Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/08/2019

Yauhas 3:1-21
Nej Yuav Tsum Yug Dua Tshiab

“Yexus teb hais tias: Kuv qhia tseeb rau koj hais tias, yog leej twg tsis yug dua tshiab, tus ntawd yeej yuav tsis pom Vajtswv lub Tebchaws” (nqi 3).

Nqi lus nug xav: Vim li cas Nikaudemaus tuaj nrhiav Tus Tswv? Tus Tswv qhia hais tias yuav tsum ua li cas thiaj tau mus nyob hauv Vajtswv lub Tebchaws? Niajhnub nimno yuav ua li cas peb thiaj yug dua tshiab tau?

Muaj ib tus txiv neeg uas yog cov Falixais npe hu ua Nikaudemaus tuaj cuag Tswv Yexus thaum ib tag hmo thiab hais rau Tus Tswv hais tias koj yog ib tus xibhwb uas Vajtswv txib los. Nws pom Tus Tswv ua ntau yam txujci tseem ceeb yog li ntawd nws xav tuaj sim Tus Tswv. Tswv Yexus tsis tog nws nug, Tus Tswv hais kiag rau nws txog kev yug dua tshiab. Tus Tswv hais tias: “… yog leej twg tsis yug dua tshiab tus ntawd yeej tsis pom Vajtswv lub Tebchaws li”. Qhov uas Tus Tswv hais no yog nws hais txog yug dua tshiab ntawm sab ntsujplig, tiamsis Nikaudemaus xav hais tias Tus Tswv tabtom hais txog yug dua tshiab ntawm sab nqaij tawv, nws thiaj nug Tus Tswv hais tias yuav ua cas yug dua tshiab tau, yuav ua cas rov mus tau rau hauv leej niam plab yug zaug thib ob. Tus qhia rau nws hais tias: “tus uas yog tibneeg yug yeej yog tibneeg, tiamsis tus uas yug los ntawm Vaj Ntsujplig yeej yog ntsujplig”. Tus Tswv rov hais ntxiv hais tias: “ Tus uas tsis yug dua tshiab … tus ntawd yeej mus tsis tau Vajtswv lub Tebchaws”.

Dhau qhov uas Tus Tswv nrog Nikaudemaus sibtham, qhia rau peb pom hais tias qhov uas peb yuav mus tau Vajtswv lub Tebchaws yog peb yuav tsum yug dua tshiab xwb. Tswv Yexus qhia hais tias, peb tau yug dua tshiab los ntawm dej thiab Vaj Ntsujplig tsis yog los ntawm peb kev ua haujlwm zoo lossis peb lub peev xwm. Qhov no yog Vajtswv tes haujlwm ua rau peb. Dej piv txog kev ntxuav kom dawb huv, Vaj Ntsujplig piv txog Vajtswv lub hwjchim. Thaum peb tso kev txhaum tseg thiab txais yuav Tswv Yexus, Vajtswv yuav zam peb tej kev txhaum huv tibsi, thiab Vaj Ntsujplig lub hwjchim los kav peb kom peb muaj cai los ua Vajtswv ib tus menyuam (Yauhas 1:12), tau los ua Vajtswv haiv neeg (nqi 3, 5). Ib yam li Nikaudemaus, muaj ntau zaug peb xav hais tias peb yug dua tshiab yog vim peb twb ua kev cai raus dej lawm, lossis yog vim peb rau siab ntxo ua Vajtswv tes haujlwm, lossis yog vim peb muaj ntau daim ntawv povthawj, lossis yog vim peb tuav meej mom hauv pawg ntseeg… Peb xav txog tej yam uas nyob hauv ntiajteb no, hais tej yam uas neeg hais tiamsis Tus Tswv qhia rau peb hais tias peb yuav tau tsa muag ntsia Tus Tswv, yuav tsum tso kev txhaum tiag tiag thiab txais yuav Tswv Yexus ua peb Tus Tswv Cawmseej, caw nws los kav peb lub neej ces nws yuav pub peb muaj cai yug dua tshiab thiab tau los ua Vajtswv ib tus me nyuam nyob hauv Vajtswv lub Tebchaws.

“nej yuav tsum yug dua tshiab” yog ib lo lus samhwm uas Tus Tswv hais rau peb sawvdaws. Koj puas tau yug dua tshiab? Yog koj twb yug dua tshiab lawm no yam dabtsi twb ua rau koj yug dua tshiab lawm?

Ua Tus Tswv tsaug, rau qhov thaum me yau ntseeg thiab txais yuav koj, me yau muaj cai los ua Vajtswv ib tus me nyuam. Thov koj pab kom me yau nyob twj ywm hauv koj lub xub ntiag kom me yau muaj lub neej puv ntoob.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top