Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/08/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:121-128
Neeg Ncaj Ncees thiab Neeg Phem

“Tus Tswv tsomkwm cov tibneeg ncaj ncees thiab coj lawv txoj hau kev. Tiamsis cov tibneeg ua phem tabtom taug txojkev puas tsuaj” (Phau Ntawv Nkauj 1:6).

Nqi lus nug xav: Qhov Vajluskub no qhia rau peb paub li cas txog tus neeg ncaj ncees? Qhov twg qhia rau koj paub hais tias Vajtswv yuav tsis tso nws cov menyuam tseg? Dhau zaj kawm no koj kawm tau dabtsi thiab muaj yam dabtsi uas koj yuav khaws coj mus siv rau hauv koj lub neej?

Ua neej nyob peb pom cov tibneeg ncaj ncees pheej raug kev sim siab, cov tibneeg phem ces tej zaum lawv tseem muaj txiag npluanuj thiab. Muaj coob leej hais tias cov ntseeg yog cov uas “noj mov hauv ntiajteb, tiamsis hais lus qaum ntuj” hais tej uas tsis muaj tseeb. Koj puas qaug zog thaum koj raug kev sim siab, kev txomnyem rau “qhov koj ntseeg Tus Tswv? Tus sau qhov Vajluskub uas peb kawm hnub no yog ib tus neeg zoo li ntawd. Nws thov Tus Tswv pab kom nws dim nws cov yeeb ncuab tej kev “tsim txom” (nqi 121-122). Nws thov Tus Tswv “cog lus” yuav pab nws (nqi 122) thiab thov Tus Tswv “ua zoo rau” nws (nqi 124). Thaum nws hais rau Tus Tswv hais tias, “ kuv ob lub qhov muag qhib tsis taus, vim kuv tos koj tuaj cawm kuv, rau qhov koj tau cog lus tseg rau kuv lawm” (nqi 123). Nws tsis totaub hais tias yog vim li cas Vajtswv cia tus neeg phem kov yeej tus neeg ncaj ncees. Nws thov Tus Tswv qhia kom nws totaub Tus Tswv lub homphiaj zoo. Cov ntseeg yuav tsis muaj kev txawjntse txaus los mus piav txhua yam uas tshwmsim ib ncig ntawm peb, tiamsis peb yuav tsum ntseeg Vajtswv Txojlus. Tus Tswv Txojlus hais li no: “Tus Tswv tsomkwm cov tibneeg ncaj ncees thiab coj lawv txoj hau kev. Tiamsis cov tibneeg ua phem tabtom taug txojkev puas tsuaj” (Phau Ntawv Nkauj 1:6).

Qee zaug peb xav kom Vajtswv nqis tes kom peb pom cov neeg phem puas tsuaj tamsim ntawd kiag. Tiamsis tsis yog thaum twg Vajtswv lub sijhawm thiab nws tus dej siab mus raws li peb lub siab xav. Tus Tswv qhia hais tias kev ntseeg thiab kev ua siab ntev yuav tsum mus ua ke (Henplais 6:12). Tus Tswv cia peb raug kev toxmnyem rau qhov tej kev txom nyem ntawd ua rau peb ua tau siab ntev, qhov uas ua rau peb ua tau siab haum Vajtswv siab, thaum peb ua haum Vajtswv siab lawm peb yuav muaj kev cia siab, peb qhov kev cia siab yuav pab peb txojkev ntseeg loj hlob tuaj (Loos 5:3-5). Tus sau qhia hais tias Vajtswv yog tus yeej ua raws li nws tej lus cog tseg: “Tus Tswv, twb yog lub sijhawm uas koj rau txim lawm, vim tibneeg tsis hwm koj txojkev cai” (nqi 126).

Thaum txog Tus Tswv lub sijhawm, nws yuav qhia qhov tseeb. Tus uas ncaj ncees yuav tau txais nqis zog, tus neeg phem yuav raug txim. Tus neeg ncaj ncees yuav zoo siab kawg nkaus rau qhov nws ua raws li Tus Tswv txojkev cai (nqi 128), txhais tau hais tias Tus Tswv txojcai rau txhua yam uas Vajtswv tsim los yeej yog. Tus neeg ncaj ncees yuav nyiam Tus Tswv txojkev cai thiab ntxub cov neeg phem lub tswvyim haub ntxias.

Koj puas ua tau siab loj nrog Tus Tswv mus txhua hnub rau qhov nws yog tus yeej ua raws li nws tej lus cog tseg?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau sawv khov kho nrog koj mus rau qhov me yau paub hais tias Vajtswv yeej yuav nqis tes thaum txog nws lub sijhawm. Thov koj pab kom me yau nyiam koj Txojlus thiab ua raws li koj tej lus qhia.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top