Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/08/2019

Mathais 5:17-20
Kub Siab Lug Ua Tej Haujlwm Zoo

“Kuv qhia rau nej hais tias, yog nej tsis ua ncaj dua cov xibhwb uas qhia Vajtswv Txojkev cai thiab cov Falixais, ces nej yuav tsis tau mus nyob saum Ntuj Ceebtsheej” (Mathais 5:20).

Nqi lus nug xav: Thaum hais txog tej haujlwm zoo, Vajluskub xav hais txog dabtsi? Peb yuav tsum ua ncaj dua cov xibhwb qhia Vajtswv txojkev cai thiab Falixais li cas? Koj yuav tsum tau kho yam dabtsi rau kev ua haujlwm zoo?

Tej haujlwm zoo uas peb yuav tsum ua yog los ntawm peb txojkev hlub rau Tus Tswv thiab rau lwm tus lossis yog qhov uas xav ua raws li Tus Tswv txojkev cai. Thaum hais txog kev ua haujlwm zoo, Vajluskub xav hais txog tej haujlwm ntawm sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv huv tibsi. Tej haujlwm zoo uas yog sab ntsujplig xws li kev pehawm Vajtswv, thov Vajtswv, ua timkhawv txog Tus Tswv (I Petus 2:9-10), pab thiab txhawb cov ntseeg lub zog, cob qhia me nyuam, vv… tej haujlwm zoo sab nqaij tawv xws li tos txais qhua, pab cov neeg txomnyem, cov neeg muaj mob, v.v… Muaj ntau yam haujlwm zoo uas cov ntseeg muaj cuab kav ua tau. Txhua tus yuav tsum kub siab lug ua tej haujlwm zoo raws li Vajtswv pub yus ua tau.

Tswv Yexus ntuas hais tias: “Kuv qhia rau nej hais tias, yog nej tsis ua ncaj dua cov xibhwb uas qhia Vajtswv Txojkev cai thiab cov Falixais, ces nej yuav tsis tau mus nyob saum Ntuj Ceebtsheej” (Mathais 5:20). Ncaj dua qhov twg? Qhov thib ib yog ncaj dua ntawm lub homphiaj ua tej haujlwm zoo: peb ua haujlwm zoo yog kom Vajtswv tau ntsej muag, tsis yog kom peb tau ntsej muag. Peb ua tej haujlwm zoo kom Tus Tswv muab nqi zog rau peb tsis yog kom tibneeg muab nqi zog rau peb. Qhov thib ob yog ncaj dua ntawm kev ua zoo: peb tsis tab yog nqis tes ua tej haujlwm zoo xwb tiamsis yuav tsum ceev tau peb lub siab lub ntsws kom dawbhuv thiab. Qhov thib peb, yog yuav ncaj dua ntawm tus uas txais tej haujlwm zoo: peb tsis tabyog ua tej haujlwm zoo rau peb tus kwv tij xwb tiamsis ua zoo rau peb tus yeeb ncuab thiab.

Vajluskub qhia txog cov neeg uas ua tej haujlwm zoo thiab tau txais nqi zog ntawm Vajtswv. Yauxej muaj dua lwm lub npe hu ua Npananpas, lub npe no txhais hais tias tus uas txhawb zog, rau qhov nws paub muab tej uas nws muaj pub rau cov neeg txomnyem (Tes Haujlwm 4:36, 37), thaum Xaulus nyuam qhuav ntseeg Yexus, Npananpas yog tus uas pab, txhawb Xaulus lub neej ntseeg, tomqab ntawd Xaulus dhau los ua ib tus xib hwb loj uas muaj dua lwm lub npe hu ua Paulus. Kauneli-us yog ib tus thawj tub rog uas pheej ua haujlwm zoo pab lwm tus los ntseeg Yexus dhau ntawm timthawj Petus (Tes Haujlwm 10). Daulakas yog ib tus pojniam ua tej haujlwm zoo thiab tau Tus Tswv tsa sawv rov qab los (Tes Haujlwm 9:36-43).

Tus Tswv qhia li no: “Tej lus no yog tej lus uas tseem ceeb, kuv xav kom koj niajhnub qhia tej no, cov ntseeg Vajtswv thiaj muab siab rau ua txhua yam haujlwm zoo; tej ntawd yeej zoo thiab muaj nujnqis rau txhua tus” (Titus 3:8).

Koj twb ua thiab tabtom ua tej haujlwm zoo twg rau sab ntsujplig? Koj cia siab rau Vajtswv pab koj ua tej haujlwm zoo twg? Leej twg yuav tau ntsej muag dhau ntawm koj tej haujlwm zoo?

Tus Tswv, koj twb pub me yau tau koob hmoov ntau kawg, thov koj pab kom me yau zoo siab hlo muab tej uas me yau muaj ntawm sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv pub rau lwm tus uas muaj kev cheem tsum.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top