Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/09/2019

I Petus 2:18-24
Tus Ntseeg Uas Yog Tub Qhe

Nej cov uas yog tubqhe, nej yuav tsum mloog nej tus tswv lus thiab hwm nws, tsis yog nej yuav mloog tus tswv uas hlub nej thiab ua siab ntev rau nej lus xwb, tiamsis nej yuav tsum mloog tus uas ua limhiam rau nej thiab (nqe 18).

Lus nug xav: Petus qhuab ntuas cov ntseeg uas ua ib tug tub qhe kom yuav tsum ua licas rau nws tus tswv (18)? Lub hauv puas ntawm lo lus qhuab ntuas no yog dabtsi (21-24)? Vim licas Petus yuav qhuab ntuas li ntawd? Peb yuav muab lo lus qhuab ntuas no los siv rau peb lub neej tau licas?

Nyob rau lub sijhawm cov Loos tuaj kav rau tiam Pawgntseeg xub thawj, tub qhe tsis yog tsuas hais txog cov neeg tsis muaj kev kawm siab, tsis muaj haujlwm zoo ua, tiamsis muaj ntau tug tub txawj ntse, muaj haujlwm zoo ua huv tibsi thiab. Txawm li ntawd los, cov tub qhe no tsis muaj cai tswj lawv lub neej, yuav ciaj thiab yuav tuag yog nyob txij ntawm tus tub qhe ntawd tus tswv. Lub sijhawm no hauv Pawgntseeg muaj cov ua tswv thiab ua tub qhe puav leej los ntseeg Vajtswv, thiab tej zaum ntshai tus qhev ho tau tuav ib tes haujlwm siab dua nws tus tswv rau hauv lub Tuamtsev. Vim li ntawd, thiaj muaj ib txhia tub qhe, siv Vajtswv txojkev hlub thiab lub meej mom uas lawv muaj los ua ntau yam saib tsis tau lawv tus tswv thiab tsis mloog lawv tus tswv lus.

Cia kom yuav pab daws tau tej kev xav yuam kev no, Petus hais tias: “Nej cov uas yog tub qhe…” (nqe 18a). Ua ntej, Petus xav kom cov tub qhe zeem paub txog lawv lub meej mom hauv lub tebchaws ua ntej. Yog ib tug ntseeg lawm, tsis txhais tau tias yuav muab ntiajteb li kevcai pov tseg tas huv tisi thiab mus ua li yus siab xav. Tshaj qhov ntawd, Petus tseem ua tib zoo qhuab ntuas cov uas yog tub qhe kom lawv yuav tsum tas siab mloog lawv tus tswv lus thiab hwm lawv tus tswv (nqe 18). Tsis yog ua txuj mloog tus tswv lus xwb tiamsis mloog tas siab tas ntsws thiab paub ntshai nws tus tswv. Lo lus samhwm no tau siv tas nrho rau txhua tus tswv, tsis hais tus tswv ntawd yuav yog ib tug zoo siab lossis tsis zoo, txawm yuav raug tsimtxom los kuj yuav tsum mloog (19) Txawm yog nej raug ntaus los nej yuav tau ua siab ntev nyiaj (nqe 20). Tus ntseeg kev ua neej yog ua mus raws li Vajtswv tej lus qhia, tsis ua mus li yus siab xav. Peb tsis ua zoo vim lwm tus ua zoo rau peb lossis vim peb ntsib kev tau zoo, tiamsis peb ua lub neej zoo vim ntawd yog Vajtswv lo lus samhwm rau peb cov ntseeg txhua tus yuav tsum ua.

Niaj hnub nimno, tebchaws muaj kevcai los tiv thaiv cov neeg mus ua zog lawm. Tus mus ua zog tsis yog ib tug tswv twg li tug yam li Petus tiam lawm, thiab tsis tas nws yuav ua txhua yam mus li nws tus tswv hais lawm. Txawm li ntawd los, tej kevcai uas Petus qhia rau peb, peb yuav tsum tau siv. Thaum uas peb yog ib tug ntseeg mus ua zog, peb yuav tsum saib taus peb tus tswv, mloog peb tus tswv tej lus mus raws li nom tswv txoj kevcai pub ua, rau siab ntso ua haujlwm, tas siab, thiab ncaj ncees rau yus tus tswv.

Tasnrho txhua lo lus samhwm txog peb tes haujlwm uas nyob hauv lub ntiajteb no puav leej los ntawm Vajtswv tus dej siab los, thiab tus qauv zoo rau peb xyaum ntawd yog Tswv Yexus (Nqe 21-23). Tswv Yexus raug foom tiamsis Nws tsis foom rov. Nws tsis ua txhaum hauv tej lus Nws hais, thiab hauv Nws lub qhov ncauj tsis pom muaj qhov kev dag ntxias nyob hauv. Thov kom peb nco ntsoov tias peb muaj ib tes haujlwm tseemceeb heev, ntawd yog qhia Tswv Yexus rau lwm tus dhau los ntawm tej haujlwm uas peb ua, thiab ua tiav txhua tes haujlwm mus raws li nom tswv tau tawm tej kevcai uas ncaj ncees. Peb yuav ua tau tes haujlwm no yog los ntawm Vajtswv lub hwjchim uas Nws muab rau peb (nqe 19-20), thiab thaum uas peb muab tas nrho peb lub neej fij pub rau Vajtswv, tus uas yog peb tus Tswv ntawm peb txojsia, tus uas niaj hnub tsom kwm saib xyuas peb, ces Nws yuav qhia peb kev ua neej txhua hnub.

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub ua lub neej mus raws li tej lus uas koj qhia hauv Mathais 5:16: “nej yuav tsum ci rau sawvdaws pom tej haujlwm zoo uas nej ua, lawv thiaj yuav qhuas nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej”

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 4

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top