Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/08/2019

Luv 2:1-17
Haujlwm Zoo Qhia Tshwm Kev Ntseeg

“Thov kom Tus Tswv pauj txiaj ntsig rau tej uas koj tau ua zoo tag los lawm. Thov kom koj tau txais koob hmoov npluamias los ntawm Tus Tswv uas yog cov Yixalayees Tus Vajtswv uas koj los vam khom” (Luv 2:12).

Nqi lus nug xav: Koj paub li cas txog Npau-am dhau ntawm nws tus cwjpwm ua rau cov tibneeg hlais nplej thiab Luv? (nqi 4, 8-9, 11-12, 14-15)? Npau-am pom li cas txog tej uas Luv ua (nqi 10-12)? Koj ua dabtsi qhia koj txoj kev ntseeg thiab ua dabtsi qhia hais tias koj tabtom ua hawjlwm zoo?

Npau-am yog ib tus neeg “npluanuj thiab sawvdaws hwm” (nqi 1). Nws lub neej, tes haujlwm thiab nws tus cwjpwm qhia tau hais tias nws yog ib tus neeg cia siab ra Vajtswv.

Thaum Npau-am tuaj ntsib cov tibneeg hlais nplej nws hais lus noj qab nyob zoo rau lawv hais tias: “Thov Tus Tswv nrog nraim nej nyob” (nqi 4). Lo lus no tsis yog ib cov lus uas haiv neeg Yixalayees pheej hais. Lo lus no tsuas pom hais txog ob zaug hauv Vajluskub xwb uas yog tus timtswv los hais rau Nkide-oos (Cov Thawjtswj 6:12), thiab Malis xwb (Lukas 1:28). Npau-am cia Vajtswv tswj nws tes haujlwm thiab nws kev sib raug zoo nrog cov neeg ua zog rau nws. Yog tias, xav paub ib tus neeg saib nws txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo li cas ces tsuas ntsia saib nws txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus zoo li cas ces yeej paub lawm.

Npau-am muab Vajluskub los ua chaw txawb rau nws kev ntaus nqi rau ib tus neeg twg. Npau-am tsis ntsia Luv raws li tibneeg ntiajteb ntsia yog raws li tibneeg ntiajteb ces Luv tsis muaj ib yam twg muaj nqis. Tiamsis qhov uas Npau-am qhuas Luv yog vim Luv ua zoo rau nws niam pog thiab cia siab rau Vajtswv (nqi 11-12). Dhau li ntawd, Npau-am tsis xav txog nws tus kheej xwb tiamsis nws xav txog lwm tus (nqi 4, 8-9, 14-15), thiab nws yog ib tus neeg txo hwjchim thaum qhia rau lwm tus pom hais tias tej uas lawv muaj yog Vajtswv pub rau lawv xwb.

Npau-am hais rau Luv hais tias: “Thov kom Tus Tswv pauj txiajntsig rau tej uas koj tau ua zoo tag los lawm…” (nqi 12). Tej uas “koj ua” qhia tau hais tias “koj los vam khom” cov Yixalayees Tus Vajtswv. Thawj zaug uas Luv ntsib Npau-am nws tsuas lees hais tias nws yog lwm haiv neeg (nqi 10), txhais tau hais tias nws tsim tau cai los sawm tej uas cov neeg Yudais tau txais li. Tiamsis tej uas Npau-am hais rau Luv txog qhov uas nws tso nws lub tebchaws mus nrog nws niam pog muaj ntsis thooj li Anplahas tau tso nws lub tebchaws mus raws li Vajtswv tau nqua hu. Txhua yam uas Luv ua qhia tau hais tias Luv yog ib tus neeg cia siab rau Vajtswv thiab yog vim nws muaj kev ntseeg Vajtswv thiaj pab nws. Tsis yog Luv ua tau npaum ub npaum no rau Na-aumis tiamsis yog Luv cia siab rau Vajtswv. Luv muab nws lub siab tso rau Vajtswv los mus nrhiav kev cia siab thiab txojkev zoo ntawm Vajtswv, thaum ib tus neeg ua li no Vajtswv yuav tabncuab tus ntawd.

Lwm tus yuav pom Npau-am muaj kev ntseeg rau qhov nws ua tej haujlwm zoo ib yam li uas nws pom Luv muaj kev ntseeg thaum luv ua tej haujlwm zoo. Peb lub neej thiab peb tes haujlwm qhia rau lwm tus paub li cas txog peb? Peb muaj lub neej thiab tes haujlwm zoo ua rau lwm tus qhuas Vajtswv lossis muaj lub neej sib khib, sib ntxub, ntshaw luas tug, tsis quav ntsej lwm tus kom luas thuam peb Tus Vajtswv?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua lub neej raws li koj tej lus qhia thiaj ua tau lub teeb ci pom kev rau neeg ntiajteb kom sawvdaws qhuas koj (Mathais 5:16).

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top