Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/08/2019

Yauhas 3:31-36
Ntseeg thiab Tsis Ntseeg

“Tus uas ntseeg leej Tub, yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, tiamsis tus uas tsis mloog leej Tub lus, yuav tsis tau txojsia, Vajtswv yuav rau txim rau tus ntawd” (nqi 36).

Nqi lus nug xav: Tim thawj Yauhas ua pov thawj thiab qhia txog Tswv Yexus lub hwjchim li cas? Dhau qhov ntawd peb paub Tswv Yexus yog leej twg? Tibneeg yuav tsum xaiv ib txoj ntawm ob txojkev twg thiab ob txojkev ntawd yuav coj tibneeg mus rau qhov twg?

Nqi 31-36 yog cov lus povthawj thiab lus qhia txog Tswv Yexus lub hwjchim. Nws qhia hais tias Tswv Yexus “yog tus uas los saum ntuj los” , “nws muaj hwjchim loj dua ib puas tsav yam”.

(nqi 31); nws yog “Tus uas Vajtswv txib los”, yog tus uas “hais Vajtswv tej lus”, yog tus uas “Vajtswv pub Vajtswv tus Ntsujplig rau” nws (nqi 34); yog tus uas “Leej Txiv hlub” (nqi 35). Dhau Yauhas Npatitus thiab Yauhas tej lus pov thawj, peb paub tseeb hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv los yug ua neeg rau qhov tsuas yog Vajtswv thiaj muaj tus moj yam uas hais saum.

Nqi 32 hais txog cov neeg uas hnov nws tej lus qhia tiamsis lawv tsis txais yuav. Nqi 35 thiab 36, tim thawj Yauhas hu Tswv Yexus hais tias Vajtswv “Leej Tub”. Nws qhia meej rau sawvdaws paub txog ob txojkev thiab ob qhov chaw ua ob txojkev ntawd coj mus txog sib txawv: Leej twg ntseeg leej Tub yuav tau txojsia ntev dhawv ibtxhis, tiamsis yog leej twg tsis ntseeg leej Tub, yuav tsis tau txojsia ntev dhawv ibtxhis thiab Vajtswv yuav rau txim rau tus ntawd. Vajtswv tsis yuam kom tibneeg yuav tsum ntseeg lossis tsis ntseeg Vajtswv leej Tub, nws pub rau tibneeg muaj kev ywj pheej xaiv tiamsis sawvdaws yuav tsum ris nujnqis ntawm qhov uas yus xaiv ntawd. Vajtswv kuj ceeb toom nyob rau ntawm nqi 36 thiab lwm qhov hauv Vajluskub hais txog nujnqis ntawm qhov uas yus txiav txim siab.

Tswv Yexus los hauv ntiajteb no ua povthawj thiab qhia txog Vajtswv rau peb paub. Niajhnub nimno nws muab tes haujlwm ntawd cob rau peb txhua tus yog cov uas twb txais Tus Tswv tej lus povthawj kom peb tawm mus qhia rau lwm tus paub hais tias muaj Vajtswv tiag, thaum kawg peb yuav tau txais txoj koob hmoov uas Vajtswv npaj tseg rau cov uas ntseeg nws thiab qhia rau cov uas tsis ntseeg kom lawv paub hais tias yog lawv tsis ntseeg Tus Tswv Yexus lawv yuav raug Vajtswv rau txim.

Tibneeg tsuas tau cai xaiv ib txojkev ntawm ob txojkev ntawd xwb uas yog yuav ntseeg lossis tsis ntseeg, qhov nuj nqis ntawm ob txojkev ntawd yog Vajtswv ua tus txiav txim. Tus uas ntseeg tus ntawd yuav tau txojsia ntev dhawv ibtxhis, tus uas tsis ntseeg yeej yuav raug Vajtswv rau txim xwb. Vajtswv yog tus muaj kev hlub yeej npaj txojsia ntev dhawv ibtxhis rau tibneeg tiamsis yuav txais tau lossis tsis tau yog nyob ntawm tibneeg kev txiav txim siab. Koj txiav txim siab li cas? Koj pab lwm tus kom lawv paub txiav txim siab li cas?

Tus Tswv uas yog Vajtswv, koj twb nqis los hauv ntiajteb no yug ua neeg, koj txaus siab tuag saum ntoo khaublig kom txhua tus uas los ntseeg koj tau txojsia ibtxhis. Thov koj pab kom me yau ntseeg koj thiab kub siab lug qhia txog koj lub npe rau coob leej kom lawv tau txojsia ibtxhis li me yau.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top