Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/08/2019

2 Vajntxwv 14:1-22
Mlom thiab Khav Theeb

“Kev khav theeb coj mus rau kev puas tsuaj, thiab kev muab hlub yuav poob ntsej muag” (Pajlug 16:18).

Nqi lus nug xav: Vajntxwv Amaxiyas yog tus vajntxwv zoo li cas? Nws ua dabtsi tomqab uas tua yeej cov Edoos? Nws tes haujlwm uas khav theeb ntsuav ntawd ua rau nws tus kheej thiab lub tebchaws raug kev puas tsuaj li cas?

Vajntxwv Amaxiyas yog tus vajntxwv kav lub tebchaws Yudas, nws ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau 29 xyoo. Nws ua lub neej ncajncees (nqi 3), coj raws li Mauxes txojkev cai (nqi 6), tiamsis nws txojkev pehawm Vajtswv tsis tau txaus, nws tsis muab cov tsev teev dab saum tej chaw siab rhuav tshem mus, yog li ntawd tej pej xeem tseem tua tsiaj thiab hlawv xyab rau saum tej thaj chaw siab ntawd (nqi 4). Thaum vajntxwv coj tub rog mus tua cov Edoos nyob rau hauv lub Hav Ntsev, lawv tua cov Edoos tuag 10,000 tus, qhov no ua rau vajntxwv Amaxiyas khav theeb, nws txib tibneeg mus hais rau vajntxwv Yehau-as uas kav lub tebchaws Yixalayees kom nws tuaj nrog Amaxiyas sib tua. Vajntxwv Yehau-as ua lus piv txwv teb rau Amaxiyas hais tias: vajntxwv Yehau-as piv Amaxiyas zoo li tsob xuav paug uas tsis muaj nqis tiamsis ho kav tuaj hais peb tus ntxhais uas yog tsob ntoo ciab loj siab, muaj nujnqis mus ua nyab. Tsiaj qus mus dhau xwb twb txaus muab cov xuav paug ntawd tsuj kiag rau hauv av lawm. Vajntxwv Yehau-as hais tias: “… koj khav theeb qhov uas koj tua yeej cov Edoos ua rau koj nto npe, koj cia li txaus siab thiab nyob twj ywm hauv tsev. Vim li cas koj yuav nrhiav teeb meem rau koj thiab koj cov pejxeem kom puas tsuaj” (nqi 10). Tiamsis vajntxwv Amaxiyas tsis mloog li, yog li ntawd ob lub tebchaws thiaj muaj kev sib tua. Cov Yudas swb, vajntxwv Amaxiyas raug ntes, tej cuab yeej hauv lub tuam tsev raug yeeb ncuab nqa mus tibsi. Tej zaum vajntxwv Amaxiyas tau tso los tsev, tiamsis thaum kawg muaj neeg ntxeev siab thiab muab vajntxwv tua tuag rau hauv lub nroog Lakhis (nqi 19).

Vajntxwv Amaxiyas lub neej txawm yog zoo los zoo tsis tag rau qhov nws tseem tseg tej tsev teev dab saum tej qhov chaw siab. Hauv 2 Xwmtxheej Vajntxwv qhia hais tias thaum nws tua yeej cov Edoos, vajntxwv Amaxiyas tseem coj cov Edoos tej mlom coj los teev hawm thiab, qhov no ua rau Vajtswv chim rau Amaxiyas. Txawm tias nws paub Mauxes txojkev cai thiab nws pehawm Vajtswv los nws tseem teev hawm tej mlom thiab, dhau li ntawd nws tseem khav theeb thaum nws tua yeej cov Edoos thiab. Qhov no ua rau vajntxwv Amaxiyas lub neej raug kev puas tsuaj. Vajntxwv yog tus tsim teeb meem nrog rau nws cov kwv tij uas yog lub tebchaws Yixalayees mus txog thaum lub tebchaws no poob cev qhev.

Zaj kawm ntuas peb tig rov los tshawb xyuas peb tus kheej, nug saib peb raws Tus Tswv qab tiamsis peb puas teev hawm ib tus mlom twg? Xws li mlom nyiaj txiag, meej mom, koob meej, peb khav theeb rau tej uas peb ua tau rau Vajtswv? Kev ntxeev ntxias los ntawm tej mlom uas peb qhov muag tsis pom ntawd muaj zog kawg li, thov Vajtswv pab kom peb xyuam xim thiab nco ntsoov Vajtswv tej lus qhia hais tias: “Kev khav theeb coj mus rau kev puas tsuaj, thiab kev muab hlub yuav poob ntsej muag” (Pajlug 16:18).

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau pehawm koj kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv, kawg me yau lub dag lub zog thiab tsuas pehawm koj ib leeg nkaus xwb.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top