Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/09/2019

I Petus 2:11-12
Vim Licas Ua Neej Li Ntawd?

Nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo, txawm yog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv uas nrog nej koom zej koom zos nyob ua ke, lawv thuam hais tias nej ua phem los lawv yeej yuav pom tes haujlwm zoo uas nej ua thiab thaum txog hnub uas Yexus rov qab los lawv yuav qhuas Vajtswv (nqe 12).

Lus nug xav: Tus ntseeg yuav tsum paub tias yus yog leej twg (11)? Tibneeg ntiajteb paub tias cov ntseeg yog leej twg (nqe 12)? Los ntawm ob lo lus nug no, Xibhwb Pov Lauj qhuab ntuas cov ntseeg yuav tsum ua neej licas (nqe 11-12)? Vim licas lawv yuav tsum ua neej li ntawd?

Tsab ntawv thib ib uas Petus sau no yog sau xa mus rau cov ntseeg uas khiav mus nyob thoob plaws txhua qhov vim kev tsimtxom (1:1,6). Tsis tas li ntawd xwb, tej tibneeg ntiajteb uas nyob ntawm lawv ib sab xav (nqe 12) yuam kev txog lawv txoj kev ntseeg los ntawm tibneeg tej lus hais tsis zoo. Vim qhov uas tsis muaj kev to taub, ua rau cov neeg tsis ntseeg Vajtswv lub sijhawm ntawd ntseeg tias, cov ntseeg tau tua neeg los ua nqaij noj thiab haus ntshav neeg hauv lawv lub rooj kevcai Yexus rooj mov. Thaum uas lawv ntsib tej kev tawm tsam zoo li ntawd, Petus qhuab ntuas cov ntseeg kom yuav tsum tsis txhob khiav tawm lossis tsis txhob tawm tsam cov tsis ntseeg hauv thaj tsam lawv nyob, tiamsis lawv yuav tsum qhia tshwm lawv txoj kev ntseeg los ntawm kev ua lub neej zoo txhua hnub (nqe 12a). Vim licas lawv yuav tsum ua neej li ntawd?

Vim yog ib tug uas ntseeg Tswv Yexus, peb paub tias peb lub tebchaws yog ntuj Ceebtsheej lawm. Ntiajteb tsuas yog qhov chaw uas peb los nyob ua qhua ib pliag ib vuag xwb (nqe 11a), lossis peb yuav to taub tias peb yog qhua xwb, neeg tsis muaj tebchaws. Txawm li ntawd los, Vajtswv tsis xav kom peb siv peb lub sijhawm uas ua neej nyob rau hauv lub ntiajteb no los ua dog ua dig rau peb lub tebchaws. Peb txhua tus, cov uas twb muaj feem nyob hauv Vajtswv lub Tebchaws lawm tiag, peb yuav tsum paub meej txog yus tes haujlwm ntsig txog peb lub teb lub chaw uas peb tseem nyob, ntawd yog ua rau txhua tus paub los ntseeg Vajtswv thiab Pehawm Vajtswv (Nqe 12). Ntawm no yog ib teg haujlwm uas loj tshaj plaws ntawm peb cov ntseeg rau lub ntiajteb uas peb nyob no. Txhua lo lus peb hais, txhua tes haujlwm peb ua, tsis hais kev siv nyiaj txiag, sib hlub hauv lub cuab yig, siv sijhawm muaj nqis… ntawm peb, yuav tsum ua rau cov neeg uas nyob ib sab ntsiab pom Vajtswv tus uas zoo nyob hauv peb thiab dhau ntawd lawv yuav tig rov los ntseeg Vajtswv thiab Pehawm Nws. Tabsis, yuav ua licas kom peb ua tiav tau tes haujlwm loj thiab tseemceeb no rau hauv lub ntiajteb uas niaj hnub nrhiav kev los mus tawm tsam Vajtswv thiab tawm tsam cov neeg uas ntseeg Vajtswv?

Thov kom peb nco ntsoov tias tsis yog peb ib leeg sawv los mus tawm tsam rau txhua yam no. Petus hu cov ntseeg uas yuav txais nws tsab ntawd tias “Cov kwvtij?” (nqe 11a) vim Vajtswv hlub lawv thiab vim Petus los kuj hlub lawv ib yam nkaus. Thaum uas ib tug neeg zeem paub tias nws tab tom tau lwm tus hlub, tus ntawd yuav hlub Vajtswv, mloog Vajtswv lus (Yauhas 14:15) thiab qhia tshwm txojkev hlub ntawd mus rau lwm tus tsis tas paub tias tej uas lwm tus ua rau nws phem lossis zoo.

Ntxiv rau qhov ntawd, los ntawm txojsia ibtxhis hauv sab ntsujplig (nqe 11) yuav pab kom peb muaj zog txaus los mus ua peb lub neej qhia tshwm txog Vajtswv txojkev hlub rau hauv lub ntiajteb no. Cia kom peb yuav ua tau qauv zoo thiab muaj nqis, peb yuav tsum tswj taus tej yam uas sab nqaij tawv niaj hnub ntshaw, yog tej uas cov tsis ntseeg suav tias tsis ua licas tsim nyog yuav tsum muaj qhov ntawd thiaj ua neej tiv ib zaug. Txawm li ntawd los, tej no yog tej uas cov ntseeg Vajtswv yuav tsum tsis txhob ua vim tej ntawd tawm tsam sab ntsujplig, qhov uas tseemceeb dau ntais thiab nyob mus ibtxhis. Lossis peb yuav hais tau tias, tus ntseeg yuav tsum muaj kevcai los tswj nws sab ntsujplig, hauv kev ua neej txhua hnub ntawm peb.

Thov qhuas thiab ua Vajtswv tsaug vim Koj tau pub kuv muaj cai los ua koj menyuam. Thov siv kuv lub neej los ua qhov kaj rau ntiajteb pom txog Vabjtswv koj txojkev hlub, lawv thiaj yuav paub los ntseeg, los Pehawm koj ib leeg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top