Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/08/2019

Tes Haujlwm 4:13-22
Npog Tsis Tau Li

“Tej uas wb hnov thiab wb pom lawm, wb yeej yuav qhia, wb npog tsis tau li” (nqi 20).

Nqi lug nug xav: Qhov Vajluskub no qhia rau peb paub hais tias tim thawj Petus thiab Yauhas nkawd muaj yam dabtsi zoo? Ua li cas nkawd thiaj muaj tej yam no (nqi 13, 20)? Koj kawm tau dabtsi dhau qhov Vajluskub no?

Dhau qhov Vajluskub no, peb pom hais tias tim thawj Petus thiab Yauhas muaj tej yam zoo xws li: Thi ib, lawv muaj lub siab tawv. Tus Petus nimno txawv tus Petus nyob rau hmo uas Tswv Yexus raug ntes, hmo ntawd Petus tsis lees paub Tus Tswv peb zaug, cov thwjtim nyias khiav nyias tag, lawv khiav mus nkaum rau saum ib chav tsev siab… Nimno Petus muaj lub siab tawv los sawv ntawm cov Yudais cov nomtswv thiab teb txhua lo lus uas lawv nug (nqi 13).

Thib ob, nkawd muaj hwjchim los mus kho tej neeg tuag tes tuag taw zoo tabmeeg sawdaws (nqi 14). Twb yog nkawd muaj Vaj Ntsujplig lub hwjchim thiab zoo siab hlo pab lwm tug thiaj ua rau cov nomtswv hais tsis taus ib lo lus.

Thib peb, thaum cov nomtswv sab ntsujplig nyob rau lub sijhawm ntawd txwv tsis pub khawv qhia txog Tswv Yexus lub npe mas Petus daws Petus zaj tuaj thiab nws cov lus hais mas muaj kuab kawg. Nws teb rau lawv hais tias: “Wb mloog nej lus zoo dua li wb mloog Vajtswv lus lov”? (nqi 19). Petus hais li ntawd yog nws xav hais rau lawv hais tias nej yog cov thawjcoj ntawm sab ntsujplig, nej tabtom pehawm Vajtswv thiab ua nws tes haujlwm tiamsis nej tsis ua raws li nws lub siab nyiam. Nej yuav tsum ua zoo rov tshawb dua nej tus kheej saib nej yog leej twg thiab nej tabtom ua haujlwm rau leej twg. Ntawm peb tus kheej ces peb yuav tsis ua raws li nej hais es muab tes haujlwm uas Vajtswv muab rau peb ua tso tseg.

Thib plaub, cov tim thawj no lawv ua pov thawj rau Tswv Yexus: “Tej uas wb hnov thiab wb pom lawm, wb yeej yuav qhia, wb npog tsis tau li” (nqi 20). Petus lawv yog cov uas nrog Tswv Yexus nyob (nqi 13), hnov Tswv Yexus qhuab qhia, Tus Tswv pub lawv muaj hwjchim thiab txib lawv mus qhia Txojmoo Zoo. Lawv pom ntsoov Tus Tswv raug ntsia rau saum ntoo khaublig, thiab Tus Tswv twb sawv hauv qhov tuag rov qab los rau lawv pom yog li ntawd yuav tsis npog li. Tsis hais thaum tau zoo los txomnyem, lawv yeej yuav qhia txog Tswv Yexus zaj ntxiv hais tias nws twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Lawv twb caum taug Tus Tswv tus neev taw, ua txhua yam uas Tus Tswv ua, qhia Txojmoo Zoo uas Tus Tswv twb qhia los lawm. Lawv tso lub neej muaj txiag npluanuj, tau zoo noj tau zoo nyob los mus qhia Txojmoo Zoo, muaj coob leej raug tua tuag yog vim lawv qhia Txog Vajtswv lub Tebchaws. Ib tiam dhau ib tiam, cov uas ntseeg Yexus Khetos lawm loj hlob zuj zus ntawm Vajtswv Txojlus thiab mus qhia Txojmoo Zoo tsis hais thaum tau zoo los yog txomnyem los lawv yeej mus li, qhov uas lawv muaj lub siab tawv yog vim Vaj Ntsujplig ua tus pab lawv thiaj li mus ua tau tes haujlwm uas Tswv Yexus twb samhwm tseg lawm, Txojmoo Zoo thiaj nrov thoob qab ntuj.

Koj lub neej ua tim khawv rau Tus Tswv tau li cas?

Ua koj tsaug Tus Tswv, rau qhov ib tiam dhau ib tiam koj pub muaj tej tus uas muaj lub siab tawv mus qhia koj Txojmoo Zoo. Thov koj pab kom me yau nco ntsoov qhia koj Txojmoo zoo txhua lub sijhawm tsis hais thaum tau zoo los yog txomnyem kom cov neeg nyob ib ncig ntawm me yau thiaj tau txais kev cawm dim.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top