Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/09/2019

Chivkeeb 1:26-28
Tus Ntseeg Thiab Txhua Yam Uas Vajtswv Tsim Los

Vajtswv hais tias, Nimno peb yuav tsim neeg kom muaj yam ntxwv zoo li peb; thiab lawv yuav muaj hwjchim kav tagnrho tej ntses hauv hiavtxwv, tej noog saum nruab ntug, tej tsiaj nyeg, tsiaj qus, tsiaj loj tsiaj me thiab kav thoob plaws lub ntiajteb no (Chivkeeb 1:26).

Lus nug xav: Tus ntseeg yuav ua licas rau txhua yam uas Vajtswv tsim los? Vajtswv Txojlus qhia licas txog qhov no? Koj thiab nej Pawgntseeg yuav ua licas los mus tiv thaiv rau txhua yam uas Vajtswv tsim los?

Lub ntiajteb uas Vajtswv tsim los no tsis yog muaj tibneeg xwb tiamsis muaj txhij txhua tsav yam tsiaj txhu, xyoob ntoo nyob rau hauv. Qhov uas feem ntau Vajlugkub tsuas hais txog tibneeg xwb los vim yog tibneeg tau Vajtswv tsim los muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv thiab tau Vajtswv muab hwjchim rau kav txhua tsav yam hauv lub ntiajteb no. Vajlugkub sau qhia tias tibneeg tau tsim los muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv. Qhov no txhais tau tias, tibneeg muaj Vajtswv tus cwjpwm los mus qhia tshwm txhua yam zoo ntawm Vajtswv. Vajtswv samhwm kom tibneeg yuav tsum muaj tub ki kom coob mus nyob thoob ntiajteb, thiab tibneeg tau Vajtswv samhwm kom kav txhua tsav yam uas nyob hauv lub ntiajteb no. Lawv yuav tsum qhia txog Vajtswv tus uas zoo tshaj plaws thaum lawv kav lub ntiajteb no. Txawm li ntawd los, kev txhaum tau los rau hauv lub ntiajteb no los rhuav txhua tsav yam uas zoo ntawd mus lawm. Tibneeg tsis yog tswj kav txhua yam hauv lub ntiajteb no lawm xwb, tibneeg tseem siv txhua yam ntawd los ua kom muaj nqis rau tibneeg. Qhov uas tibneeg siv txhua yam uas Vajtswv tsim los rau hauv lub ntiajteb no tsis ncaj ncees, niaj hnub nimno peb yuav pom tseeb heev dua.

Kev noj qab haus huv niaj hnub nimno yog ib feem uas tibneeg nyob thoob ntiajteb hnyav siab txog tshaj plaws. Vim ib hnub tibneeg coob zuj zus, kev lag luag ntau zuj zus, tsev nyob, tsev ua haujlwm ntau zuj zus, ua rau lub ntiajteb uas peb nyob no tsis huv lawm zuj zus. Tej pas dej, kwj deg, hiav txwv raug qias heev vim tibneeg pov ntau yam khoom liam sim rau hauv, tibneeg tso tej dej qias mus rau hauv. Peb hmoob nyob pem roob kev ua liaj ua teb los pib tsis huv zuj zus, vim siv tej yam tshuaj tua kab, tua nroj uas txaus ntshai heev. Ntau lub qhov dej qias heev, tsis siv tau los ua dej haus. Dej nyab, av qeeg ib hnub ntau zuj zus thiab loj zuj zus. Twb txog lub sijhawm uas tibneeg zoo tig rov los ntsia yus thiab yus tes haujlwm uas yus ua hloov rau qhov uas niaj hnub yws tim lub ntuj thiab tim Vajtswv tus uas tsim txhua tsav yam los nyob rau hauv lub ntiajteb thiab cia tibneeg ua tus tswj, kav.

Yog ib tug ntseeg, tsis yog peb qhia peb lub neej ntawm ib tug ntseeg rau hauv Tuamtsev xwb, tiamsis peb yuav tsum qhia rau hauv peb lub tsev neeg, hauv chav peb ua haujlwm, hauv chav peb kawm ntawv, thiab hauv lub ntiajteb no. Dhau li ntawm qhov uas muaj lub neej ncaj ncees thiab hlub txhua tus tibneeg, peb kuj yuav tsum qhia tshwm rau lwm tus pom tias peb yog ib tug pejxeem zoo rau hauv lub zej zos uas peb nyob lossis qhov uas peb tu thiab siab xyuas txhua yam uas Vajtswv tsim los kom zoo. Tsis yog peb ua mus raws li ib pab tibneeg twg li, tiamsis vim peb xav ua lub neej mloog Vajtswv lus. Vim los ntawm Vajtswv Txojlus, peb paub tias peb tau cob tes haujlwm uas tswj kav txhua yam hauv lub ntiajteb no kom zoo pub rau Vajtswv.

Muaj ntau txoj haukev rau peb yuav tiv thaiv tau lub ntiajteb no. Los ntawm peb tus kheej, peb yuav tsum kawm kom paub txog qhov tsis zoo ntawm tej haujlwm uas peb ua txhua hnub rau lub ntiajteb uas peb nyob. Peb yuav tsum ua mus raws li txojcai, tsis pov khoom liam sim (Rác thảy) lwm liam, peb yuav tsum muab pov kom yog chaw, tshwj xeeb yog tej uas tsw phem qias, tsim tau kab mob rau tibneeg. Peb kuj yuav tsum ua tib zoo xav txog qhov uas pub tshuaj, tsuag tshuaj hauv kev tu tsiaj txhu thiab ua qoob loo. Tsis tas li ntawd xwb, cov ntseeg Vajtswv paub zoo tias, Vajtswv yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb ntawm no thiab muab coj rau tibneeg tswj kav.

Vajtswv, thov cia kuv paub tseeb txog kuv tes haujlwm rau hauv lub ntiajteb uas koj tsim los no, kuv thiaj yuav paub mloog koj lus thiab qhia tshwm Koj rau lwm tus los ntawm kuv kev ua haujlwm txhua hnub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top