Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/08/2019

Yauhas 3:1-21
Kev Puas Tsuaj thiab Txojsia Ntev Dhawv Ibtxhis

“Rau qhov Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb kawg nkaus li nws thiaj txib nws tib leeg Tub los rau hauv ntiajteb, tus uas ntseeg nws leej Tub yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis” (nqi 16).

Nqi lus nug xav: txij nqi 16 -21, Tus Tswv siv yam dabtsi los qhia rau Nikaudemaus? Qhov uas Mauxes muab tus nab tooj ntsia rau saum tug ntoo thiab Tswv Yexus raug ntsia rau saum ntoo khaublig ntsig txog li cas? Dhau zaj kawm no koj kawm tau yam dabtsi rau koj lub neej thiab kev mus tshaj tawm Txojmoo Zoo?

Tomqab uas Tus Tswv qhia rau Nikaudemaus paub hais tias qhov uas yuav tau mus nyob Vajtswv lub Tebchaws yog yuav tsum yug dua tshiab, Tswv Yexus hais ntxiv txog kev puas tsuaj thiab txojsia ntev dhawv mus ibtxhis (nqi 17,18); qhov kaj thiab qhov tsaus ( nqi 19-21). Tus uas tau yug dua tshiab los ntawm Tus Tswv tus ntawd tau mus nyob hauv qhov kaj, tau dim txim thiab tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Tiamsis tus uas tsis tau yug dua tshiab vim nws tsis ntseeg thiab txais yuav Tswv Yexus ces nws tseem nyob hauv qhov tsaus ntuj, nws yuav raug teem txim uas yog raug kev puas tsuaj. Tswv Yexus hais txog qhov uas Mauxes muab tug nab tooj ntsia rau saum tug ntoo tom tiaj suab puam, yog leej twg raug nab tom thiab tsa muag ntsia tug nab tooj raug ntsiag saum tug ntoo thiab ntseeg hais tias nws tug mob yuav zoo ces tus thiaj tsis tuag (Teev Npe 21:6-9), qhov uas Mauxes ua li ntawd thiab yog leej twg ntseeg Tswv Yexus tus ntawd yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.

Tus Tswv tus yam ntxwv yog hlub, tab ncuab, zoo siab hlo zam txim, tiamsis yog yuav txais tau kev zam txim ntawm Vajtswv ces tibneeg yuav tsum ntseeg thiab txais yuav Tswv Yexus. Tus Tswv qhia hais tias nws los hauv ntiajteb no tsis yog los txiav txim rau tibneeg ntiajteb tiamsis yog los tuag theej tibneeg ntiajteb lub txhoj (nqi 17).

Tiamsis tsis yog nyob nyob tibneeg txawm yuav tau dim txim, tus uas xav tau dim nws lub txim yuav tsum yog ntseeg Tswv Yexus xwb. Yog leej twg tsis ntseeg, nws qhov kev txiav txim siab ntawd txiav txim rau nws ntag (nqi 18).

Muaj ntau zaug peb ua tim khawv rau lwm tus peb tsuas hais tias yog koj ntseeg ces koj yuav tau txais koob hmoov; peb kom lwm tus yuav tsum zam txim tiamsis peb tsis tso kev txhaum tseg; peb tsuas ntsia pom tej koob hmoov tsis pom txog txojkev nqaim uas peb yua tsum kwv Tswv Yexus tug ntoo khaublig mus dhau. Hauv qhov Vajluskub no, Tswv Yexus qhia rau peb paub txog Vajtswv txojkev hlub uas loj kawg nkaus, Vajtswv hlub peb txog qhov uas txaus siab muab nws tib leeg Tub los tuag theej peb lub txhoj, tus uas ntseeg nws leej Tub yuav dim txim tiamsis tus uas tsis ntseeg tus ntawd yuav raug kev puas tsuaj, raug txiav txim, raug nyob hauv qhov tsaus ntuj. Tus Tswv yog tus tsis hloov, tiamsis peb lub neej yuav raug kev puas tsuaj lossis tau txojsia ntev dhawv ibtxhis yog nyob ntawm peb kev txiav txim siab xwb.

Koj yuav pab lwm tus li cas kom lawv tsis raug kev puas tsuaj thiab tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug rau txojkev hlub loj kawg nkaus uas koj pub rau me yau. Thov koj pab kom me yau muaj lub siab kub lug pab kom coob leej paub koj, ntseeg koj kom lawv tsis raug kev puas tsuaj tiamsis tau txojsia ntev dhawv ibtxhis li me yau.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top