Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/08/2019

2 Vajntxwv 14:23-29
Muaj Peev Xwm Tiamsis Lub Neej Ua Phem Ua Qias

“Yelaunpau-as ua txhaum rau Tus Tswv thiab ua phem ua qias ib yam li nws yawg koob Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum” (nqi 24).

Nqi lus nug xav: Ntawm kev tswjhwm tebchaws, Yelaunpau-as ua tau dabtsi rau lub tebchaws? Kev tswjhwm sab ntsujplig zoo li cas? Vajtswv nyiam tus muaj peev xwm lossis nyiam tus hwm Vajtswv? Vim li cas?

Cov Yixalayees muaj ob tus vajntxwv npe hu ua Yelaunpau-as, thawj tus vajntxwv yog Nenpas tus tub; tus vajntxwv thib ob yog Yehau-as tus tub. Vajntxwv Yelaunpau-as II kav tebchaws tau 41 xyoo. Hais txog kev tswjhwm tebchaws mas tus vajntxwv no muaj peev xwm heev, nws yog tus uas mus txeeb tau tej thaj chaw uas thaum ub yeeb ncuab tuaj txeeb tau mus lawm (nqi 25). Vajtswv pom cov pejxeem raug kev txomnyem hauv cov Axilias, Mau-am thiab cov Amules txhais tes yog li ntawd nws thiaj siv vajntxwv Yelaunpau-as cawm lawv dim. Tiamsis ntawm sab ntsujplig mas tus vajntxwv no ua phem ua qias thiab pe mlom. Txawm tias nws pab rau lub tebchaws pov puag tau nrim dej nrim av los nws coj tsis tau cov pejxeem los cuag Vajtswv, txawm vajntxwv kiag los nws kuj ua txhaum thiab ua phem ua qias kawg li thiab. Vajntxwv Yelaunpau-as muaj peev xwm, tau Vajtswv siv los kav lub tebchaws muaj kev vam meej, tiaj tus, muaj kev thaj yeeb tiamsis vajntxwv lub neej ua phem ua qias “Yelaunpau-as ua txhaum rau Tus Tswv thiab ua phem ua qias ib yam li nws yawg koob Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum” (nqi 24). Ob tus cev lus nyob rau lub sijhawm uas Yelaunpau-as ua vajntxwv yog Hauxeyas thiab Amaus, txawm yog lub tebchaws tabtom vam meej kawg los Vajtswv kom nkawd ceeb toom txog tej uas Vajtswv yuav tso los raug rau lub tebchaws, Vajtswv nqua hu vajntxwv thiab cov pejxeem los cuag Vajtswv kom lawv tau kev kaj siab (Amaus 5:24). Niajhnub nimno, muaj coob leej khav hais tias yus ua tau yam ub yam no rau pawg ntseeg, tiamsis yam uas tseem ceeb tshaj yog yuav tsum muaj lub neej ncajncees, hwm Vajtswv, ua raws li Vajtswv tej lus qhia, yog tsis ua li ntawd txawm peb yuav ua tau haujlwm zoo npaum twg los yuav tsis muaj qab hau dabtsi. Thaum sawv ntawm Vajtswv lub xub ntiag, yog hais tias Vajtswv hais rau peb tias koj “ua txhaum rau Tus Tswv thiab ua phem ua qias ib yam li nws yawg koob Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum” ces txawm peb yuav ua tau haujlwm zoo npaum li cas los yuav pab tsis tau peb li. Vajtswv saib peb kev ntseeg muaj nujnqis dua li peb lub peev xwm, vim Vajtswv yog tus ua tau txhua yam, nws muaj cuab kav siv txhua tus, txhua yam los ua kom tiav nws lub homphiaj, tiamsis tus uas ua txhaum yuav tsum tau tso kev txhaum tseg, cia siab rau Vajtswv thiaj muaj feem mus nyob ntuj ceeb tsheej uas yog qhov chaw kaj siab.

Koj saib kev ua tau haujlwm zoo lossis lub neej hwm Tus tswv tseem ceeb? Koj yuav tau hloov pauv li cas?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau kub siab lug kawm koj Txojlus thiab ua lub neej raws li koj Txojlus qhia kom me yau lub neej tau koj siv thiab tau koj txoj koob hmoov nyob mus ibtxhis.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top