Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/09/2019

II Thexalaunikes 3:13
Ua Haujlwm Zoo

Cov kwvtij, nej tsis txhob nkees ua tej haujlwm zoo (II Thexalaunikes 3:13).

Lus nug xav: Vajlugkub qhia licas txog kev ua haujlwm zoo? Lub homphiaj ntawm cov ntseeg kev ua haujlwm zoo yog dabtsi? Muaj tibneeg hais tias Pawgntseeg tes haujlwm tsuas yog tshaj tawm moo zoo xwb tsis tas ua haujlwm zoo. Koj xav licas? Pawgntseeg uas koj nyob puas nquag ua haujlwm zoo?

Nyob hauv Vajlugkub Qub, thaum uas Vajtswv nyuam qhuav muab Nws txoj kev cai los rau haiv neeg Yixalayees, Nws nco ntsoov hais kom lawv yuav tsum nco ntsoov txog cov neeg pluag. Vajtswv txoj Kevcai txwv kom cov tswv liaj yuav tsum tsis txhob hlais tasnrho tej nplej uas nyob tom tej ntug teb, thiab tsis txhob rov qab mus hlais tej hnab nplej uas seem, tseg tej uas seem ntawd rau cov neeg pluag. Cov tswv uas cog txiv hmab kuj yuav tsum tsis txhob rov mus sau cov txiv hmab uas seem hauv lawv tej vaj txiv hmab lossis mus khaws tej txiv hmab uas poob rau hauv av; tseg tej txiv ntawd rau cov neeg txomnyem (Levi Kevcai 19:9-10).

Nyob hauv tiam Vajlugkub Tshiab, Vajtswv Pawgntseeg uas thaum nyuam qhuav pib thawj tau npaj muaj los pab cov neeg pluag (Tes Haujlwm 2:44-45). Muaj ib tug pojniam hu ua Daulakas, nws yog ib tug ntseeg Yexus, nws niaj ua haujlwm zoo thiab pab cov txomnyem (Tes Haujlwm 9:36). Qhov uas tus pojniam no ua haujlwm zoo tsis yog kom tibneeg qhuas nws tiamsis vim nws hlub tibneeg. Vim thaum Dalakas tuag, cov pojntsuam, kom Petus saib cov tsho uas cov pojntsuam hnav lub loj lub me, puav leej yog Daulakas xaws pub rau lawv, thiab cov pojntsuam ntawd quaj heev rau Daulakas vim lawv nco nws txiaj ntsig heev.

Tibneeg ua haujlwm zoo los ntawm ntau lub homphiaj uas tsis sib thooj. Muaj ntau tub ua haujlwm zoo vim ntawd yog lawv tes haujlwm lawv yuav tsum ua kom thiaj tau nyiaj hli. Muaj lwm tus ho ua haujlwm zoo kom lawv qee tau ib feem nyiaj los rau lawv, thiab vim ntshaw kom lwm tus qhuas. Tswv Yexus haistias, lawv twb tau lawv tej nqi zog hauv lub ntiajteb no lawm. Kuj muaj coob leej ntau tug ua haujlwm zoo, kom tau koob meej rau tiam tom qab. Piv txwv li qhov uas tibneeg yuav ib tug noog, ib tug ntses ntawm lwm tus tes los mus tso tawm thiab pab ib tug neeg tuag ceg ntawm tej ntus kev yog ib teg haujlwm zoo uas lawv yuav tsum ua los pab ntxiv rau lawv kev ua tiav ib tes haujlwm zoo rau tiam tom qab. Lossis peb yuav hais tau tias, ntshaw nrhiav kev tau zoo rau yus ua ntej heev dua li muaj lub siab pab lwm tus tiag tiag.

Tes haujlwm zoo ntawm Vajtswv cov menyuam tsis yog zoo li ntawd. Ua ntej, kev pab tibneeg tsis yog pib los ntawm lub siab qia dub twg li, tiamsis los ntawm lub siab zeem paub tias, sawv daws puav leej yog tibneeg, tsis hais tus ntawd yuav yog leej twg, los txhua tus puav leej muaj Vajtswv tus yam ntxwv, vim li ntawd tsim nyog yuav tsum pab. Vim li ntawd, tus ntseeg ua haujlwm zoo tsis yog cia kom tau ib feeb (điểm) ntxiv, tiamsis yog vim lawv xav qhia Vajtswv txojkev hlub rau tibneeg. Thiab twb yog vim lawv txais tau txojkev hlub uas tsis tam them nqi ntawm Vajtswv los lawm, lawv xav qhia txojkev hlub ntawd rau tibneeg. Vim li ntawd, yog tias ib tug ntseeg tsis muaj siab hlub thiab tsis muaj lub siab xav ua haujlwm zoo ces tus ntawd yuav tau tig rov los saib nws txojkev ntseeg dua, vim ib tug ntseeg tiag nws yuav tawg paj thiab txi cov txiv zoo li ntawd (Yakaunpaus 3 :17).

Vajtswv, thov koj pab kom kuv tsis txhob nkees ua haujlwm zoo, vim ntawd yog ib tes haujlwm uas tsim nyog cov ntseeg yuav tsum tau ua, vim kuv twb txais tau Vajtswv koj txoj kev hlub uas loj tshaj plaws lawm.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos : Yauhas 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top