Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/08/2019

Lukas 8:4-15
Kev Ntseeg Cov Txiv

“Tiamsis Vaj Ntsujplig yuav ua rau tibneeg muaj lub siab sib hlub, zoo siab, nyob kaj siab lug, ua siab ntev, muaj lub siab dawb siab zoo, zoo siab hlo pab lwm tus, ua siab ncaj, tsis khav theeb, thiab paub tswj yus lub siab” (Kalatias 5:22,23).

Nqi lus nug xav: Nyob hauv Tus Tswv zaj lus piv txwv, tus tseb nplej siv pes tsawg yam noob nplej coj mus tseb rau hauv av? Cov noob nplej ntawd yog dabtsi? Qhov uas cov av txais cov noob nplej ntawd piv txog dabtsi? Yuav txais cov noob nplej li cas thiaj txi txiv zoo?

Thaum ua zoo ntsia pawg ntseeg, peb yuav pom muaj ib txhia twb ntseeg ntev los lawm tiamsis lawv lub neej ntseeg caws pob heev. Lawv tsuas sau npe rau hauv phau ntawv teev cov ntseeg tej npe hauv pawg ntseeg xwb, qeeg zaug lawv kuj mus pehawm thiab nrog lwm tus tham, thaum lawv muaj mob nkeeg,

cov xibhwb, thawjcoj kuj tuaj saib lawv, tiamsis lawv tsis paub txog kev uas yuav tsum nrog Vajtswv sib raug zoo thiab nrog cov ntseeg uas yog Yexus Khetos lub cev sib raug zoo. Dua li ntawd, muaj ib txhia nyuam qhuav los ntseeg xwb, lawv twb muaj zog kawg, lawv lub neej hloov tagnrho ua rau lwm tus pom thiab paub. Lawv lub ncauj yeej qhuas Tus Tswv tsis tseg thiab ua timkhawv txog Tus Tswv Txojmoo Zoo. Lawv tau saj Vajtswv lub hwjchim rau hauv lawv lub neej, cov ntseeg hwm lawv, tej tus zoo li no ua rau xibhwb zoo siab kawg li.

Hauv zaj lus piv txwv hais txog tus tseb nplej, Tswv Yexus qhia hais tias qhov uas cov noob nplej txi txiv sib txawv li ntawd yog vim qhov uas cov av txais cov noob nplej xwb. Tsuas muaj tib yam noob uas yog Vajtswv Txojlus xwb. Tus uas ntseeg thiab txais yuav Txojlus ntawd, kub siab lug xav ua lub neej raws li tej lus ntawd qhia, Txojlus ntawd thiaj li tawg kaus, loj hlob thiab tawg paj txi txiv hauv nws lub neej.

Tswv Yexus qhia hais tias: “thiab cov noob nplej uas poob rau ntawm qhov av zoo, piv txog Vajtswv Txojlus uas tibneeg hnov, thiab totaub: cov tibneeg ntawd ib txhia txi tau ib puas lub, ib txhia txi tau rau caum lub, thiab ib txhia txi tau peb caug lub” (Mathais 13:23). Muaj coob leej tomqab uas los ntseeg Tus Tswv lawm, nws zoo siab thiab coj mus qhia rau nws tsev neeg, tej kwv tij zej zos, coj coob leej los cuag Vajtswv. Tej zaum lawv kuj raug tsim txom, raug thuam, raug liam txim tiamsis lawv tsis tso kev ntseeg tseg, thaum lawv raug kaw rau hauv lojcuj lawv cia li qhia Txojmoo Zoo hauv tsev loj cuj coj lwm tus los cuag Vajtswv tsim tsa muaj pawg ntseeg hauv tsev loj cuj lawm thiab.

Cov nplej uas zoo tsis muaj kab mob, tsis raug kab noj, tsis raug cua ntsawj cov nplej ntawd yuav puv zoo, tsis dawb hnab. Cov neeg uas ntseeg tiag lawv tsis tab yog loj hlob rau kev mus coj lwm tus los ntseeg xwb lawv lub neej tseem ua tau zoo thiab. Tus ntseeg lub neej yuav tsum txi Vaj Ntsujplig cov txiv: “muaj lub siab sib hlub, zoo siab, nyob kaj siab lug, ua siab ntev, muaj lub siab dawb siab zoo, zoo siab hlo pab lwm tus, ua siab ncaj, tsis khav theeb, thiab paub tswj yus lub siab.” Qhov tseeb mas Vaj Ntsujplig cov txiv tsis yog tag li ntawd xwb. Tim thawj Paulus cov ntawv thiab lwm phau hauv Vajluskub hais txog ntau yam uas tus ntseeg yuav tsum muaj xws li: tus cwj pwm, lo lus hais, tes haujlwm ua… tej no cov ntseeg muaj cuab kav ua tau yog tias lawv paub hais tias lawv “lub cev yog Vajtswv lub tuamtsev, thiab Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv” lawv “lub siab” (1 Kaulithaus 3:16).

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau paub kho me yau lub siab los txais tos koj Txojlus, kom koj Txojlus nyob hauv me yau lub siab, tawg paj txi txiv coj koj txoj koob hmoov mus rau coob leej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top