Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/08/2019

2 Vajntxwv 13:10-25
Vajtswv Lub Siab Tab Ncuab

“Tiamsis Tus Tswv hlub thiab tabncuab cov neeg Yixalayees heev. Nws tsis xav kom lawv raug kev puas tsuaj, nws thiaj pab lawv, rau qhov nws tau cog lus tseg rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawm” (nqi 23).

Nqi lus nug xav: Vajluskub hais dabtsi txog Yehau-as thiab tus cev lus Elisas? Vajtswv Txojlus ntaus nqi li cas txog vajntxwv Yehau-as? Vim li cas Tus Tswv tseem tabncuab thiab tsis tso cov Yixalayees tseg? Vajluskub ntuas koj li cas txog Vajtswv lub siab tab ncuab?

Muaj ob tus vajntxwv muaj npe hu ua Yehau-as, tus vajntxwv zoo kav lub tebchaws sab nqab teb uas yog tebchaws Yudas, muaj ib tus ua vajntxwv kav lub tebchaws sab qaum teb uas yog tebchaws Yixalayees. Zaj no yog hais txog tus vajntxwv Yehau-as kav tebchaws Yixalayees. Vajntxwv Yehau-as ua txhaum rau Vajtswv ib yam li vajntxwv Yelaunpau-as ua thiab, dhau li ntawd nws tseem coj cov pejxeem mus ua txhaum thiab. Tomqab uas nws ua vajntxwv tau 16 xyoo ces vajntxwv Yeha-as tuag lawm. Txij nqi 14 mus yog hais txog tus cev lus Elisas kev mob nkees thiab nws txojkev tuag. Vajntxwv Yehau-as tuaj saib Elisas thiab quaj hais tias “Kuv txiv! Kuv txiv! Koj yog cov Yixalayees tus cawmseej” nws hais li ntawd yog hais txog qhov uas cov Yixalayees yuav poob ib tus cev lus zoo. Txawm yog Elisas tabtom muaj mob pw saum txaj los Vajtswv tseem siv Elisas, nws siv yam ntxwv los qhia rau Yehau-as txog qhov uas cov Yixalayees yuav tua yeej cov Xilias tiamsis yog vim vajntxwv tsuas muab cov xib xub los nplawm hauv av peb zaug xwb yog li ntawd nws cov Yixalayees tsuas tua yeej cov Xilias peb zaug xwb. Cov lus no muaj tiav nyob ntawm nqi 22-25. Tomqab uas tus cev lus Elisas tuag lawm, Vajluskub tseem hais txog ib txujci tseem ceeb tshwmsim uas yog thaum cov Yixalayees kwv ib tus tuag mus log muaj yeeb ncuab tuaj ces lawv txawm tso plhuav tus tuag ntawd rau hauv Elisas lub qhov ntxa, tus tuag ntawv nphav raug Elisas cev pob txha ces tus tuag txawm rov muaj sia sawv los.

Yam uas tsis zoo ntawm vajntxwv Yehau-as thiab nws txiv vajntxwv Yehau-ahas yog nkawd puav leej ua txhaum ib yam nkaus li nkawd cov yawg koob. Vajtswv yog tus yeej uas raws li nws tej lus cog tseg, nws tsis tso haiv neeg Yixalayees tseg rau qhov Vajtswv twb cog lus tseg rau lawv yawg koob Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawm (nqi 23). Vajtswv yeej tsis hloov nws tej lus , tiamsis qhov uas yuav tau txais Vajtswv txoj koob hmoov yog yuav tsum txo hwjchim, tso kev txhaum tseg, mloog lus tag lub siab lub ntsws. Txawm tias vajntxwv Yehau-as tau Vajtswv ntxiv koob hmoov uas yog tsis rau txim thiab tsis tso nws tseg thaum nws tseem ua vajntxwv los vajntxwv tseem pheej ua txhaum thiab coj cov pejxeem mus ua txhaum thiab (nqi 11) yog li ntawd nws yeej yuav zam tsis dhau Vajtswv txojkev rau txim rau qhov Vajtswv yog tus txiav txim ncaj ncees.

Niajhnub nimno, peb los pheej ua txhaum, tsis mloog Vajtswv lus ib yam nkaus.. tiamsis Vajtswv tseem ua zoo rau peb, nws ua ntau yam kom coj peb tig rov los cuag nws. Qhov tseem ceeb yog saib peb puas txo hwjchim los ua tib zoo mloog Vajtswv lub suab thiab ua raws li Vajtswv lub suab nqua hu. Muaj ntau zaug peb saib tsis taus Vajtswv tej lus ceeb toom rau qhov peb tsis tau raug txim rau tiam no, tiamsis txog hnub kawg peb txhua tus yeej yuav sawv ntawm Vajtswv lub xub ntiag cia Vajtswv taug peb zaj.

Muaj yam dabtsi hauv koj lub neej uas koj yuav tsum cia Vajtswv hloov kom haum Vajtswv siab nyiam?

Ua Vajtswv tsaug uas koj ua siab dawb siab zoo rau me yau, koj hlub me yau thiab koj yeej ua raws li koj tej lus cog tseg rau me yau. Thov koj zam txim rau me yau tej thaum uas me yau ua siab tawv tsis mloog koj lus. Thov koj pab kom me yau paub tso kev txhaum tseg, tig los ua neeg zoo thiab mloog koj lus tag me yau lub siab lub ntsws.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top