Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/08/2019

Yaxayas 60:1-22
Tus Tswv Lub Nroog

“Cov tibneeg uas tsimtxom koj, thiab cov tibneeg uas saib tsis taus koj, yuav tuaj txhos caug ntawm koj lub xub ntiag pe koj. Lawv yuav hu koj hais tias: “Tus Tswv lub nroog” thiab hu hais tias: “Xi-oos yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv lub Nroog” (nqi 14).

Nqi lus nug xav: Qhov Vajluskub no yog hais txog dabtsi? Lub nroog Yeluxalees tshiab zoo li cas? Koj pom lub nroog Yeluxalees hauv ntiajteb no thiab lub nroog Yeluxalees uas yog ntuj ceeb tsheej ntsig txog li cas?

Cov lus hauv qhov Vajluskub no muaj peb yam sib txawv: Thib ib, cov lus no yog hais txog lub nroog Yeluxalees yuav tau rov txhim kho dua tshiab tomqab uas cov Yudas rov tim tebchaws Npanpiloos los. Hauv nqi 4-9 hais txog Vajtswv haiv neeg rov qab los rau hauv lub nroog Yeluxalees. Thaum ub cov Npanpiloos tuaj tua lub nroog Yeluxalees tiamsis nimno Vajtswv los pab lub nroog Yeluxalees lawm.

Thib ob, yog hais txog Tus Mexiyas pawg ntseeg. Vajtswv yuav ci hauv pawg ntseeg tuaj rau txhua haiv neeg ua rau tej nomtswv los ntseeg (nqi 3). “Cov tibneg txawv tebchaws yuav yuav puab koj tus ntsa yeej” (nqi 10) txhais tau hais tias cov neeg tsis ntseeg yuav koom tes nrog cov ntseeg txhim tsa Vajtswv pawg ntseeg.

Thib peb, yog hais txog lub sijhawm uas Tus Mexiyas los. Feem coob tej lus hauv qhov Vajluskub no tsis tau muaj tiav, tshwj xeeb yog nqi 15-22. Ntawm no Vajtswv hais txog lub nroog Yeluxalees saum ntuj (Henplais 12:22) yog qhov chaw uas thaj yeeb thiab muaj kev ncaj ncees (nqi 17). Lub tebchaws uas Vajtswv tus Tub Qhe kav yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev ncaj ncees (Yaxayas 9:6). Nqi 18 qhia hais tias hauv lub tebchaws uas Tus Cawmseej kav yuav tsis muaj kev sib ntaus sib tua, tsis muaj kev phem kev qias.

Vajluskub hu hais tias lub nroog Yeluxalees yog “Tus Tswv lub nroog, thiab hu hais tias Xi-oos yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv lub nroog” (nqi 14). Vajluskub Tshiab hu lub nroog Yeluxalees saum ntuj hais tias “lub Nroog Yeluxalees tshiab” (Tshwmsim 21:2) lossis “lub nroog Yeluxalees uas nyog saum ntuj” (Kalatias 4:26). Lub nroog Yeluxalees nyob saum ntuj tsis tag yuav taws teeb, tsis tag yuav muaj lub hnub lub hli ci pom kev, rau qhov Vajtswv lub hwjchim yuav ci ntsa iab mus ibtxhis (Tshwmsim 21:23; 22:5). Cov neeg nyob hauv lub nroog Yeluxalees yuav ua lub neej ncaj ncees thiab lawv tej kev quaj ntsuag yuav dhau mus (nqi 20, 21) ib yam li Tshwmsim 21:4, 27 twb hais tseg lawm thiab.

Muab hais li no hais tias, cov neeg Yudas rov tim tebchaws Npanpiloos rov qab los yog tus duab ntawm coob leej ntau tus nyob hauv qab ntuj no tig los cuag Tswv Yexus ua rau Vajtswv pawg ntseeg loj hlob huam vam thoob qab ntuj. Ib yam nkaus li ntawd, pawg ntseeg niajhnub nimno yog tus duab ntawm Tswv Yexus kev tswjhwm thaum nws los hauv ntiajteb no.

Thov caw koj nres tau ib pliag thiab ua zoo xav txog saib pawg ntseeg uas koj saib xyuas lossis koj nyob loj hlob li cas thiab thov Vajtswv pab kom koj xam pom txog pawg ntseeg li uas Tus Tswv xam pom. Koj muaj cuab kav nug hais tias muaj yam dabtsi ntawm lub nroog Yeluxalees tshiab txhawb koj zog thiab ua rau koj muaj kev zoo siab?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug thiab zoo siab kawg nkaus rau qhov koj lub nroog yuav yog qhov chaw uas me yau nyob mus ibtxhis, qhov chaw ntawd yog qhov chaw uas txua tus tau koj suav hais tias ncaj ncees mus nyob.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top