Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/08/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:113-120
Kob Tsov Rog Ntawm Sab Ntsujplig

“Kuv qhia tej no rau nej, kom nej cov uas txuas rau ntawm kuv muaj kev kaj siab lug. Tibneeg ntiajteb yuav tsimtxom nej. Tiamsis nej yuav tsum ua siab tawv; rau qhov kuv twb kov yeej lub ntiajteb no lawm” (Yauhas 16:33).

Nqi lus nug xav: Qhov Vajluskub no qhia rau peb paub hais tias tus sau nyiam thiab ntxub yam dabtsi? Vajtswv ua dabtsi rau nws cov menyuam? Koj kawm tau yam dabtsi rau koj lub neej thiab koj yuav siv li cas?

Lub neej uas ntseeg yog tias tsuas kawm Vajtswv Txojlus thiab hlub nws xwb ces peb lub neej yooj yim ua kawg li, tiamsis tsis yog li ntawd, cov ntseeg muaj yeeb ncuab thiab yuav tsum tawm tsam kom kov yeej peb tus yeeb ncuab (Efexaus 6:10-13). Qhov phem thiab qhov zoo nyob tsis tau ua ke. Vajtswv tus uas dawbhuv tsis txaus siab rau kev txhaum. Peb ua tsis tau Vajtswv li me nyuam thiab Dab Ntxwvnyoog li menyuam. Tus sau qhia hais tias

“Kuv ntxub cov neeg uas tsis muab siab npuab koj; tiamsis kuv nyiam koj txojkev cai kawg li.” Nyob hauv kob tsov rog yuav tsum paub tseeb hais tias leej twg yog yus tus yeeb ncuab. Yeeb ncuab yog tus uas tsis muab siab npuab Tus Tswv (nqi 113), neeg phem (nqi 115), tus neeg uas tsis ua raws li Tus Tswv txojkev cai, neeg hais lus dag (nqi 118). Dab Ntxwgnyog yog cov neeg zoo li ntawd thiab cov neeg nyob hauv qhov tsaus ntuj tus tswv. Tus Tswv Txojlus qhia hais tias: “Nej yuav tsum ceev faj zov zoo tsis txhob nkees, rau qhov Dab Ntxwgnyoog tus uas yog nej tug yeeb ncuab, nwg mus mus los los ib yam li tug tsov ntxhuav uas quaj nrhiav tom tsiaj noj” (I Petus 5:8). Hauv kob tsov rog no, Vajtswv cov menyuam yuav tsum paub yus tus yeeb ncuab, yuav tsum ceev faj thiab tawm tsam nws.

Tus Tswv yog tus uas yuav pab nws haiv neeg. Tus sau qhia hais tias nws cia siab rau Tus Tswv, nws sau li no: “Koj yog tus uas tuaj kuv tog thiab tiv thaiv kuv; kuv cia siab rau koj tej lus cog tseg” (nqi 114). Tus Tswv yog tus tsomkwm, saib xyuas nws lub neej. Thaus peb cia siab rau Vajtswv, nws yuav pab peb thiab tsomkwm saib xyuas peb lub neej kom peb muaj kev kaj siab (nqi 116, 117). Tiamsis cov ntseeg yuav tsum npaj cuab yeej kom zoo. Peb tej cuab yeej yog “Vajtswv Txojlus”. Vajtswv Txojlus yuav tua rhuav peb tus yeeb ncuab lub zeem muag phem. Peb yuav tsum muab Vajtswv Txojlus cog ruaj rau hauv peb lub siab, thiab cia siab ntsoov rau Tus Tswv, ua lub neej raws li Tus Tswv tej lus qhia, Tus Tswv yuav pab peb.

Nyob rau hauv kob tsov rog no, txawm peb yuav raug kev sim siab ntau yam los thaum kawg peb yuav yog tus muaj yeej. Tus sau qhia ntxiv hais tias: “koj saib cov tibneeg siab phem tsis muaj nqis li tej quav tooj quav hlau, tiamsis kuv nyiam koj tej lus qhia kawg li” (nqi 119). Dab Ntxwgnyoog thiab cov neeg uas tuaj nws tos yeej yuav tsum puas tsuaj xwb thiab yuav raug txim mus ibtxhis. Tej yam uas Tus Tswv ua yog tej yam uas lawv nyiam (nqi 119), Tus Tswv yuav muab nqi zog rau nws cov menyuam. Tiamsis cov neeg phem yuav raug txim mus ibtxhis (Tshwmsim 20:11-15.) Peb cia li ntseeg rau qhov Vajtswv yog tus muaj yeej thiab yog tus txiav txim thaum lub ntiajteb no kawg.

Koj puas tau npaj txhij ua Vajtswv tus tub rog uas keej kawg?

Ua tsaug Tus Tswv, rau qhov koj yog tus pab peb mus tua rog. Thov koj pab kom me yau muaj kev ntseeg, kawm thiab ua raws li koj tej lus qhia thiab pab kom me yau muaj kev cia siab rau koj txhua lub sijhawm tsis hais thaum tau zoo los yog txomnyem.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top