Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/09/2019

I Kauleethaus 1:18-31
Muaj Zog Sab Hauv Tuaj

Kuv yeej tsis txajmuag qhia Txojmoo Zoo li; Txojmoo Zoo yog Vajtswv lub hwjchim uas cawm tau txhua tus uas ntseeg dim. Txojmoo Zoo ntawd, xub qhia rau cov Yudais thiab tom qab ntawd mam li qhia rau lwm haivneeg (Loos 1:16).

Lus nug xav: Vim licas Xibhwb Povlauj tsuas qhia txog Tswv Yexus tus ntoo khaublig nkaus xwb? Tus ntoo khaub lig puas yog lub hauv puas ntawm kev tawm tsam? Kev tawm tsam ntawm Yexus tus ntoo khaublig txawv tibneeg txojkev sib tawm tsam qhov twg?

Tej kev sib tawm tsam ntawm sab nqaij tawv hauv lub ntiajteb tsuas muaj tib lub homphiaj xwb ntawd yog, txeeb kom tau nom tswv, tebchaws los ua tus ntawd tug. Thaum uas lawv txeeb tau hwjchim lawm ces tej kev phem uas cov nom tswv qub ib txwm ua txawm chiv muaj zuj zus hauv cov nom tswv tshiab no tuaj, tej zaum kuj lwm yam zoo dua me ntsis, tiamsis lwm phab ntshai tej zaum tseem phem dua lawm thiab. Qhov ntawd tsis ua rau peb ceeb vim Vajlugkub hais tias: “Tibneeg lub siab dag ntxias thiab phem dua txhua tsav yam” (Yelemis 17:9). Thaum tibneeg lub siab tsis hloov, ces txawm lawv yuav nyob qhov twg los xij, tsis ntev xwb tej kev phem ntawd yeej yuav rov tshwm tuaj.

Tabsis, Vajtswv muaj ib qhov kev tawm tsam uas zoo tshaj rau tibneeg. Vajtswv tej cuab yeej tsis yog ntaj hlau, phom loj, tiamsis yog Tswv Yexus tus ntoo khaublig. Ntoo khaublig yog Vajtswv txojkev hlub uas Nws muab los rau tib neeg sab ntsujplig, thaum ntawd tibneeg thiaj tsim dheev los zeem paub tias tibneeg muaj ntau yam kev txhaum loj heev, thaum ntawd tibneeg yuav tsis kam khav txog lawv lub peev xwm lawm, tibneeg yuav paub tig rov los nrhiav txojkev zam txim ntawm Vajtswv. Los ntawm lub hwjchim ntawd, lawv lub siab tau hloov dua tshiab thiab lawv dhau los ua ib tug neeg tshiab: Tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, tus ntawd yog neeg tshiab. Nws lub neej qub twb dua lawm nimno nws muaj lub neej tshiab (2Kauleethaus 5:17). Thaum ntawd kev tawm tsam txawm pib hauv lawv lub siab tuaj, yuav qhia tshwm rau hauv lawv kev ua neej, thiab txij thaum ntawd los lawv yuav hloov paub lub zej lub zos uas lawv nyob mus raws li Vajtswv tus dej siab.

Tus yawg William Wilberforce (1759-1833) yog ib tug tub hluas kawm txawj ntse uas muaj nyiaj txiag npluanuj heev, nws ntxov muaj meej mom rau hauv lub tsev kawm ntawv uas nws kawm, thaum nws hnub nyoog nyuam qhuav muaj 25 xyoo xwb nws twb yog ib tug nom loj rau tebchaws Anh lawm. Nws siv nyiaj txiag yam tsis khuv xim hlo li nyob rau lub sijhawm ntawd. Nyob rau xyoo 1785 nws lub nej tau hloov thaum uas nws nyeem tau Xibhwb Philip Doddridge phau ntawv sau txog lub neej ntawm sab ntsujplig. Txij thaum ntawd los, nws tau Vajtswv tshoov siab los mus tawm tsam txojcai ua lag luam tub mab tub qhe. Txwv txiv tsis pub muag tub mab tub qhe lub sijhawm ntawd yog ib tes haujlwm uas tsis yooj yim kiag li, vim tej tibneeg npluajnuj cheem tsum heev txog tibneeg ua haujlwm rau lawv thiab dhau ntawm cov tub mab tub qhe no tseem coj kev npluanuj los rau lub tebchaws ntau heev thiab. Txawm li ntawd los, nws ua siab ntev hauv lub sijhawm 26 xyoo, siv txhua txoj hauj kev los pab, zoo li tshaj tawm hauv tej xov tooj cua, hauv tej ntaub ntawv, hauv tej rooj sab laj qib siab ntawm nom tswv, hauv Tuamtsev uas cov ntseeg tuaj pehawm, cia kom txoj cai txwv tsis pub ua lag luam tub mab tub qhe tau pom zoo thiab tshaj tawm rau xyoo 1807. Tom qab ntawd nws tseem niaj hnub qhia ntxiv 20 xyoo thiab thiaj mam tsis muaj kev ua lag luam txog tub mab tub qhe, nws nquag plias ua haujlwm mus txog thaum nws muaj mob hnyav heev nws mam li so. Ua ntej peb hnub nws yuav tuag, nws tau tibneeg qhia rau nws hais tias, nom tswv qib siab twb pom zoo txog tsab ntawd txwv tsis pub ua lam luam tub mab tub qhe lawm. Nws txojkev tawm tsam twj ywm nrog rau ib txhia uas muaj lub siab tawm tsam ib yam li nws los mus pab cawm cov tibneeg raug qhuab yuam ua qhev, tsis yog nws ua tib teg haujlwm no xwb, nws tseem qhia Txojmoo Zoo mus rau txhua thaj chaw, rau txhua tus uas nws ntsib huv tibsi thiab. Nws tes haujlwm pab tau rau lub tebchaws Anh lub sijhawm ntawd dim ntawm tej kev phem kev qias uas niaj hnub nyob hauv lub tebchaws no. William Wilberforce lub neej ua rau peb pom tias, thaum ib tug neeg lub siab tau coj los ze rau ntawm Vajtswv, thaum ntawd lawv kuj xav qhia tshwm Vajtswv tus dej siab mus rau tibneeg ntiajteb.

Vajtswv, thov koj hloov kuv lub neej dua tshiab, kom kuv muaj lub siab tshiab los qhia tawm koj tus dej siab mus rau cov tibneeg uas nyob ntawm kuv ib sab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yauhas 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top