Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/08/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:105-112
Txojkev Uas Nrog Tus Tswv Mus

“Koj Txojlus zoo ib yam li lub teeb uas taws ua kuv ntej thiab ci rau kuv txoj hau kev”

(nqi 105).

Nqi lus nug xav: Txojkev uas Phau Ntawv Nkauj 119 thiab lwm qhov hauv Vajluskub hais no yog hais txog dabtsi? Vajluskub hais txog tej kev nyuaj ntawm txojkev uas nrog Tus Tswv mus zoo li cas? Txojkev uas peb taug ntawd coj mus txog qhov twg?

Vajluskub pheej siv txojkev los hais txog tibneeg lub neej. Phau Ntawv Nkauj 119 kuj hais txog txojkev uas yog tibneeg lub neej (nqi 32, 35, 101, 128). Vajtswv Txojlus yog qhov kaj rau cov ntseeg mus kom yog kev (nqi 105, 130; 18:28). Tibneeg ua neej nyob hauv ntiajteb no zoo li cov neeg taug kev hmo ntuj, tsis paub yuav mus li cas thiab mus txog qhov twg. Tus Tswv yog qhov kaj ci pom kev rau tibneeg ntiajteb, qhov kaj ntawd ci tuaj rau hauv qhov tsaus (Yauhas 1:4, 5). Thaum peb paub Vajtswv Txojlus, peb txhais ko taw yuav tsis dawm pob zeb rau qhov Vajtswv Txojlus zoo li lub teeb ci pom kev rau peb. Koj puas tau ntsib kev sim siab, txomnyem, tws kev zoo li tus neeg taug kev hmo ntuj yam tsis muaj teeb taws? Cia li kawm Vajtswv Txojlus thiab cia siab rau Vajtswv, nws yuav ci rau koj txoj hau kev. Txojkev uas nrog Tus Tswv mus yog txojkev nqaim thiab nyuaj, tiamsis Tus Tswv yeej nrog nraim peb. Tus uas sau qhov Vajluskub no nws hais tias nws txojkev uas nrog Tus Tswv mus “raug kev txomnyem heev” (nqi 107), nws “txaus siab tuag txhua lub sijhawm” (nqi 109) thiab “cov neeg siab phem cuab muv tos” nws “kev” (nqi 110). Yog koj hais rau ib tus uas tsis tau ntseeg hais tias tus uas ntseeg yuav muaj kev kaj siab lug, zoo siab yog koj hais li ntawd tsis tau txaus. Txojkev uas nrog Tus Tswv mus yog txojkev uas tsaus ntuj nti, tiv dhau tej kev txomnyem. Tiamsis cov ntseeg tsis taug txojkev ntawd ib leeg, Tus Tswv yuav nrog nraim cov ntseeg. “…txawm yog kuv taug txojkev uas tsaus ntuj nti los kuv tsis ntshai dabtsi, rau qhov koj nrog nraim kuv…” (Phau Ntawv Nkauj 23:4). Cov ntseeg yuav tsum muaj Vajtswv Txojlus cog rau nruab siab, thiab ua raws li tej lus ntawd qhia (nqi 106), “nco ntsoov” (nqi 109), “tsis hla” Vajtswv tej kev cai (nqi 110), thiab “txiav txim siab ua raws li” Vajtswv txojlus qhia “mus txog hnub kawg” (nqi 112). Mloog Vajtswv lus yuav pab peb pom kev lug taug txojkev uas nrog Tus Tswv mus.

Txojkev uas nrog Tus Tswv mus yuav coj cov ntseeg mus txog ntuj ceeb tsheej. Niajhnub nimno tej tibneeg taug txoj kev hauv ntiajteb no, ib leeg nrhiav tswvyim ua phem rau ib leeg tiamsis lawv tsis paub txojkev uas yus taug ntawd yuav coj yus mus txog qhov twg. Tiamsis cov ntseeg paub tseeb hais tias txojkev uas peb taug ntawd yuav coj peb mus txog ceeb tsheej. Phau Ntawv Nkauj 119:111 hais li no: “Koj tej kevcai yog kuv peev nyiaj mus ibtxhis; thiab ua rau kuv zoo siab twj ywm rau nruab siab”

Txojkev uas cov ntseeg taug yog txojkev uas Tus Tswv nrog nraim, muaj Tus Tswv Txojlus zoo li lub teeb ci pom kev. Txawm tias taug txojkev ntawd nyuaj, txomnyem li cas los yeej muaj kev zoo siab, kaj siab thiab muaj kev cia siab. Txojkev uas nrog Tus Tswv mus yuav coj peb mus nrog Tus Tswv nyob saum ntuj ceeb tsheej ibtxhis. Yuav tsum cia siab ntsoov rau Tus Tswv, thiab nrog nws mus ua ke. Koj tabtom taug txojkev twg thiab leej twg nrog koj mus?

Tus Tswv, thov koj pab kom meyau nyiam koj Txojlus txhua lub sijhawm thiab ua lub neej raws li koj Txojlus qhia. Thov koj pab kom me yau nco ntsoov hais tias koj yeej nrog nraim me yau rau txoj hau kev uas me yau taug thiab muaj koj lawm me yau thiaj muaj kev cia siab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top