Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/08/2019

Luv 2:18-23
Kev Ntseeg Ua Haujlwm Zoo Tus Nqe Txiv

“Na-aumis thiaj hais tias: Thov Tus Tswv foom koob hmoov rau Npau-am; Tus Tswv yeej ua raws li nws tej lus cog tseg rau cov tibneeg uas tseem uas neej nyob thiab cov uas tuag lawm” (nqi 20a).

Nqi lus nug xav: Na-aumis hais li cas thaum Luv mus khaws nplej los txog tsev (nqi 19)? Sib piv Na-aumis cov lus hais ntawm ntawm 2: 19 thiab 1:15, 20-21, koj pom hais tias Na-aumis txojkev xav muaj kev hloov pauv li cas? Raws koj xav yog vim cas muaj kev hloov pauv li ntawd? Vajtswv muaj cuab kav ua rau peb tej haujlwm zoo tawg paj txi txiv li cas?

Thawj hnub uas Luv mus khaws nplej yog xav kom khaws tau nplej los rau nkawd ob pog nyab noj xwb. Lub sijhawm ntawd, Na-aumis tsuas hais rau nws tus nyab hais tias: “me nyab koj mus los tau”. Nws tsis qhia tus nyab yuav mus rau qhov twg, thaum mus txog yuav ua li cas txawm nws yeej paub hais tias Luv yog neeg txawv tebchaws tuaj xwb. Zoo li Nau-mis tej kev nyuaj siab tseem tsis tau ploj, muaj yam kev tu siab twg hauv nws lub neej tseem tsis tau kho zoo. Tiamsis thaum tsaus ntuj Luv khaws tau cov nplej coj los ntaus tau ib kawg (nqi 17) thiab hmo ntawd nkawd tau noj tsau npo (nqi18b). Ib yam tseem ceeb tshaj uas Luv tau txais los ntawm nws tej haujlwm zoo uas yog Na-aumis muaj kev hloov pauv los ntawm nws tus cwjpwm.

Thaum Na-aumis pom Luv muab cov nplej uas nws khaws tau coj los ntaus nws totaub hais tias Luv yeej khwv kawg li, thaum Luv muab cov mov uas Luv noj seem thaum tav su los rau Na-aumis noj, Na-aumis pom txog nws tus nyab txojkev hlub. Txij thaum Na-aumis tus txiv thiab cov tub tuag, nws yeej ib txwm ua lub neej ua ntsuag: tsis muaj leej twg pab, nws muaj ib tus nyab los kuj tso nws tseg lawm thiab. Tiamsis nws rov muaj kev zoo siab txij thaum uas Luv nrog nws los tu thiab pab nws. Luv tsis tab yog khwv heev, mus nrhiav noj nrhiav haus rau nkawd ob pog nyab xwb tiamsis Luv yeej nco ntsoov nws niam pog. Twb yog vim li no nkawd thiaj muaj kev sib raug zoo (nqi 19).

Luv tsis tab yog ua rau Na-aumis muaj kev sib raug zoo nrog nws xwb tiamsis kuj ua rau Na-aumis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm thiab. Thaum nyuam qhuav los txog hauv lub zog Npelehees, Na-aumis tu siab heev rau Vajtswv rau qhov Vajtswv cia nws tsev neeg tuag tag (1:20-21), tiamsis nimno Luv pab rau Na-aumis paub hais tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub, ncaj ncees thiab tsom kwm saib xyuas nws lub neej (nqi 20). Vajtswv siv ib tus neeg li Luv los mus hloov Na-aumis uas puv npo kev iab siab dhau mus ua tus neej puv npo txojkev zoo siab thiab qhuas Vajtswv.

Tej zaum Luv los kuj xav tsis txog hais tias tej haujlwm zoo uas nws ua ntawd yuav pab tau lwm tus muaj kev hloov pauv. Nws tseb tau ib “lub noob” me los ntawm tes haujlwm zoo thiab tau sau qhov nqe txiv loj kawg nkaus. Tim thawj Paulus ntuas peb li no: “yog li ntawd, peb tsis txhob nkees ua tej haujlwm zoo; yog peb pheej ua tsis tso tseg, muaj ib hnub peb yeej yuav tau sau xwb. Txhua lub sijhawm uas peb pab tau lwm tus, peb yuav tsum pab, tiamsis peb yuav tsum pab cov ntseeg heev dua” (Kalatias 6:9-10).

Peb nco txog hauv Efexaus 2:8-9 hais txog Vajtswv txoj koob hmoov uas cawm peb dim peb lub txim. Tiamsis peb tsis txhob hnov qab tus ntseeg lub neej yuav tsum txi txiv hais txog hauv nqi 10: peb yog cov uas Vajtswv txhais tes puab. Vajtswv tsim peb los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, kom peb ua tau tej haujlwm zoo uas Vajtswv twb xub npaj tseg cia rau peb ua lawm”.

Tus Tswv, thov koj siv me yau li Luv los mus pab cov neeg nyob ib ncig ntawm me yau kom lawv pom txog koj txojkev hlub, kev nplig siab thiab tshwj xeeb yog kom lawv muaj chaw cia siab rau Tus Cawmseej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top