Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/08/2019

1 Yauhas 1:5-10
Nyob Hauv Qhov Kaj

“Tiamsis yog peb nyob hauv pom kev ib yam li Vajtswv tus uas nyob hauv qhov pom kev, peb ib leeg yeej nrog ib leeg sib raug zoo thiab Vajtswv tus Tub Yexus Khetos cov ntshav twb ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi lawm” (1 Yauhas 1:7)

Nqi lus nug xav: Nyob hauv qhov kaj yog dabtsi? Ib tus uas ntseeg lawm yuav tsum ua lub neej zoo li cas? Vim li cas? Puas yog ib tus ntseeg lawm tsis txawj ua txhaum li? Tus uas hais tias nws tsis muaj txhaum li yog tus neeg zoo li cas?

Thaum tim thawj Paulus raug ntes vim qhia Txojmoo Zoo, thiab raug coj mus cuag vajntxwv Akipas, nws ua tim khawv hais tias ua ntej uas nws ntseeg Yexus nws twb tsimtxom cov ntseeg heev, tiamsis muaj ib zaug nws mus tsimtxom cov ntseeg, Tus Tswv tus duab ci ntsa iab tuaj rau nws thiab nqua hu kom nws qhia txog Tus Tswv lub npe.

Tim thawj Paulus yog ib tus coj Mauxes txojkev cai nruj heev, ua ntej nws los ntseeg Yexus nws tsimtxom cov ntseeg heev tiamsis nws xav hais tias qhov uas nws ua li ntawd yog ua Vajtswv tes haujlwm, tiamsis thaum Tus Tswv tus duab ci ntsa iab tuaj rau hauv nws lub siab ua rau nws paub hais tias nws tabtom “ua txojkev txhaum qhev” (Loos 7:23). Kev txhaum yog Dab Ntxwgnyoog yam cuab yeej uas khi tibneeg, tiamsis Tus Tswv twb tso nws dim kom nws dhau los ua ib tus neeg qhia txog Tswv Yexus uas yog qhov kaj rau ntau haiv neeg. Thaum ib tus neeg qhib nws lub siab txais tos Tswv Yexus, nws lub qhov muag ntawm sab ntsujplig yuav pom kev, nws tau tawm hauv lub tebchaws uas yog qhov chaw tsaus ntuj uas Dab Ntxwgnyoog kav mus nyob rau lub tebchaws uas yog qhov chaw pom kev uas yog Vajtswv tus tub kav. Vajtswv yog qhov kaj. Thaum peb los cuag nws peb yuav tau nyob hauv kaj. Thaum twg peb tseem nyob hauv qhov kaj yog peb tseem nyob hauv Vajtswv lub xub ntiag. Tiamsis yog peb nyiam tej uas nyob hauv qhov tsaus ntuj, yog peb tabtom txav deb Vajtswv thiab yuav poob rau hauv qhov chaw uas Dab Ntxwgnyoog kav.

Yuav ua li cas peb thiaj nyob tau hauv qhov kaj? Yog peb taug txojkev mus ib leeg, ntxov lig peb yuav qaug. Tim thawj Yauhas qhia rau peb paub hais tias “Tiamsis yog peb nyob hauv pom kev ib yam li Vajtswv tus uas nyob hauv qhov pom kev, peb ib leeg yeej nrog ib leeg sib raug zoo thiab Vajtswv tus Tub Yexus Khetos cov ntshav twb ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi lawm” (nqi 7). Txojkev uas mus ntuj ceeb tsheej yeej muaj Tus Tswv nrog nraim. Thov caw koj nyeem hauv Henplais 11 kom koj muaj kev cia siab. Yog koj nyob hauv qhov kaj ces koj yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv haiv neeg yog cov uas nrog koj taug txojkev ntawd mus ntuj ceeb tsheej. Qhov kev sib raug zoo ntawd ua rau koj muaj kev zoo siab, tau kev txhawb zog, pab kom koj sawv khov kho hauv Vajtswv lub tebchaws. Ib tus tibneeg tomqab uas twb ntseeg Yexus Khetos lawm, yog tias nws tsis kam mus koom nrog cov ntseeg, pehawm Vajtswv, kawm Vajtswv Txojlus ua ke mas yeej yuav sawv tsis taus khov kho li.

Peb yog neeg xwb, peb yeej ua tsis tau zoo tagnrho muaj qee zaug peb yeej yuam kev ua txhaum Vajtswv. Tej lub sijhawm zoo li no peb yuav ua li cas? Tus Tswv qhia rau peb hais tias: “… yog peb lees peb tej kev txhaum rau Vajtswv, Vajtswv yog tus uas ncaj ncees, nws yuav ua raws li nws tau cog lus tseg; nws yuav zam peb tej kev txhaum; thiab nws yuav ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi mus” (nqi 9). Qhov no tsis yog lees txim kom dhau cai tiamsis yog peb yuav tau tu siab, tso tej kev txhaum ntawd tseg rau qhov peb twb ua saib tsis taus Vajtswv tus uas dawbhuv kawg nkaus lawm. Yog peb ua li ntawd Vajtswv yeej yuav zam peb lub txim raws li nws txojkev ncaj ncees, kom peb tau nyob hauv qhov kaj uas nws tus Tub kav.

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau taug txojkev ncaj ncees, nyob twj ywm hauv qhov kaj uas koj tus tub kav. Thov koj pab kom me yau ua tau lub neej dawb huv tsimnyog qhov uas koj cawm me yau dim hauv qhov tsaus ntuj los.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top