Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/08/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:129-136
Kaj Siab Lug

“Kuv paub hais tias koj yog tus zoo tshaj plawg thiab hlub kuv mus tag kuv tiamneej, thiab kuv yuav nyob hauv kuv Tus Tswv lub tsev mus tag kuv lub neej” (Phau Ntawv Nkauj 23:6).

Nqi lus nug xav: Tus sau qhia rau peb paub txog peb yam uas pab rau peb tau koob hmoov? Yog vim li cas tus sau ho quaj? Zaj kawm hnub no ntuas koj li cas?

Raws li cov neeg Nyablaj, thaum noj tsiab peb caug lossis thaum sib ncaim lawv pheej ib leeg hais lus foom zoo rau ib leeg tiamsis cov neeg uas paub hais tias yuav ua li cas thiaj txais tau koob hmoov mas tsis muaj coob leej, rau qhov koob hmoov tsis yog los ntawm tibneeg los tiamsis yog los ntawm Vajtswv los xwb. Vajtswv Txojlus hnub no qhia rau peb paub txog peb yam uas yuav pab rau peb txais tau koob hmoov.

Thib ib, coj raws li Tus Tswv tej lus. Tus sau coj raws li Tus Tswv tej lus qhia tsis tab yog uas raws li Tus Tswv txojkev cai lossis ua rau Tus Tswv zoo siab xwb, tiamsis qhov uas nws coj raws li Tus Tswv tej lus yog vim Tus Tswv txojlus pab tau nws lub neej yam xav tsis thoob li (nqi 129). Vaj Ntsujplig lub hwjchim yuav hloov tus ntseeg nws lub neej. Thaum tus sau coj raws li Tus Tswv tej lus, tej lus ntawd yuav pab kom nws muaj kev txawjntse (nqi 130). Tus Tswv Txojlus nyob hauv peb lub siab lub siab lub ntsws, yuav ua rau peb muaj kev thoob tsib to nrog thiab muaj kev txawjntse ntawm sab ntsujplig. Qhov no ntuas rau peb hais tias peb yuav tsum thov Vajtswv ua ntej uas peb kawm Vajtswv Txojlus.

Thib ob, tshaib nqhis Tus Tswv tej lus. Thaum tus sau coj raws li Tus Tswv tej lus qhia, nws tshaib nqhis Tus Tswv tej lus tshaj qhov qub li uas nws twb tau hais li no “kuv tshaib nqhis koj tej lus qhuav siab qhawv” (nqi 131). Qhov no yog ib yam uas tseem ceeb kawg, thiab Vajtswv cov menyuam tsuas muaj tej yam li no thaum lawv coj raws li Tus Tswv tej lus qhia tshaj qhov qub xwb. Coj raws li Tus Tswv tej lus yuav pab txhawb yus txojkev sib raug zoo nrog Tus Tswv zoo dua qhov qub.

Thib peb, hlub Tus Tswv. Tus sau yeej paub zoo hais tias Tus Tswv yuav pab tus uas hlub nws, yog li ntawd, nws thiaj hais tias “thov koj tig los rau ntawm kuv thiab hlub kuv ib yam li koj ua rau cov neeg uas hlub koj” (nqi 132). Nws ntseeg hais tias Tus Tswv yeej yuav foom koob hmoov rau tus uas nws hlub thiab yuav pab kom lawv kov yeej cov neeg phem (nqi 133) thiab “cawm” lawv dim ntawm cov neeg uas tsimtxom lawv (nqi 134). Nws paub hais tias Tus Tswv tus tub qhe yuav tau txais kev kaj siab lug nws thiaj hais li no “thov koj nrog nraim kuv nyob thiab qhia kom kuv paub koj tej kev cai”.

Puas muaj qhov kev kaj siab twg tshaj qhov uas puv npo Vajtswv tus tshwjchim. Qhov uas tus sau coj raws li Tus Tswv tej lus los mus totaub Tus Tswv tej lus, tshaib nqhis Tus Tswv tej lus, hlub Tus Tswv thiab thaum kawg yog tau txais kev kaj siab lug yog tej yam uas tseem ceeb kawg nkaus.

Tus Tswv xav kom nws haiv neeg tsis tab yog taus txais koob hmoov xwb tiamsis yuav tsum ua tug ciav ntws txoj koob hmoov ntawd mus rau lwm tus thiab. Tus sau tej “kua muag ntws si laim ib yam li dej ntws, vim tej neeg tsis ua raws li kuv (Tus Tswv) tej kevcai” (nqi 136). Yelemis quaj rau nws haiv neeg tej kev txhaum (Yelemis 9:1, 18). Tswv Yexus quaj rau lub nroog Yeluxalees rau qhov lawv tsis txais yuav nws (Lukas 19:41-44).

Peb puas “quaj” rau peb tus pojniam, tus txiv, cov kwvtij nkauj muam, tsev neeg, phooj ywg thiab peb haiv neeg? Yog tias peb twb tau txais Tus Tswv txojkev tabncuab thiab nws txoj kev kaj siab, peb yuav tsum tau coj txoj koob hmoov zoo ntawd mus pub rau txhua tus thiab. Thov txhob cia txoj koob hmoov ntws los rau koj xwb tiamsis yuav tsum cia nws ntws hla mus rau txhua leej txhua tus thiab.

Koj puas txaus siab hlo faib tej koob hmoov uas koj txais tau pub rau lwm tus thiab?

Tus Tswv uas yog tus pub koob hmoov, me yau ua koj tsaug rau tej koob hmoov uas koj pub rau me yau. Thov koj siv me yau zoo li yam cuab yeej coj koj tej koob hmoov mus rau txhua tus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top