Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/09/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:137-144
Ua Neej Ncaj Ncees

Koj tej lus qhia yeej ibtxwm yog lus tseeb (nqe 144a).

Lus nug xav: Vim licas Vajtswv cov menyuam yuav tsum ua lub neej ncaj ncees? Ua lub neej ncaj ncees yuav ntsib tej kev khwv twg li? Nqi zog rau tus uas muaj lub neej ncaj ncees yog dabtsi?

Ua lub neej ncaj ncees yog ib qhov kev sim siab uas Vajtxwv cov menyuam yuav tsum hla dhau. Thaum uas peb ua neej hauv lub ntiajteb nrog ntau yam kev tsis ncaj ncees, cov uas ua lub neej ncaj ncees yuav raug ntau yam kev tsis ncaj ncees, raug tibneeg ntiajteb thuam, saib tsis taus. Yog li ntawd, vim licas peb cov ntseeg yuav tsum ua lub neej ncaj ncees? Cov ntseeg Vajtswv yuav tsum ua lub neej ncaj ncees vim peb tus Vajtswv yog tus ncaj ncees. “Koj yog tus ncaj ncees” (nqe 137a). Vim Vajtswv yog tus ncaj ncees mas “Nws txojkev txiav txim yeej ncaj ncees” (137b). Tej lus uas Nws qhia kuj ncaj ncees (nqe 138, 144). Thiab Vajtswv txojkev ncaj ncees yuav nyob mus ibtxhis (142,144). Ntau tiam dhau los, ntau tug tibneeg txawj ntse tau thuam, thiab tawm tsam Vajtswv Txojlus, tiamsis Vajtswv Txojlus yeej nyob ruaj khov li qub; tiamsis tej neeg txawj ntse tej ntaub ntawv uas lawv sau muaj ceem heev los, thaum lawv tuag lawm tsis muaj leej twg nyeem thiab quav ntsej txog li lawm. Hauv peb kev ua neej, muaj ntau zaug peb xav tias, txojkev tsis ncaj ncees yuav tawm tsam yeej txojkev ncaj ncees, qhov phem yuav kov yeej qhov zoo, tiamsis Vajtswv Txojlus cog tseg tias Vajtswv txojkev ncaj ncees yuav kov yeej qhov phem. Ntawd yog txojkev ncaj ncees uas nyob mus ibtxhis.

Tsis yog txhua txhua zaus tus neeg zoo yuav ntsib kev tau zoo, tus neeg ncaj ncees yuav tau tibneeg tawm tsam. Muaj ntau zaug Vajtswv pom zoo cia tej kev sim siab los raug rau tus neeg ncaj ncees. Tus uas sau Phau Ntawv Nkauj qhia tias: Kuv npautaws ua rau kuv lub siab kub cuag hluavtaws hlawv, vim kuv cov yeebncuab tsis ua raws li koj tej lus qhia (139), “raug ntxub” (nqe 141), thiab, “Kuv raug kev nyuaj siab ntxhov plawv” (143). Tej kev tsim txom uas los raug rau cov neeg ncaj ncees yuav pab kom lawv muab siab rau ntseeg Vajtswv heev ntxiv dua qub (Loos 5:3-5). Txawm li ntawd los tej kev sim siab no yuav hnyav tsis tshaj cov ntseeg lub zog. Vajtswv yog tus ncaj ncees Nws yeej yuav ua mus li tej lus uas Nws cog tseg (138). Vajtswv yuav niaj hnub tsom kwm Nws cov menyuam. Yog li ntawd, hauv kev tsim txom cia li ntseeg siab rau Vajtswv txojkev pab cawm.

Thaum hla dhau ntau yam kev tsim txom, nyuaj siab, sim siab, los tus sau Phau Ntawv Nkauj tseem ncaj ncees thiab tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv. Nws “Nyiam Vajtswv Txojlus” (140), “Nws nco ntsoov Vajtswv tej lus qhia” (Nqe 141), thiab “Vajtswv Txojkev cai ua rau nws muaj kev kaj siab” (nqe 143). Thaum xaus nws taij thov Vajtswv pab kom nws muaj kev to taub paub tseeb txog Vajtswv Txojlus, vim nws paub tias Vajtswv Txojlus yuav coj nws mus txais tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus muaj kev to taub txog Vajtswv Txojlus, txaus siab rau tej kev sim siab ib nyuam ntu hauv lub ntiajteb no, thiab qhia tshwm lub neej ncaj ncees pub rau Vajtswv tau ntsej muag.

Koj puas ua mus li Vajtswv tej lus qhia, ntshai Vajtswv, thiab ua lub neej ncaj ncees rau txhua yam uas tshwmsim los rau hauv koj kev ua neej lawm tau?

Vajtswv tus uas zoo tshaj plaws, thov qhuas thiab ua tsaug vim koj hlub kuv. Thov koj pab kuv txhua hnub ruaj siab rau koj thiab ua lub neej ncaj ncees pub rau koj txhua hnub. Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top