Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/08/2019

Tes Haujlwm 3:11-26
Txo Yus Lub Hwjchim Kom Txav Tus Tswv Lub Hwjchim

“Tus Vajtswv uas yog peb yawg koob Anplahas, I Xaj thiab Yakhauj tus Vajtswv ua rau nws tus tub txib Yexus tau koob meej” (nqi 13a).

Nqi lus nug xav: Cov tibneeg uas pom tus tuag ceg zoo lawm lawv xav thiab ua li cas? Petus cov lus qhia pab kom cov neeg ntawd totaub yam dabtsi? Koj txiav txim siab yuav ua rau Tus Tswv tau ntsej muag li cas rau yav tom ntej no?

Txhua tus uas pom tus txiv neej tuag ceg zoo lawm puav leej xav tsis thoob li. Lawv txav los thiab vij Petus nkawd, saib nkawd zoo li ob tus timtswv. Petus thiaj siv lub sijhawm no qhia txog Tswv Yexus zaj. Ua ntej mas nws qhia hais tias Tswv Yexus yog tus uas kho tus txiv neej no zoo. Nws yog tus Mexiyas thiab qhov uas nws los hauv ntiajteb no yog lawv yawg koob Anplahas tus Vajtswv txib los. Nws yog Tus Tswv uas pub txojsia rau tibneeg, Vajtswv twb ua rau nws tau ntsej muag, tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los (nqi 12-16). Thib ob, nws qhia lawv tej kev txhaum rau lawv thiab nws tsis zais li, lawv tsis txais yuav Tus Tswv thiab muab nws coj mus tua pov tseg (nqi 14).

Thib peb, nws qhia rau lawv paub hais tias lawm tseem muaj kev cia siab rau Tus Tswv uas yog tus muaj lub siab dawb siab zoo thiab muaj kev tab ncuab, qhov uas lawv ua txhaum loj li ntawd yog vim lawv tsis paub. Tswv Yexus txojkev tuag kuj yog nyob hauv Vajtswv txojkev npaj lawm. Nws yuav raug txomnyem kawg nkaus los theej tibneeg ntiajteb lub txhoj. Thaum kawg, nws taw qhia rau lawv ib txoj hau kev coj lawv mus txais tau kev zam txim, thiab kev kaj sia uas yog lawv yuav tsum tso kev txhaum tseeg thiab tig los txais yuav Tswv Yexus ua lawv Tus Tswv Cawmseej.

Thaum ob tus timthawj qhia Txojmoo zoo, nkawd yeej tsis hais txog nkawd lub peev xwm lossis nkawd tej kev txawj ntse li. Nkawd cia Vajtswv Vaj Peb Leeg tau ntsej muag nkaus xwb. Nkawd tej lus qhia yog ib cov lus ceeb toom thiab txhawb zog pab kom tibneeg paub hais tias Vajtswv yog tus zoo kawg nkaus, tibneeg muaj kev txhaum, yam uas tibneeg yuav tsum tau ua kom txais tau kev dim txim yog txais yuav Tswv Yexus ua lawv Tus Tswv Cawmseej.

Vajtswv pub rau peb ib leeg muaj ib txoj koob hmoov los ua Vajtswv tes haujlwm thiab pab rau lub tebchaws. Yog li ntawd, Vajtswv muaj nujnqis li cas rau tej haujlwm uas peb ua tau hauv pawg ntseeg, hauv tsev ua haujlwm, hauv tsev qhia ntawv? Muaj neeg hais li no: “yog tias Vajtswv pub rau peb tiamsis yog peb tsis pom ces thaum Vajtswv muab rov qab los peb yeej tsis paub li thiab”. Cia li ua rau Vajtswv tau ntsej muag txhua lub sijhawm thiab mus qhia Vajtswv Txojmoo Zoo.

Dhau zaj kawm hnub no Vajtswv Txojlus qhia kom koj yuav tsum hloov pauv lub neej li cas kom Vajtswv tau ntsej muag?

Ua Vajtswv tsaug, rau qhov txhua yam zoo kawg nkaus uas me yau muaj yog koj pub. Thov koj pab kom me yau ua lub neej txhua hnub rau koj ib leeg tau ntsej muag

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top