Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/08/2019

Yauhas 3:22-30
Nws Yuav Muaj Hwjchim Loj Zuj Zus,

Tiamsis Kuv Lub Hwjchim Yuav Yau Zuj Zus

“Nws yuav muaj hwjchim loj zuj zus, tiamsis kuv lub hwjchim yuav yau zuj zus” (nqi 30).

Nqi lus nug xav: Yauhas Npatitus cov thwjtim los qhia rau nws txog yam dabtsi? Yog vim li cas cov thwjtim los qhia rau nws txog tej ntawd? Yauhas Npatitus qhia rau cov thwjtim li cas? Thaum nws hais tias “nws yuav muaj hwjchim loj zuj zus, tiamsis kuv lub hwjchim yuav yau zuj zus” yog nws xav hais txog dabtsi? Koj siv lo lus qhia no li cas rau hauv koj lub neej?

Tomqab uas Tswv Yexus nrog Nikaudemaus sib tham txog kev yug dua tshiab, nws nrog cov thwjtim mus rau nram lub xeev Yudes thiab ua kev cai raus dej, qhov tseeb tiag tsis yog Tus Tswv ua tiamsis yog nws cov thwjtim ua kev cai raus dej (Yauhas 4:2); Yauhas Npatitus ua kev cai raus dej hauv lub zos Ainoos cheeb tsam ntawm tus dej Yaulaees. Thaum lub sijhawm ntawd, Yauhas cov thwjtim los cuag nws thiab lawv qhia rau nws hais tias lawv pom tus txiv neeg uas Yauhas twb hais txog tabtom muab neeg ua kev cais raus dej thiab muaj coob leej tabtom tuaj cuag nws. Yauhas Npatitus qhia rau nws cov thwjtim hais tias nws tsuas yog tus uas Vajtswv txib los kho kev rau Tus Cawmseej xwb nws tsis yog Tus Cawmseej. Nws piv nws zoo li nraug vauv tus phooj ywg, nws lub luag haujlwm yog npaj thiab tos tug nraug vauv, thaum hnov hais tias nraug vauv tuaj lawm lauj ces zoo siab heev. Yauhas Npatitus hais rau cov thwjtim hais tias “Nws yuav muaj hwjchim loj zuj zus, tiamsis kuv lub hwjchim yuav yau zuj zus”. Yauhas cov thwjtim txhawj thiab khib qhov uas yim hnub yim muaj neeg caum Yexus qab, tiamsis Yauhas Npatitus paub tseeb lub luag haujlwm uas Vajtswv muab rau nws ua (nqi 27), thiab nws ua lub neej raws li lub luag haujlwm uas Vajtswv muab tso rau nws ua, uas yog coj lwm tus los cuag Tswv Yexus tsis yog coj los cuag yus.

Kev ua Vajtswv tes haujlwm, peb yooj yim raug ntxeev ntxias ntsia ntsoov saib peb lub meej mom thiab saib peb ua tau dabtsi heev dua li peb ntsia ntsoov Tswv Yexus Khetos; muaj ntau zaug peb yeej xav kom yus tau ua tus loj yog vim li ntawd peb thiaj pheej nrhiav kev ntxias lwm tus tuaj peb tog dua li ua tes haujlwm uas pab lwm tus tau yug dua tshiab kom lawv muaj feem mus nyob Vajtswv lub Tebchaws. Lub siab qub phem kawg nkaus li! Yauhas Npatitus lub siab ntuas kom peb ua lub neej raws li tej uas Vajtswv pub rau peb “Nws yuav muaj hwjchim loj zuj zus, tiamsis kuv lub hwjchim yuav yau zuj zus”. Kuv lub siab qub, kuv lub meej mom, kuv lub koob meej, kub lub pawg ntseeg, kuv lub koomhaum… yuav tsum tau txo kom qig, cia Tswv Yexus tib leeg tau ntsej muag, nws tib leeg thiaj tsimnyog tau koob meej.

Koj ntshaw yam dabtsi rau kev ua Vajtswv tes haujlwm? Xav kom lwm tus paub txog yus lossis txaus siab hlo txo yus lub hwjchim kom Tus Tswv tau ntsej muag?

Tus Tswv, thov koj zam me yau lub txim rau qhov me yau lub siab qub phem kawg, me yau tsis tau txo me yau lub hwjchim kom qis cia Tus Tswv tib leeg tau ntsej muag. Thov koj kom me yau ua tau lub neej raws li lub luag haujlwm uas koj pub rau me yau kom muaj coob leej paub thiab los cuag koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top