Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/08/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/08/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/08/2019

Mathais 6:13-16
Haujlwm Zoo thiab Kev Qhia Moo Zoo

“Nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo, txawm yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv uas nrog nej koom zej koom zog nyob ua ke, lawv thuam hais tias nej ua phem los lawv yeej yuav pom tes haujlwm zoo uas nej ua, thiab thaum txog hnub uas Yexus rov qab los lawv yuav qhuas Vajtswv” (I Petus 2:12).

Nqi lus nug xav: Yuav ua licas cov neeg uas tsis tau ntseeg thiaj paub thiab los ntseeg Tus Tswv? Tej haujlwm zoo ntsig txog licas rau peb tes haujlwm qhia Moo zoo? Koj cheem Tus Tswv pab koj ua tej haujlwm zoo twg?

Loos 10:17 qhia hais tias: “yog li ntawd, twb yog lawv hnov Txojmoo Zoo, lawv thiaj ntseeg, thiab Txojmoo Zo uas lawv hnov ntawd yog Yexus Khetos tej lus”. Kev tshaj tawm Txojmoo Zoo yog ib yam uas tseem ceeb kawg nkaus. Tsis qhia Txojmoo Zoo ces yuav tsis muaj neeg paub thiab los ntseeg Tus Tswv. Txij thaum ub los txog niajhnub nimno Vajtswv yeej ib txwm txib Vajtswv cov tub qhe tawm mus qhia nws Txojmoo Zoo thiab coj coob leej ntau tus los cuag nws. Cov tub xa Moo Zoo lub neej yog qhov uas tseem ceeb kawg nkaus rau kev mus ua timkhawv txog Tus Tswv zaj. Cov tub xa Moo Zoo tej haujlwm zoo yam li cov pa tshuaj tsw qab ntxiag. Nyob rau ntau qhov cov tsis ntseeg tsis nyiam cov ntseeg Yexus rau qhov nws yog ib txojkev ntseeg txawv txojkev ntseeg uas lawv ib txwm ntseeg los lawd. Tiamsis yog vim cov ntseeg ua tej haujlwm zoo, thaum pom li no lawv thiaj tsis ntxub cov ntseeg. Lawv nyiam cov ntseeg thiab xav kom ua tau lub neej zoo li cov ntseeg, thaum muaj cov neeg nyiam txojkev ntseeg lawm, yog muaj tus qhia Txojmoo Zoo thiab Vaj Ntsujplig ua haujlwm hauv lawv lub siab ces lawv yuav yooj yim los ntseeg. Tiamsis yog cov ntseeg tsis ua haujlwm zoo, lawv yuav thuam thiab tsis nyiam cov ntseeg. Thaum zoo li no lawm, txawm peb yuav txawj qhia npaum li cas los lawv yuav zoo li tsi hnov rau qhov peb tej haujlwm yuav ua rau lawv lub pob ntseg tsis hnov.

Tej haujlwm zoo yog daim hlau thaiv hauv siab. Efexaus 6:14 qhia kom peb yuav tsum muaj daim hlau thaiv hauv siab uas yog kev ncaj ncees. Tseeb tiag, thaum cov ntseeg ua neej nyob rau lub ntiajteb uas muaj kev phem kev qias no, yeej muaj cov tsis ntseeg ua thuam txojkev ntseeg. Tej lub sijhawm zoo li no, cov ntseeg tej haujlwm zoo yuav zoo li daim hlau thaiv hauv siab tiv thaiv tej xib xub uas yeeb ncuab tua tuaj. Tim thawj Petus ntuas cov ntseeg li no: “Nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo, txawm yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv uas nrog nej koom zej koom zog nyob ua ke, lawv thuam hais tias nej ua phem los lawv yeej yuav pom tes haujlwm zoo uas nej ua, thiab thaum txog hnub uas Yexus rov qab los lawv yuav qhuas Vajtswv” (I Petus 2:12). Yog peb tsis muaj daim hlau thaiv hauv siab uas yog kev ncajncees peb yuav raug tej xib xub uas Dab Ntxwgnyoog tua tuaj. Thaum yeeb ncuab muab peb tej kev phem, kev tsis ncaj ncees nthuav tawm los tej lus uas peb qhia yuav tsis muaj nujnqis dabtsi li lawm.

Tej haujlwm zoo yog cov ntseeg tus yam ntxwv zoo. Qhia Tus Tswv Txojmoo zoo tsis tab yog pab kom lawv paub Txojmoo Zoo thiab txais yuav Tswv Yexus ua lawv Tus Tswv Cawmseej xwb, tiamsis kuj yog “cob qhia thwjtim” thiab. Tus ntseeg tshiab yuav tau xyaum ua lub neej zoo, ua tej haujlwm zoo kom phim qhov uas lawv yog Vajtswv tus menyuam. Lawv yuav kawm dhau los ntawm cov ntseeg qub tej lus qhia tshwj xeeb yog dhau los ntawm lawv lub neej. Lawv yuav xyaum coj raws li lawv tus xibhwb tus yam ntxwv. Yog tias tus xibhwb tsis xyaum ua lub neej zoo li Tus Tswv, qhov no yuav ua yam ntxwv tsis zoo rau lwm tus xyaum. Nws zoo li tus dig muag coj tus dig muag kev, nkawd yuav poob qhov xwb (Mathais 15:14).

Tej haujlwm zoo yog cov ntseeg kev nqis peev. Yog ib tus ntseeg, leej twg los kuj xav tau ua tau ntau yam rau Tus Tswv. Xav li ntawd, zoo heev. Tiamsis Tus Tswv tsis muab nqi zog rau peb raws li tej uas peb ua tau, nws yuav muab rau peb raws li peb lub siab npuab nws thiab raws li peb txojkev mloog nws lus ua haujlwm zoo. Tus Tswv qhia hais tias txog hnub uas Tus Tswv txiav txim nws yuav muab nqi zog rau tus uas ua tej haujlwm zoo xws li pub rau cov neeg tshaib nqhis muaj noj muaj haus, cov neeg tsis muaj hnav muaj hnav, hlub cov hlub cov neeg txomnyem (Mathais 25:34-46).

Koj puas xav ua ib tus tub xa Moo Zoo muaj nujnqis rau Tus Tswv? Koj lub neej ua rau cov tsis tau ntseeg ntxub lossis nyiam Txojmoo Zoo? Tus Tswv yuav muab nqi zog li cas rau koj thaum txog hnub uas koj sawv ntawm nws lub rooj txiav txim?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua tau lub neej zoo thiab kub siab lug ua tej haujlwm zoo, kom lwm tug tsis tab yog hnov Txojmoo Zoo xwb tiamsis lawv pom Txojmoo zoo nyob hauv me yau lub neej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 2 Kevcai 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top