Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/08/2019

Tes Haujlwm 4:1-12
Raug Kev Tawm Tsam

“Tsis muaj leej twg cawm tau peb dim peb lub txim, tsuas yog Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau, tsis muaj dua lwm tus uas Vajtswv tso los cawm peb tibneeg ntiajteb kom peb dim peb lub txim li” (nqi 12).

Nqi lus nug xav: Muaj yam dabtsi tshwmsim thaum Petus thiab Yauhas nkawd ua timkhawv txog Tswv Yexus zaj rau cov neeg coob coob? Thaum cov Yudais cov nomtswv tawm tsam nkawd tej lus qhia, nkawd ua li cas? Qhov no tshwmsim muaj nujnqis li cas rau Tswv Yexus obtus tim thawj? Muaj nujnqis li cas rau koj tus kheej?

Feem ntau cov neeg coob coob ntseeg tej uas nkawd qhia (nqi 4) tiamsis cov nomtswv ntawm cov Yudais txojkev ntseeg xws li cov pov thawj, cov saib xyuas lub Tuamtsev, cov neeg Xadukais sawv los tawm tsam nkawd tej lus qhia. Lawv npau taws heev rau qhov uas nkawd qhia hais tias Tswv Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, lawv hais tias qhia li ntawd tsis raws li lawv txojkev ntseeg, rau qhov cov neeg Xadukais tsis ntseeg hais tias tibneeg sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nyeem Mathais 3:7.

Lawv siv hwjchim los ntes nkawd coj mus kaw tos kaj ntug coj mus txiav txim rau hauv tsev tu plaub ntug. Nkawd paub tseeb hais tias yeej yuav muaj raws li Tswv Yexus twb hais tag los lawm “Nej yuav tsum nco ntsoov tej lus uas kuv qhia rau nej hais tias, tus tub qhe yeej tsis muaj hwjchim loj dua nws tus tswv; yog lawv tsimtxom kuv lawv yuav tsimtxom nej thiab” (Yauhas 15:20).

Cov nomtswv ntawm cov Yudais nug nkawd hais tias “Leej twg pub hwjchim rau neb? Thiab neb tuav leej twg lub npe ua tej no?” (nqi 7), lub sijhawm ntawd, Petus puv npo Vaj Ntsujplig tus dawbhuv thiab nws hais rau lawv hais tias lawv tsim kev nyuaj rau nkawd ua haujlwm zoo, nws hais ntxiv hais tias qhov uas tus txiv neej tuag ceg tau zoo yog nws tuav Yexus tus uas yog tibneeg Naxales lub npe kho zoo. Nws cia li siv lub zoo sijhawm no los qhia Txojmoo Zoo rau cov nomtswv ntawm cov neeg Yudais. Nws cov lus ua timkhawv muaj kuab kawg nkaus. Tim thawj Petus qhia rau lawv hais tias, Tus Yexus no yog tus uas lawv muab rau luas coj mus ntsia saum ntoo khaublig tiamsis nws twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm thiab yuav txojsia tshiab rau cov neeg uas ntseeg nws.

Nws hais rau lawv hais tias: “Tsis muaj leej twg cawm tau peb dim peb lub txim, tsuas yog Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau, tsis muaj dua lwm tus uas Vajtswv tso los cawm peb tibneeg ntiajteb kom peb dim peb lub txim li” (nqi 12). Cov neeg uas hnov Petus hais li ntawd, lawv pom hais tias Petus tsis ntshai, ua tau siab tus, teb cov nomtswv txhua lo lus yam ntse ntsuav, nws txawv li tus Petus uas tsis lees paub Tus Tswv rau hmo uas Tus Tswv raug ntes. Cov ntseeg yuav tsum muaj Vajtswv Txojlus los mus tiv thaiv yus thaum ntsib kev tsimtxom, tej lub sijhawm zoo li ntawd, Vajtswv Tus Ntsujplig yuav pab peb nco Vajtswv Txojlus thiab muaj tswvyim ua tim khawv txog Tswv Yexus zaj. Zaj uas hais txog Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los nws yog qhov tseeb rau cov ntseeg Yexus Khetos txojkev ntseeg, yog li ntawd, peb yuav tsum tawm tsam txhua yam kev dag ntxias uas ua rau peb qhov kev ntseeg ntawd tsuag.

Koj kawm tau dabtsi dhau ntawm qhov Vajluskub no?

Tus Tswv, thov pub tswv yim rau me yau thiab pab kom me yau muaj lub siab tawv mus qhia txog qhov uas Tswv Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab nws txojkev hmoov rau txhua tug nyob ib ncig ntawm me yau. Thov koj tsomkwm me yau thiab koj Txojlus txhua zaug uas me yau qhiv txog koj lub npe.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top