qhia txojmoo zoo rau cov neeg txomnyem” (nqe 18).

Cov neeg uas tsis muaj vajtse nyob, cov menyuam yaus tsis muaj niam muaj txiv uas niaj hnub mus nrhiav noj haus ntawm tej chaw luag hliv khoom liam sim, cov neeg nplua nuj uas nyob tsev zeb zoo nkauj, cov nyuam ntxhais hluas uas txhawj ntshai vim muaj menyuam ua ntej sib yuav, cov neeg muaj txim uas raug kaw hauv tsev lojcuj, cov neeg quav yeeb uas ua neej hauv txojkev tsaus ntuj nti… Tswv Yexus tau samhwm kom peb yuav tsum mus qhia Txojmoo Zoo rau cov uas tab txomnyem ntawm sab ntsujplig no.

Vajtswv, kuv yog ib tug neeg txomnyem uas twb hnov txog Koj Txojmoo Zoo lawm. Thov cia kuv muaj Vajtswv koj tus ntsujplig puv npo lus mus ua kom tiav li koj Txojlus samhwm kom kuv ua, yog coj Txojmoo Zoo mus rau cov neeg uas txomnyem ntawm sab ntsujplig.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top