Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/08/2019

Yaxayas 59:1-21
Kev Txhaum, Lees Kev Txhaum thiab Kev Dim Txim

“Twb yog vim nej tej kev txhaum, nws thiaj tsis hnov nej tej lus thov. Thaum nej pehawm Vajtswv, nej tej kev txhaum quas nej thiab Vajtswv lawm”(nqi 2).

Nqi lus nug xav: Cov neejg Yudas lub neej zoo li cas? Yaxayas ua dabtsi thaum nws pom hais tias kev txhaum yuav ua rau nws haiv neeg puas tsuaj? Koj muaj cuab kav ua dabtsi pab rau lub tebchaws uas puv npo tej kev phem kev qias niajhnub nimno?

Ob ntu Vajluskub hauv Yaxayas uas peb twb kawm tag los lawm hais txog tej kev txhaum uas cov neeg Yixalayees uas yog pe mlom thiab ntsej muag ncaj siab nkhaus. Hauv ntu Vajluskub no kuj hais txog tej kev txhaum uas lawv ua rau lub tebchaws. Yaxayas hais tias: “thaum nej pehawm Vajtswv nej tej kev txhaum quas nej thiab Vajtswv” (nqi 2). Lawv ua txhaum yog vim lawv hais lus dag (nqi 3), lawv kom lwm tus rau hauv tsev hais plaub (nqi 4a), tej uas lawv ua, ua rau lawv taug txojkev nkhaus xwb (nqi 8).

Lawv tsis tab yog ua txhaum xwb, lawv tseem yws rau Vajtswv txog tej kev txomnyem uas lawv raug los ntawm qhov uas lawv hais tias Tus Tswv tsis muaj hwjchim pab lawv, nws lag ntseg thiab tsis hnov lawv tej lus thov (nqi 1). Yog lawv hais li ntawd yog lawv yuam kev lawm, lawv ruam thiab tsis totaub. Thaus uas peb pom hais tias zoo li Vajtswv nyob deb heev, nws tsis pab peb, peb yuav tsum tig rov tshawb xyuas peb tus kheej saib yog vim li cas: twb yog kev txhaum ua rau peb txav deb Vajtswv ntag, ua rau Vajtswv tsis teb peb tej lus thov. Thaum zoo li ntawd, qhov uas peb yuav tsum ua yog thov lees kev txhaum rau Vajtswv thiab tso kev txhaum tseg, peb thiaj rov muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv.

Cov neeg Yixalayees nyiam qhov tsaus tshaj qhov kaj (nqi 9) yog li ntawd, lawv thiaj li dig muag, thiab tsis muaj zog (nqi 10). Tej kev txhaum uas lawv ua yog tawm tsam thiab hais lus dag (nqi 13). Lawv tsis ua lub neej ncaj ncees (nqi 14). Nyob rau hauv lub ntiajteb uas puv npo kev phem kev qias no cov neeg zoo pheej raug luas ua phem, yog yus tsis koom nrog luas lub tswvyim phem luas yuav tsimtxom yus.

Yaxayas paub hais tias cov neeg Yixalayees tej kev txhaum yuav ua rau lawv puas tsuaj, thaum nws tig los tshawb xyuas nws tus kheej nws pom hais tias nws kuj yog ib tus neej txhaum ib yam li nws haiv neeg thiab. Nws siv lo lus “peb” yog nws hais txog nws tus kheej tibsi. Nws sawv cev nws haiv neeg thov Vajtswv zam txim rau lawv. Vajtswv teb Yaxayas tej lus thov, Vajtswv yuav pub txojkev thaj yeeb rau cov neeg uas tso kev txhaum tseg. Nws yuav los saum roob Xi-oos los cawm nws haiv neeg, tsis yog los rau txim rau lawv. Nws los pab cov neeg uas lawv tu siab rau lawv tej kev txhaum. Nws los tsis yog los rau txim tiamsis yog coj txoj kev hlub thiab txoj koob hmoov los pub rau cov neeg txomnyem (nqi 20, 21).

Thaum kawm tag qhov Vajluskub no, koj yuav thov Vajtswv li cas pab rau koj tus kheej thiab koj haiv neeg?

Tus Tswv, koj yog tus muaj kev hlub loj kawg nkaus, yog li ntawd thov koj pab me yau haiv neeg. Thov koj pab kom muaj coob leej los nrhiav koj thiab lees lawv tej kev txhaum rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top