Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/09/2019

I Petus 2:13-17
Vajtswv Haivneeg

Nej yuav tsum saib taus sawvdaws thiab hlub cov ntseeg, nej yuav tsum paub ntshai Vajtswv thiab hwm huabtais (nqe 17).

Lus nug xav: Tus ntseeg Vajtswv yuav tsum ua licas rau tej nom tswv (13-14,17)? Tej lus samhwm no muaj nqis thiab tseemceeb licas nyob rau Petus tiam? Thiab rau peb niaj hnub nimno? Vim licas tus ntseeg yuav tsum muaj lub neej zoo li ntawd (13,15b)? Qhov uas tus ntseeg muaj lub neej zoo li ntawd txais tau dabtsi (15a)?

Mloog lus yog ib zaj kawm uas nyuaj tshaj plaws. Yog tias ib tug ntseeg uas tsis hwm ib tug neeg twg li uas Vajtswv pub rau tus ntawd muaj meej mom dua nws ces peb tsis txhob cia siab tias tus ntawd yuav mloog Vajtswv lus.

Petus qhia rau peb paub txog txheej txheem ntawm tej nom tswv hauv lub ntiajteb no (nqe 13-14). Vim qhov uas peb yog Vajtswv ib tug menyuam, peb yog ib feem hauv lub tebchaws uas peb nyob thiab nyob qab tswjhwm ntawm lub tebchaws ntawd. Vim li ntawd, peb yuav tsum paub txog kev noj nyob hauv peb lub tebchaws, kab kevcai ntawm nom tswv, zeem paub tias yus yog leej twg nyob hauv lub tebchaws uas koj nyob.

Loj tshaj qhov ntawd peb yuav tsum hwm nom tswv (13), uas yog mloog thiab ua mus raws li nom tswv tej kevcai tau muab tshaj tawm rau sawv daws. Tabsis cia kom peb muaj kev to taub zoo dua txog lo lus samhwm no, peb yuav tsum muab los mus piv rau nqe 15 uas hais txog “ua haujlwm zoo”. Peb yuav tsum ua haujlwm zoo, thaum uas pab nom tswv ua mus raws li nom tswv txoj kev cai thiaj yuav coj tau kev ncaj ncees los rau lub tebchaws (nqe 14), thiab peb kuj yuav tsum “ua zoo” thaum uas peb tsis lees ua tej haujlwm yuam kev ntawm nom tswv. Qhov no txhais tau tias, thaum peb pom thiab peb paub tias nom tswv lawv tawm tej kevcai tsis yog los rau pejxeem ua los, peb tsis txhob sawv los cem lawv, peb yuav tsum ua tib zoo hais thiab hais los ntawm lub siab txo hwjchim, tsis txhob thuam lossis siab tsis tau lawv. Peb pom Daniyees (Daniyees 1) thiab (cov timthawj) yog ib qhov qauv zoo rau peb xyaum. Thov kom peb nco ntsoov tias, thaum uas Petus sau tej lus qhuab ntuas no yog nws tab tom ua neej rau vajntxwv Nê-rô, yog ib tug vajntxwv uas phem heev, nws tsimtxom cov ntseeg heev tshaj plaws.

Petus qhia txog tsib yam uas vim licas peb yuav tsum mloog nomtswv lus:

Thib ib, Vim peb yog cov uas ntseeg Tswv Yexus (nqe 13a), txhua yam uas peb ua peb ua rau Vajtswv thiab vim Vajtswv peb yuav tsum tau ua.

Thib ob, “kom cov neeg uas hais tej lus tsis muaj hauv paus hauv ntsis thiaj yuav tsis muaj lus hais lawm” (nqe 15b), tsis txhob ua ib tes haujlwm dabtsi uas yuav ua rau lwm tus ua txhaum thiab ua rau lwm tus to taub yuam kev txog peb txojkev ntseeg.

Thib peb, vim “Vajtswv xav” (nqe 15b), ntawm no yog Vajtswv lo lus samhwm uas Nws xav kom peb mloog lus.

Thib plaub, qhov uas tsis hwm nom tswv txojkev cai thiab tsis mloog nom tswv los yog peb xav siv “peb txojkev ywjpheej mus ua txhaum” (nqe 16).

Thib tsib, Vim qhov uas peb saib taus sawv daws, hwm nom tswv thiaj yog peb paub ntshai Vajtswv tiag (nqe 17).

Vajtswv, thov koj siv kuv ib yam li koj siv Nehemis, Daniyees rau tiam uas kuv nyob niaj hnub nimno, los ua ib tug neeg mloog nom tswv lus thiab paub ntshai Vajtswv koj, kuv thiaj yuav qhia tau koj txojkev cawmdim mus rau lwm tus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top