Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/09/2019

Loos 13:1-6
Mloog NomTswv Lus

Sawvdaws yuav tsum mloog nomtswv lus, rau qhov tej nomtswv ntawd yog Vajtswv pom zoo thiaj muaj, thiab tej nomtswv ntawd puavleej yog Vajtswv tsa (Loos 13:1).

Lus nug xav: Vim licas tus ntseeg Vajtswv yuav tsum moog nomtswv lus? Nomtswv tes haujlwm yog dabtsi? Puas yog cov ntseeg yuav tsum mloog ib puas feem pua? Vim licas?

Thaum qhia txog tus ntseeg kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab nrog tej nomtswv uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no, Xibhwb Povlauj qhuab ntuas cov ntseeg kom yuav tsum mloog cov nom tswv hauv yus lub tebchaws lus. Xibhwb Povlauj hais tias tsis muaj ib lub meej mom twg li uas tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vim li ntawd, leej twg tawm tsam tej nomtswv lub hwjchim ces twb yog tawm tsam Vajtswv tus uas muab lub hwjchim ntawd rau tej nomtswv lawm ntag.

Tsis muaj leeg twg yuav muaj hwjchim los tswj kav, yog tias Vajtswv tsis pom zoo muaj. Vajtswv yog tus tsim muaj cov vajntxwv (Daniyees 2:21). Tswv Yexus kuj hais tias, hwjchim ntawm nomtswv yog Vajtswv muab pub rau lawv. Thaum Phijlaj taug Tswv Yexus zaj, Tswv Yexus hais tias: Koj yeej tsis muaj hwjchim loj dua kuv, tsuas yog Vajtswv pub hwjchim rau koj xwb; tus uas ntes kuv coj tuaj rau koj, tus ntawd ua txhaum loj kawg li (Yauhas 19:11). Txawm tias kev tsim tsa muaj nomtswv yog los ntawm Vajtswv los, tabsis qhov uas tej nomtswv yuav siv lub hwjchim uas Vajtswv muab pub rau lawv li cas yog nyob ntawm lawv. Nyob hauv ib lub tebchaws uas muaj kev ncaj ncees ntawm nomtswv, Xibhwb Povlauj qhuab ntuas cov ntseeg kom yuav tsum mloog nomtswv lus vim lawv tes haujlwm yog muab yeebkoob rau tus ua zoo thiab rau txim rau tus ua phem. Xibhwb Povlauj qhuab ntuas cov ntseeg hauv lub nroog Loos kom yuav tsum mloog nomtswv lus txawm tias cov ntseeg tab tom raug thuam tias lawv tsis mloog nomtswv lus.

Xibhwb Povlauj xav kom cov ntseeg pom txog qhov uas Vajtswv tsim tsa kev nyob muaj quas rau hauv ntiajteb no, thiab Nws kuj xav qhia kom cov ntseeg paub txog kev ua neej nyob muaj quas: Muaj Vajtswv ua ntej, mam txog nomtswv. Vim li ntawd, peb kuj yuav tsum to taub tias qhov uas mloog Vajtswv lus tseemceeb heev dua li mloog nomtswv lus, vim Vajtswv yog tus tsim muaj tej nomtswv. Cov ntseeg tiag tiag lub neej uas lawv ua dhau los yeej ua timkhawv meej heev txog qhov no.

Daniyees tsis mloog vajntxwv lus thiab nws niab hnub thov nws tus Vajtswv (Daniyees 6). Petus thiab cov thwjtim thaum raug nomtswv ntes thiab taug lawv zaj, lawv hais khov kho tias: “Peb tuaj yeem mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus” (Tes Haujlwm 5:29). Xibhwb Geoffrey Clayton tau sau ib tsab ntawv xa mus rau nomtswv qib siab ntawm lub tebchaws Nam Phi xyoo 1957 qhia rau nomtswv paub tias nws thiab cov xibhwb ib yam li nws yuav tsis ua tau mus raws li nomtswv txojkev cai uas txwv cov xibhwb tsis pub koom ua ke nrog cov neeg tawv dub.

Muaj coob leej ntau tus tsis ua mus li nomtswv hais thaum lawv raug qhuab yuam, lossis txwv tsis pub ua ib tes haujlwm dabtsi tawm tsam Vajlugkub qhia. Tus uas ntseeg Vajtswv, Vajtswv yuav tsum yog tus thib ib hauv lawv lub neej, qhov no yuav tsis muaj ib yam dabtsi los hloov tau lossis daws tau qhov no. vim li ntawd, peb yuav hais tau tias, qhov uas mloog nomtswv lus qhia tias peb mloog Vajtswv lus. Tiamsis muaj ntau zaug tus ntseeg tsis ua mus li nomtswv hais rau tej yam tsis zoo kuj yog nws tab tom mloog Vajtswv lus.

Vajtswv, thov koj hlub kuv thiab pub rau kuv kom kuv muaj kev txawj ntse, kom kuv paub ua lub neej mloog Vajtswv koj lus, los ntawm qhov uas mloog nomtswv lus, ua kom tiav tes haujlwm ntawm ib tug pejxeem zoo, thiab thaum uas kuv tsis mloog nomtswv los twb vim yog kuv xav ua rau Vajtswv tau ntej muag.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top