Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/08/2019

Tes Haujlwm 3:1-10
Pub Rau Lwm Tus Yam Uas Kuv Muaj

“Tiamsis Petus hais rau nws hais tias: Kuv tsis muaj nyiaj tiamsis kuv yuav muab yam uas kuv muaj rau koj: Kuv tuav Yexus Khetos uas yog tibneeg Naxales lub npe hais rau koj hais tias, koj cia li sawv tseeg thiab mus kev” (nqi 6).

Nqi lus nug xav: Tim thawj Petus thiab Yauhas nkawd muab yam dabtsi pub rau tus tuag ceg thaum nws thov nkawd? Qhov uas tus tuag ceg tau kho zoo lawm muaj nujnqis li cas rau nkawd? Thiab cov neeg uas pom tim ntsej tim muag? Koj puas muaj dabtsi pub rau cov neeg uas tsis muaj?

Ntseeg hais tias tus txiv neej tuag ceg no yeej thov khawv ntawm lub rooj vag Zoo Nkauj ntev loo los lawm rau qhov nws yeej zoo li ntawd thaum nruab thiab los lawm (nqi 2). Tej zaum Petus thiab Yauhas nkawd yeej pom tus txiv neej no ntau zaug uas nkawd tuaj pehawm Vajtswv hauv lub Tuamtsev thiab pub me ntsis nyiaj rau nws thaum nkawd tseem ua neeg ntaus ntses. Tomqab uas Vaj Ntsujplig nqis los, lawv txais tau Vaj Ntsujplig lub hwjchim raws nraim li Tswv Yexus cog lus tseg lawm (Tes Haujlwm 1:8). Petus thiab Yauhas nkawd yeej paub tseeb hais tias yam uas nkawd muaj yog Vaj Ntsujplig lub hwjchim. Nkawd thiaj tuav Tswv Yexus lub npe los muab yam uas nkawd muaj pub rau tus txiv neeg tuag ceg ib yam li Tswv Yexus pheej ua.

Qhov uas tus txiv neej tau kho zoo pab kom Petus thiab Yauhas nkawd muaj kev ntseeg khov kho rau Vaj Ntsujplig lub hwjchim. Lawv ntseeg hais tias Vajtswv Vaj Peb Leeg muaj hwjchim sib luag zog yeej zoo siab pab. Dhau li ntawd, nkawd yeej zoo siab heev rau qhov nim no nkawd muaj ntxiv ib tus kwvtij koom tib txojkev ntseeg los mus qhuas thiab ua Vajtswv tsaug. Nyob ntawm tus txiv neej tuag ceg hnub ntawd yog ib hnub uas ua rau nws lub neej muaj kev hloov pauv loj. Nws tsis ua neej tag kev cia siab ntxiv lawm, nws tsis tu siab rau nws tus kheej, nws tsis thov khawv ntxiv lawm. Nws yuav cim civ khwv koob nws tus kheej, nres ntawm nws ob txhais ko taw, nws muaj cai los mus pehawm hauv Tuamtsev li lwm tus, qhuas Vajtswv thiab ua timkhawv txog Tus Tswv lub hwjchim kho nws zoo. Cov neeg hnub ntawd pom tim ntsej tim muag txhua yam uas Tswv Yexus ob tus tim thawj ua. Qhov no ua rau cov uas tsis tau ntseeg lawv xav paub xav pom thiab xav los cuag Tus Tswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.

Tus Tswv los pub rau peb muaj lub neej npluamias (Yauhas 10:10). Peb txhua tus yeej tau txais Vaj Ntsujplig thaum uas peb nyuam qhuav los txais yuav Tswv Yexus. Vaj Ntsujplig lub hwjchim pub rau peb ua tau yam uas peb tus kheej ib txwm ua tsis tau. Peb puas txaus siab muab yam uas peb muaj pum rau lwm tus? Tej ntawd yog nyiaj txiag pub rau cov neeg txomnyem, ob lub pob ntseg ua zoo mloog, ib lo lus txhawb zog, sijhawm ua timkhawv txog Yexus Khetos zaj rau cov uas tsis tau ntseeg Tus Tswv … Koj pom hais tias hnub no leej twg cheem tsum koj pab?

Vajtswv, thov koj pab kom me yau paub tseeb tias txhua yam uas me yau muaj yog koj pub xwb. Thov koj pub rau me yau muaj lub qhov muag xam pom txog lwm tus tej kev cheem tsum, thiab thov koj pub rau me yau muaj lub siab hloov txaus siab hlo qee me yau tug pum rau lwm tus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top