Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/08/2019

Yaxayas 61:1-11
Tus Uas Raug Ywg Roj

“Tus Tswv uas kav ib puas tsav yam tus ntsujplig los kav kuv lub siab, rau qhov Tus Tswv tau xaiv kuv coj Txojmoo Zoo mus qhia rau cov neeg pluag, thiab mus nplig cov neeg uas muaj kev lwj siab, qhia txojkev dim rau cov neeg uas raug luag ntes, thiab qhia kev thaj yeeb rau cov neeg raug txim” (nqi 1).

Nqi lus nug xav: Tus neeg uas Vajtswv ywg roj li Vajluskub hais no yog leej twg?

Nws yuav ua dabtsi rau haiv neeg Yixalayees thiab peb? Koj yuav hais li cas txog qhov uas Tswv Yexus tso koj dim?

Nqi 1-7 qhia txog tus uas raug ywg roj los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, qhov no yog ib qhov kev txhawb zog rau haiv neeg Yixalayees. Lo lus “Tus Uas Raug Ywg Roj” hauv lus Henplais txhais hais tias “Mexiyas”, hauv lus Kilis txhais hais tias “Tus Khetos”. Txawm tias Yaxayas yog tus uas tau Tus Tswv ywg roj los mus ua ib tus cev lus los hauv nqi 1 no tsis yog hais txog nws tus kheej tiamsis yog hais txog tus uas raug ywg roj yuav los yav tomntej no, nws yog tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig nrog nraim.

Yaxayas qhia hais tias cov neeg Yudas yuav tau dim ntawm cov Npanpiloos txoj saw hlaw ib yam li Cawmseej Tswv Yexus yuav cawm noob neej dim ntawm kev txhaum txoj saw hlau. Nws nplig cov neeg nyob tiam Vajluskub Qub thiab peb tiam niajhnub nimno lub siab thiab pub rau sawvdaws muaj txojkev cia siab loj. Cov neeg uas mob lub siab lub ntsws yuav tau kho zoo, cov neeg uas raug kaw yuav tau dim (nqi 1, 2). Cov neeg uas quaj ntsuag yuav muaj kev zoo siab xyiv fab log (nqi 3). Qhov no yog Tus Tswv txojkev cawm dim uas nws twb tau cog lus tseg lawm hais tias “twb txog lub sijhawm uas Tus Tswv yuav cawm nws haivneeg” (nqi 2). Vajtswv Txojlus ntawm no hais txog tej uas Yaxayas twb hais ua ntej lawd. Tshwjxeeb yog qhov uas Vajtswv cog lus rau nws haiv neeg mus ibtxhis (nqi 8). Nws hais txog “Cov lus cog tseg tshiab” uas Yaxayas twb hais ua ntej lawm. Tus Tswv haiv neeg yuav tau koob hmoov mus ibtxhis los ntawm “cov lus cog tseg tshiab” (nqi 9).

Yaxayas qhia ntxiv txog lub nroog Yeluxalees rov tau txhim kho dua tshiab tom qab uas cov Yudas rov tim tebchaws Npanpiloos los (nqi 10-11). Nws ua lus piv txwv hais tias lub nroog Yeluxalees yuav zoo li tus nkauj nyab thiab tus nraug vauv uas hnav tau cev tsoos mus rau hauv rooj tshoob. Tus Tswv yuav tu nws haiv neeg, ua rau lawv loj hlob ruaj khov ib yam li tej noob qoob uas tawg kaus, loj hlob, tawg paj txi txiv. Txhua haiv neeg yuav pom tej no thiab qhuas Vajtswv. Peb muaj cuab kav totaub ob nqi no rau lub ntsiab lus dav dua uas yog hais txog Tus Cawmseej uas yog tus Mexiyas los pab Vajtswv haiv neeg. Thaum lub sijhawm zoo li ntawd, peb yuav nrog tus raug ywg roj uas yog tus ncaj ncees muaj kev zoo siab thiab tau dim lub txim.

Koj yuav ua dabtsi thaum koj paub hais tias koj yuav tau nrog Tus Tswv uas yog tus ncaj ncees tau txais txojkev zoo siab thiab kev dim lub txim?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug kawg nkaus thiab qhuas koj rau qhov koj cawm me yau thiab suav hais tias me yau yog neej ncaj ncees thiab pub rau me yau muaj lub neej muaj kev zoo siab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top