Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/08/2019

2 Vajntxwv 15:1-7, 32-38
Zoo Tiamsis Zoo Tsis Txaus

“Koj yuav tsum ua tib zoo saib, koj ua koj lub neej zoo li cas thiab saib tej uas koj qhia, koj qhia li cas, koj yuav tsum ua raws li tej ntawd, rau qhov tej ntawd yuav pab tau koj, thiab pab tau cov tibneeg uas mloog koj qhia kom nej dim nej lub txim” (1 Timautes 4:16).

Nqi lus nug xav: Vajntxwv Amaxiyas thiab vajntxwv Yauthas muaj yam dabtsi sib thooj? Ob tus vajntxwv no tseem tseg tej chaw teev dab saum tej chaws siab ua rau cov pejxeem kev ntseeg zoo li cas? Tus thawjcoj pab yaj txojkev ntseeg ntsig txog li cas rau cov ntseeg? Qhov no kom cov thawjcoj sab ntsujplig yuav tsum ua dabtsi?

Ob qhov Vajluskub no hais txog vajntxwv Amaxiyas (muaj dua lub npe hu ua Yauxiyas), thiab vajntxwv Yauthas uas kav tebchaws Yudas sab qab teb. Ob tus vajntxwv no muaj yam sib thooj uas yog “ua lub neej raws li Tus Tswv lub siab nyiam”

(nqi 3, 34). Vajntxwv Amaxiyas kav tau 52 xyoo, nws raug Vajtswv rau txim ua rau nws mob ruas mus txog thaum tuag (nqi 5) vim yog nws muab tsiaj tua hlawv fij rau Vajtswv saum lub thaj (2 Xwmtxheej Vajntxwv 26:16-21). Vajntxwv Yauxiyas tus tub Yauthas ua vajntxwv hloov nws chaw mus txog thaum nws tuag thiab kav tebchaws 16 lub xyoo ntxiv (nqi 32, 33).

Ob tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Yudas no tau qhuas hais tias yog ob tus vajntxwv zoo, ua ncaj ncees tiamsis zoo tsis tau txaus, rau qhov nkawd tseem tsis tau rhuav tej tsev teev hawm dab saum tej chaw siab ua rau cov pejxeem pehawm Vajtswv tiamsis ho peej hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau tej mlom saum tej tsev teev hawm dab ntawd thiab. Qhov no yog ib yam uas txaus tu siab rau lub tebchaws Yudas. Muab piv rau cov vajntxwv uas kav lub tebchaws Yixalayees yav qaum teb mas cov vajntxwv uas kav lub tebchaws Yudas yav qab teb feem coob yog cov uas coj ncaj ncees, ua zoo tiamsis zoo tsis txaus rau qhov lawv tseem tseg tej tsev teev hawm dab uas cov vajntxwv nyob ua ntej lawv txhim tsa muaj. Twb yog vim cov vajntxwv lub neej ntawm sab ntsujplig tseem muaj txhaum yog li ntawd thiaj coj cov pejxeem mus ua txhaum rau Vajtswv.

Peb pom hais tias tus neeg uas Vajtswv muab haujlwm cob rau nws ua ib tus thawjcoj lub luag haujlwm nyav heev. Txawm koj yuav yog ib tus thawjcoj hauv tsev tibneeg, ib pab pawg me, lossis hauv pawg ntseeg los koj yuav tau xyuam xim txhua yam uas yus ua, tsis hais lo lus, tus cwjpwm lossis yus tes haujlwm kom ua tau yam ntxwv zoo rau cov ntseeg xyaum.

Twb yog vim li ntawd, tim thawj Paulus thiaj qhia txog tej yam uas ib tus thawjcoj yuav tsum muaj meej heev nyob rau hauv 1 Timautes 3:1-13, ntxiv mus nws kuj ntuas Timautes uas yog ib tus xibhwb hluas tias “koj yuav tsum ua tib zoo saib, koj ua koj lub neej zoo li cas thiab saib tej uas koj qhia, koj qhia li cas, koj yuav tsum ua raws li tej ntawd, rau qhov tej ntawd yuav pab tau koj, thiab pab tau cov tibneeg uas mloog koj qhia kom nej dim nej lub txim” (1 Timautes 4:16).

Rov tshawb dua koj tus kheej saib puas tseem tshuav tej thaj “chaw siab” hauv koj lub neej? Koj yuav tsum ua li cas?

Tus Tswv me yau ua koj tsaug, rau qhov koj cawm me yau thiab pub me yau tau los teev tiam koj. Thov koj pab kom me yau nyiam koj Txojlus me yau lub neej sab ntsujplig thiaj loj hlob ua tau ib tus neeg zoo txaus pub rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 24

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top