Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/08/2019

Yaxayas 58:1-14
Yoo Mov Tiag

“Txojkev cai yoo mov uas kuv txaus siab yog li no yuavtsum tshem tej kev tsimtxom uas zoo li txoj saw hlau, txo txojkev tsis ncaj uas zoo li tus quab twg, thiab tso cov tibneeg uas raug tsimtxom tawm mus. Faib nej tej zaub mov rau cov tibneeg tshaib plab noj thiab qhib qhov rooj rau cov tibneeg pluag uas tsis muaj tsev nyob. Pub rig tsho rau cov tibneeg txomnyem tau hnav, thiab yuav tsum pab nej tej kwvtij” (nqi 6, 7).

Nqi lus nug xav: Cov neeg Yixalayees ua kev cai yoo mov zoo li cas? Txojkev cai yoo mov uas Vajtswv xav kom peb ua yog dabtsi? Raws li Yaxayas qhov uas yuav tsum so hnub Xanpataus, niajhnub nimno yog Athiv muaj nujnqis li cas?

Qhov Vajluskub qhia hais tias Vajtswv yws rau nws haivneeg rau qhov lawv ua ntsej muag ncaj siab nkhaus. Zoo li lawv kub siab nrhiav Tus Tswv tiamsis tej haujlwm uas lawv ua xws li ua kev cai zoo mov yog ua dhau cai xwb, lawv ua txuj txo hwjchim kom lwm tus pom hais tias lawv yog neeg ncaj ncees tiamsis lawv lub siab tsis txo hwjchim tiag tiag. Tshaj qhov ntawd yog lawv pheej tsim txom cov neeg uas ua haujlwm rau lawv.

Dua li yog lawv pheej huab lawv cov tub mab tub qhe tej dag zog thiab lawv muaj kev sib tawm tsam heev (nqi 3, 4). Kev cai yoo mov yog ib yam uas yuav pab rau tus uas yoo mov muaj sijhawm los tshawb xyuas yus tus kheej, saib puas muaj yam kev txhaum twg tsis haum Vajtswv siab thiab muab tso tseg. Tiamsis raws li cov neeg uas ua kev cai yoo mov hais txog hauv nqi 6,7 no yog lawv ua ntsej muag ncaj siab nkhaus. Yog vim li ntawd, Vajtswv thiaj tsis xav mloog lawv tej lus thov thaum lawv ua kev cai yoo mov ntawd.

Ntxiv mus, Vajtswv qhia rau nws haiv neeg paub hais tias “yoo mov tiag” yog li cas. Nws yog hlub lwm tus los ntawm qhov uas yus ua yam zoo rau luas (nqi 6,7). Yoo mov tiag yog xav txog lwm tus ib yam li Paulus zoo siab hlo pab lwm tus, pub rau lwm tus yam xyiv fab log. Thaum Vajtswv haiv neeg uas pehawm nws muaj lub neej zoo li ntawd, kev zoo siab, kev dim txim, Vajtswv txoj koob hmoov thiab qhov kaj yuav “ci ib yam li lub hnub ci thaum sawv ntxov” (nqi 8). Yog tias Vajtswv haiv neeg hlub kwv tij zej zos, Nws yuav coj lawv txoj hau kev, ua rau lawv muaj kev zoo siab thiab muaj kev noj qab nyob zoo (nqi 11). Lawv yuav txais txhua yam koob hmoov ntawm sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv huv tibsi ib yam li Vajtswv tau cog lus tseg (Levis Kevcai 3 – 13).

Vajtswv hais ntxiv txog qhov uas haiv neeg Yixalayees so hnub Xanpataus. So hnub Xanpataus yog ua raws li txojkev cai. So hnub Xanpataus yog hlub Vajtswv. Qhov Vajluskub no qhia rau peb paub hais tias qhov uas peb xaiv tshwj xeeb ib lub sijhawm xws li ib hnub ntawm xya hnub ntawd rau Tus Tswv yog yaam tseem ceeb kawg, yuav tsum tau ua. Raws li Yaxayas qhia mas raws li peb cov ntseeg Yexus niajhnub nimno so mas yog so hnub athiv, nws zoo li tus pas ntsuag peb txojkev mloog Tus Tswv lus.

Koj puas pheej ua kev cai yoo mov? Koj yoo mov li cas thiab yog vim li cas koj ua kev cai yoo mov?

Tus Tswv, thov kov pab kom me yau txawj hwm txhua hnub uas koj pub rau me yau thiab thov koj pab kom me yau txawj hlub cov neeg nyob ib ncig ntawm me yau.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kecai 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top