Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/08/2019

Luv 1:1-22
Kev Ntseeg Qhia Ua Tej Haujlwm Zoo

“Tabsis Luv teb hais tias: Tsis txhob txwv kuv! Cia kuv nrog koj mus. Koj mus qhov twg, kuv yeej yuav nrog koj mus qhov ntawd; koj nyob qhov twg, kuv yuav nrog koj nyob qhov ntawd. Koj haiv tibneeg yuav yog kuv haiv tibneeg, thiab koj Tus Vajtswv yuav yog kuv Tus Vajtswv” (Luv 1:16).

Nqi lus nug xav: Luv tabtom ntsib yam teeb meem dabtsi? (nqi 5, 11, 14, 15)? Yog tias koj yog Luv, koj yuav txiav txim siab li cas? (nqi 16-17)? Vim li cas Luv txiav txim siab li ntawd? Koj pom kev ntseeg thiab haujlwm zoo ntsig txog li cas?

Luv yog ib tus pojniam uas yog neeg Mau-am (nqi 4) uas yog ib haiv neeg raug foom tsis zoo (2 Kevcai 23:3; Phau Ntawv Nkauj 108:9). Nws ua neej nyob rau thaum lub sijhawm uas cov neeg Yixalayees txoj kev ntseeg tsuag zuj zus nyob rau tiam cov thawj tswj (nqi 1; 21:25), nws paub Vajtswv dhau los ntawm ib tsev neeg uas tsis cia siab rau Vajtswv tej lus cog tseg thiab tsis ua raws li Vajtswv tej lus samhwm, khiav mus nyob rau tebchaws Mau-am thiab yuav cov Mau-am tej ntxhais los ua pojniam (nqi 1, 4, 20, 21).

Luv ua ntsuag thiab ntsib kev txomnyem rau nws tus txiv tau tso ntiajteb tseg lawm (nqi 5), niam pog ces xav rov qab mus rau tebchaws Yixalayees (nqi 6) tiamsis nws tsis xav coj ob tus nyab nrog nws mus (nqi 8), tus nyab hlob txiav txim siab rov mus nrog nws niam nws txiv nyob (nqi 14a). Tiamsis Luv txiav txim siab nrog nws niam pog mus rau tebchaws Yixalayees.

Raws li coob leej xav mas qhov uas Luv txiav txim siab li ntawd yog tswvyim ruam xwb. Thaum uas Luv txiav txim siab nrog Na-aumis los rau tebchaws Yixalayees, Luv txaus siab tso nws lub tebchaws, niamtxiv, kwvtij neej tsa; txawm cov neeg Mau-am yuav ntxub yuav thuam los nws tsis quav ntsej. Ib qhov ntxiv uas yog nws nyob rau lub sijhawm uas zoo li kawg kev lawm thiab (nqi 11-13), tsis muaj ib yam dabtsi li lawm (nqi 21a).

Vim li cas Luv txaus siab nrog Na-aumis rov los rau tebchaws Yixalayees? Yog vim Luv xav nrog Na-aumis nyob (nqi 16-17)? Yog vim li cas Luv xav nrog Na-aumis nyob? Tej zaum peb yuav tsis muaj lo lus teb meej dhau ntawm Vajluskub, tiamsis thaum nyeem tag phau Luv peb yuav pom hais tias Luv tso txhua yam tseg nrog Na-aumis mus rau tebchaws Yixalayees kom nws tau tu, pab nws niam pog vim tias lub sijhawm no nws niam pog qaug zog thiab tsis muaj leej twg tu thiab saib xyuas li lawm.

Yam dabtsi ua rau Luv txiav txim siab li ntawd? “Yog li ntawd, Na-aumis thiaj hais rau Luv hais tias: Luv, Aulepas twb rov qab mus nrog nws haiv tibneeg thiab nws tus vajtswv lawm” (nqi 15a), tiamsis Luv hais rau nws niam pog hais tias Mau-am cov vajtswv tsis yog nws tus vajtswv, nws tus Vajtswv yog tus uas nimno nws tabtom pehawm (nqi 16a).

Dhau ntawm Luv lub neej peb pom muaj ob yam li no los ntawm nws txojkev ntseeg. Qhov thib ib, nws los ntseeg yog vim Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau tus uas Vajtswv xaiv. Peb yeej paub tseeb hais tias Luv nyob rau lub sijhawm uas txhua yam tshwmsim tsis muaj yam zoo pis tsawg, tiamsis yog vim Vajtswv txoj koob hmoov es Vajtswv tsomkwm thiab pub rau nws muaj kev ntseeg loj. Qhov thib ob, nws txojkev ntseeg tawg paj txi txiv. Luv txais kev hlub ntawm Vajtswv thiab nws siv nws lub neej qhia txojkev hlub ntawd rau lwm tus.

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau muaj lub siab zoo li koj kom me yau txawj hlub thiab pab lwm tus uas tabtom raug kev txomnyem nyob ib ncig ntawm me yau.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top