Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/09/2019

Exekees 3:10-19
Kev Npau Taws Ncaj Ncees

Nws hais tias, “Tub noobneej, kuv muab koj tsa ua ib tug fajxwm saib cov Yixalayees. Koj yuav coj kuv tej lus ceebtoom mus qhia rau lawv (Exekees 3:17).

Lus nug xav: Qhov tseemceeb tshaj plaws uas Vajtswv ib tug neeg yuav tsum muaj ua ntej qhia Vajtswv Txojlus rau lwm tus yog dabtsi? Qhia mentsis txog txojkev sib tawm tsab hauv sab ntsujplig ntawm Exekees thaum tau Vajtswv hu nws los ua Vajtswv tes haujlwm saib zoo licas? Yam dabtsi ua rau nws kam sawv los ua tes haujlwm uas Vajtswv txib? Txojkev chim thiab txojkev chim ncaj ncees sib txawv licas? Txojkev chim ncaj ncees muaj nqis licas?

Tus cevlus Exekees tau Vajtswv cob rau nws ib tes haujlwm uas nyuaj heev. Nws yuav tsum hais tej lus uas Vajtswv xav kom nws hais rau Vajtswv haiv neeg uas raug kuav mus ua cev qhev, txawm nws paub tias thaum nws hais li ntawd tibneeg yuav tawm tsam thiab tsis muaj leej twg mloog nws. Txawm li ntawd los, qhov tseemceeb thib ib ntawm Vajtswv ib tug cevlus yog, hnov ntawm ob lub pob ntsej thiab khaws cia rau nruab siab txhua lo lus uas Vajtswv hais rau nws. Qhov uas paub zoo hauv lub siab tuaj yog feem uas tseemceeb tshaj rau kev qhia Vajtswv tej lus rau cov pejxeem. Exekees tsis yog zeem paub tias lub nra uas Vajtswv muab cob rau nws hnyav heev xwb, tiamsis nws kuj ris Vajtswv txojkev chim rau Vajtswv haiv neeg thiab. Vim Vajtswv tus ntsujplig nyob hauv nws thiab ntxiv zog rau nws, Exekees sawv tsees los ua haujlwm ntawm lub siab mos muag tiamsis khov kho li Vajtswv ib tug tub qhe los nyob nrog cov neeg uas muaj lub siab tawm tsam, muaj lub siab tawv, tsis kam qhib siab los mloog qhov tseeb.

Kuj ib yam li ntawd, nyob hauv tiam Vajlugkub tshiab, Yauhas Npatitus tau ua nws tes haujlwm ib yam li Vajtswv ib tug Cevlus thaum uas nws sawv los mus hais rau txog qhov uas Vajntxwv Helauj txeeb nws tus kwv pojniam. Yauhas Npatitus raug muab coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj thiab thaum kawg raug muab txiav caj dab tuag (Mathais 14:1-12). Yog saib mus raws li tej tibneeg uas ntshai tuag, tsuas xav txog yus tus kheej xwb, ces tes haujlwm uas Yauhas ua tsis yog ib tug neeg uas muaj kev txawj ntse, vim txhua tus tibneeg puav leej paub tias Vajntxwv Helauj yog ib tug vajntxwv uas nyaum tshaj plaws. Tiamsis Yauhas tsis thooj li ntawd, txawm yuav them ib lub nqi uas kim heev, los nws yuav tsum ua tiav nws tes haujlwm uas yog ib tug cevlus, ib tug neeg uas ncaj ncees pub rau Vajtswv ua ntej txhua tsav txhua yam.

Thaum uas ib tug neeg tuav Tswv Yexus lub npe los ua mus raws li qhov tseeb thiab ncaj ncees, ces tus ntawd tsuas hais thiab ua tej haujlwm ncaj ncees uas los ntawm Vajtswv los xwb. Lawv yeem ua mus raws li Vajtswv tus dej siab heev dua li txhawj txog tibneeg txojkev tsimtxom. Lawv nrhiav kev los ua haum Vajtswv siab heev dua li nrhiav kev ua kom haum tibneeg siab. Lawv ntseeg siab rau txojsia ib txhis uas Vajtswv muab pub heev dua li nrhiav tswvyim los tiv thaiv nws tus kheej. Lawv tab tom ua tes haujlwm ntawm ib tug cevlus uas tau Vajtswv muab cob rau lawv tiv thaiv Vajtswv lub rooj ntug Ceebtsheej, ib yam li Exekees tau ua.

Tus neeg uas thawj thawj zaug nyeem cov phau Txojmoo Zoo ntshai lawv yuav xav tsis thoob Tswv Yexus tej lus thuam cov Falixais thiab cov Xibhwb qhia kevcai lub sijhawm ntawd. Ib tug uas muaj lub siab mos muag, muaj siab hlub ib yam li Tswv Yexus yuav ua licas kam hais tej lus uas hnyav heev li ntawd rau cov neeg uas muaj meej mom, hwjchim rau lub sijhawm ntawd li? Thaum uas peb ua tib zoo tshawb paub txog Tswv Yexus tus dej siab, peb yuav pom thiab paub tau tias tej lus hnyav heev uas Tswv Yexus hais ntawd tsis yog los ntawm txojkev chim, tiamsis ntawd yog tej lus samhwm uas cheem tsum hais thiaj yuav ua rau cov neeg ntawd tsim dheev rov los lees lawv tej kev txhaum.

Vajtswv, thov cia kuv hnov koj Txojlus ntawm kuv ob lub pobntsej, txais yuav los rau hauv kuv lub siab kom kuv paub vam khom Koj Txojlus los ua kuv lub neej rau Vajtswv koj tau koob meej mus ib txhis.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top